Versie: 13 november 2019

Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1: ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die iLost verleent aan gebruikers van het iLost Platform.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, in enkelvoud en in meervoud de volgende betekenis:

 • 1.1 Alert: een door Gebruiker via het iLost Platform te verzenden melding aan andere gebruikers dat hij een Voorwerp heeft gevonden of is verloren;

 • 1.2 AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 • 1.3 Claim: een claim van een Verliezer met betrekking tot een Voorwerp waarvan Verliezer stelt de rechtmatige eigenaar, bezitter of houder te zijn;

 • 1.4 Diensten: de Diensten van iLost, zoals omschreven in art. 3.1;

 • 1.5 Gebruiker: de Verliezer, de Vinder en iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van het iLost Platform;

 • 1.6 iLost: iLost BV, gevestigd te (7201 AB) Zutphen aan de Coehoornsingel 22 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55241506;

 • 1.7 iLost Platform: het iLost Platform, onder andere toegankelijk via www.ilost.nl en www.ilost.co, waarop iLost aan gebruiker de Diensten aanbiedt;

 • 1.8 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder – maar daartoe niet beperkt – het auteursrecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het databankenrecht;

 • 1.9 Kenmerken: de door de Verliezer bij het doen van een Claim aan iLost verstrekte kenmerken van het Voorwerp, waaronder afbeeldingen, serienummers en de locatie waar het Voorwerp verloren is;

 • 1.10 Match: de vaststelling door de Vinder dat de Verliezer de rechtmatige eigenaar, bezitter of houder is van het Voorwerp;

 • 1.11 Overeenkomst: de overeenkomst tussen iLost en Gebruiker aangaande de Diensten;

 • 1.12 Persoonsgegevens: persoonsgegevens als bedoeld in art. 4 onderdeel 1 AVG;

 • 1.13 Privacy Policy: de Privacy Policy van iLost, te vinden op het iLost Platform;

 • 1.14 Verliezer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Voorwerp is verloren;

 • 1.15 Verwerkingsverantwoordelijke: de partij die ten aanzien van de Persoonsgegevens van de Gebruiker optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 onderdeel 7 AVG;

 • 1.16 Vinder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Voorwerp als gevonden Voorwerp heeft aangemeld op het iLost Platform;

 • 1.17 Voorwerp: een verloren of Voorwerp, zijnde een roerende zaak in de zin van art. 3:2 Burgerlijk Wetboek.


Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verlening van Diensten door iLost aan de Gebruiker.


Artikel 3. Gebruik iLost Platform

 • 3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Gebruiker een gebruiksaccount bij iLost aanmaakt. Op grond van de Overeenkomst verleent iLost aan Gebruiker de volgende Diensten:

  • Het verlenen van toegang tot het iLost Platform;
  • Het bieden van ondersteuning bij het registreren van Voorwerpen, het doorgeven van Alerts en Claims en het afhandelen van Matches;
  • Het bieden van de mogelijkheid om een overzicht te maken van Voorwerpen waarvan de Gebruiker de rechtmatige eigenaar, bezitter of houder is (iSave);
  • Het verzenden van Voorwerpen van Vinders naar Verliezers door iLost of door een derde partij.
 • 3.2 iLost is gerechtigd om de informatie die door Gebruiker op het iLost Platform wordt geplaatst zonder opgave van redenen in te korten, te wijzigen of geschikt te maken voor raadpleging vanaf mobiele apparatuur of software applicaties.

 • 3.3 iLost is vanaf het moment van inontvangstneming gerechtigd om Voorwerpen te vernietigen indien:

  • het eet- en drinkwaren of andere bederfelijke waren betreft die iLost redelijkerwijs niet kan bewaren;
  • het Voorwerpen betreft waarvan het bezit of gebruik strafbaar is, zoals wapens, inbreukmakende of gestolen goederen, verdovende middelen, exotische dieren of planten;
  • het goederen en/of stoffen betreft die iLost of grond van de wet niet mag versturen en/of die in de algemene voorwaarden van post- en pakketvervoerders zijn uitgesloten van verzending, zoals brandbare vloeistoffen, bijtende stoffen en (brandbare) gassen. iLost is op geen enkele wijze gehouden zorg te dragen voor bewaring van deze Voorwerpen en kan in bijzondere gevallen besluiten om Voorwerpen te overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.


Artikel 4. Afhandeling van Claims

 • 4.1 Door een Claim in te dienen geeft Gebruiker aan iLost de opdracht om de gegevens die voor het afhandelen van de Claim noodzakelijk zijn te verstrekken aan de Vinder. Deze gegevens omvatten in ieder geval de Kenmerken en overige relevante persoonsgegevens van Gebruiker, zoals zijn naam. De Vinder zal de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het beoordelen van de Claim.

 • 4.2 Na ontvangst van de Claim zal de Vinder vaststellen of de Verliezer de rechtmatige eigenaar, bezitter of houder van het Voorwerp is. Indien dit het geval is, dient de Vinder aan Gebruiker een mededeling sturen dat sprake is van een Match.

 • 4.3 Een door Gebruiker ingediende Claim en de op basis hiervan gemaakte Match komen te vervallen indien Gebruiker het geclaimde Voorwerp niet binnen drie maanden na ontvangst van de mededeling dat sprake is van een Match ophaalt of door de Vinder laat verzenden. De Vinder is hierna slechts verplicht om zorg te dragen voor bewaring van het Voorwerp voor zover dit uit de wet voortvloeit.

Artikel 5. Retourneren van Voorwerpen aan de Verliezer

 • 5.1 Indien sprake is van een Match, zal iLost de Verliezer informeren over de mogelijkheid om (i) het Voorwerp zelf op te halen op een bij de Vinder aan te wijzen locatie, (ii) te kiezen voor verzending door iLost of (iii) verzending door een door de Verliezer aan te wijzen partij.

 • 5.2 Indien Verliezer kiest voor verzending door iLost, zal iLost een derde partij namens Verliezer hiertoe opdracht geven. Alle handelingen en werkzaamheden in verband met de verzending door een derde partij worden in dat geval verricht voor rekening en risico van Gebruiker en onder toepasselijkheid van de door deze derde partij gehanteerde algemene voorwaarden.

 • 5.3 Indien de Verliezer kiest voor verzending door een door de Verliezer aan te wijzen partij, geschiedt deze verzending voor rekening en risico van de Verliezer en onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de door de Verliezer aangewezen derde partij.


Artikel 6. Privacy en informatiebeveiliging

 • 6.1 iLost treedt ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens van Gebruikers op het iLost Platform op als Verwerkingsverantwoordelijke. iLost verwerkt de Persoonsgegevens met name voor het generen van een gebruiksaccount en het verlenen van de Diensten. In de iLost Privacy Policy is nader omschreven hoe iLost met Persoonsgegevens omgaat.

 • 6.2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid treedt de Vinder op als Verwerkingsverantwoordelijke voor Persoonsgegevens van de Gebruiker die op het iLost Platform worden verwerkt voor het moment waarop de Gebruiker een Claim indient.


Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten

 • 7.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de aanduiding iLost, het iLost Platform, waaronder begrepen de daarop geplaatste (Persoons)gegevens, teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld– en /of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, de gegevens op het iLost Platform en de Diensten berusten uitsluitend bij iLost en/of haar licentiegevers en adverteerders of het iLost Platform. Niets in de Overeenkomst beoogt enige overdracht van genoemde Intellectuele Eigendomsrechten.

 • 7.2 Gebruiker garandeert dat zijn gebruik van het iLost Platform en de door hem geplaatste inhoud geen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden en vrijwaart iLost voor alle aanspraken van derden als gevolg van dergelijke inbreuken.

 • 7.3 Het is Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iLost niet toegestaan (i) een substantieel gedeelte van de inhoud van het iLost Platform op te vragen en/of te hergebruiken in de zin van de Databankenwet en (ii) niet–substantiële onderdelen van deze inhoud herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.


Artikel 8. Garanties en aansprakelijkheid

 • 8.1 iLost stelt het iLost Platform aan Gebruiker ter beschikking om Gebruiker te helpen bij het aanbieden en vinden van Voorwerpen. iLost garandeert echter niet dat Gebruiker een Voorwerp daadwerkelijk terug zal vinden of dat een voorwerp ten aanzien waarvan Gebruiker een Claim heeft gedaan aan hem zal worden teruggegeven.

 • 8.2 iLost garandeert niet dat het iLost Platform ononderbroken en zonder vertraging beschikbaar zal zijn, noch dat de informatie op het iLost Platform volledig en juist is.

 • 8.3 iLost is niet aansprakelijk voor door Gebruiker geleden schade verband houdend met de Overeenkomst, waaronder schade als gevolg van:

  • het gebruik van het iLost Platform;
  • door de Vinder gemaakte fouten bij de beoordeling van een Claim en/of het besluit dat sprake is van een Match;
  • vernietiging of verlies van een Voorwerp door de Vinder;
  • het kwijtraken of beschadigen van een Voorwerp tijdens het ophalen/verzenden van het Voorwerp door/aan de Verliezer zoals beschreven in art. 5.
 • 8.4 In het geval iLost geen beroep kan doen op de aansprakelijkheidsbeperking in art. 8.3 is haar aansprakelijkheid beperkt tot directe schade tot (i) ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door iLost gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd ongeacht de waarde van een Voorwerp of (ii) wanneer de schade het gevolg is van een aan iLost toe te rekenen inbreuk in verband met persoonsgegevens in de zin van art. 4 onderdeel 12 AVG, tot het bedrag dat uit hoofde van de door iLost gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, gedeeld door het totale aantal Gebruikers dat als gevolg hiervan schade heeft geleden.

 • 8.5 Het bepaalde in art. 8.3 en 8.4 is niet van toepassing voor schade ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van iLost.


Artikel 9. Duur en beëindiging

 • 9.1 De Overeenkomst kan op ieder moment per e-mail worden opgezegd via support@ilost.co. Een opzegging zal niet door iLost worden geaccepteerd als dat onverenigbaar is met de Diensten die iLost verleent aan andere Gebruikers of wanneer er nog Claims, klachten of verplichtingen openstaan ten aanzien van iLost / andere Gebruikers.
 • 9.2 Wanneer iLost een door Gebruiker ingediend verzoek tot gegevenswissing in de zin van art. 17 AVG honoreert, eindigt de Overeenkomst van rechtswege, tenzij anders overeengekomen.
 • 9.3 iLost is, onverminderd het recht om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen, gerechtigd de levering van de Diensten met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen en/of Alerts en Claims te verwijderen indien naar het oordeel van iLost:
  • Gebruiker in strijd handelt met de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, de wet, de openbare orde en de goede zeden of onrechtmatig handelt jegens iLost of derden;
  • Gebruiker informatie, waaronder Alerts of Claims, op het iLost Platform plaatst die strafbaar, onrechtmatig, inbreukmakend, obsceen, misleidend, beledigend of onjuist is, die inbreuk maakt op de privacy van anderen of die betrekking heeft op Voorwerpen waarvan het bezit strafbaar of onrechtmatig is (gestolen Voorwerpen, wapens, drugs, inbreukmakende Voorwerpen, etc.);
  • Gebruiker zich op onrechtmatige wijze toegang verschaft tot de systemen van iLost of tot (Persoons)gegevens, technische beveiligingsmaatregelen van iLost omzeilt of tracht te omzeilen, of de systemen van iLost onevenredig belast;
  • Gebruiker het iLost Platform zonder voorafgaande schriftelijk toestemming gebruikt voor het doen van commerciële uitingen.


Artikel 10. Diversen

 • 10.1 Op de Overeenkomst tussen iLost en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • 10.2 iLost kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn in dat geval van toepassing vanaf het moment dat zij via het iLost Platform aan Gebruiker ter beschikking zijn gesteld.