Versie: 25 Mei 2018

Privacy Policy

Algemeen

De gegevens die door Gebruiker worden verstrekt bij gebruikmaking van de diensten worden door iLost B.V. vastgelegd en verwerkt. Alle persoonsgegevens worden met vertrouwelijkheid behandeld en iLost B.V. staat bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Ten einde de dienst te kunnen uitvoeren, zijn enkele persoonsgegevens van de Gebruiker nodig. Bij het bezoeken van de website worden IP-adres en user-agent uitgelezen en bij gebruikmaking van de geboden dienstverlening door iLost B.V. kunnen naam, e-mailadres en optioneel een telefoonnummer en aflever-adres worden ingevoerd en opgeslagen. Ingevoerde persoonsgegevens dienen volledig, juist en actueel te zijn. In sommige gevallen geeft iLost B.V. deze gegevens gecontroleerd door aan derden.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die gebruikers verstrekken gedurende het registratie-, claim- en verzendproces worden door iLost B.V. verwerkt met een of meer van onderstaande doeleinden:

 • Mogelijk maken van communicatie;
 • Verifiëren van eigendom;
 • Mogelijk maken van logistieke afhandeling;
 • Verhogen van de vindbaarheid van bepaalde voorwerpen;
 • Verlenen van klantenservice/support;
 • Monitoren van de technische infrastructuur;
 • Mogelijk maken van betalingen;
 • Opstellen van een verzekeringsformulier;
 • Het voldoen aan de op iLost B.V. van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Gegevensverstrekking aan derden

iLost B.V. stelt, uitgezonderd op grond van wettelijke verplichtingen, geen gegevens van Gebruikers ter beschikking aan derden, behoudens aan partijen die door iLost B.V. worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening, te weten:

 • Logistieke partners;
 • Call center / customer support leverancier;
 • Payment Service Provider;
 • Klanten van iLost die voorwerpen vinden en gevraagd worden deze te matchen en verzenden;

Nieuwsbrief

Indien Gebruiker zich inschrijft voor de nieuwsbrief kan iLost Gebruiker informeren over producten, diensten, aanbiedingen en aanverwante zaken. Het e-mailadres van Gebruiker wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee Gebruiker zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging gegevens

iLost B.V. respecteert de privacy van haar Gebruikers en draagt er de grootst mogelijke zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. De database van iLost B.V. is uitsluitend, en voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is, toegankelijk voor medewerkers van iLost B.V.. Bovendien heeft iLost B.V. de verwerking van deze persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. iLost B.V. spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Dit betekent dat iLost B.V. in ieder geval gebruik maakt van:

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • Automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Een beveiligd intern netwerk;
 • Snelle correctie van onjuistheden in de persoonlijke gegevens.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van iLost B.V. en toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Inzage en correctie gegevens van gegevens en recht van verzet

Gebruiker heeft het recht de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen wanneer de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt. Gebruiker dient dit schriftelijk of per email kenbaar te maken. Adressen hiervoor staan op de contactpagina.

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van vijf jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens vijf jaar nadat je actief bent geweest zullen verwijderen. Bij verzoek tot verwijdering van je account gebeurd dit direct. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen.

Het recht om vergeten te worden

Gebruiker heeft het recht het account en de persoonsgegevens te laten verwijderen. Gebruiker dient dit verzoek schriftelijk of per email kenbaar te maken. Adressen hiervoor staan op de contactpagina. iLost B.V. zal het verzoek bevestigen en de gegevens definitief uit de database verwijderen.

Cookie beleid iLost B.V.

Om te zorgen dat de website van iLost B.V. goed werkt wordt gebruik gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein stukje data dat door een webserver wordt opgeslagen door de browser. De in het cookie opgeslagen gebruikersinformatie maakt het mogelijk de interactie tussen de website en de browser in kaart te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan het vaststellen van authenticatie, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van de navigatie binnen de website van iLost B.V., onder meer ter voorkoming van fraude en ter verbetering van dienst. Cookies worden opgeslagen nadat hiervoor toestemming is gegeven.

iLost B.V. maakt gebruik van de volgende cookies:

Welke partij plaatst de cookies?Wat is het doel van het plaatsen van de cookiesHoe lang blijven de cookies geplaatst/bewaard?
iLostPlaatst cookies welke wij noodzakelijk achten om de beste service te kunnen leveren. Zoals het bijhouden van de geselecteerde taal van de gebruiker.Max. 2 jaar
GoogleCookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker bij het bezoeken van de website en rapportages te kunnen maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Conform de implementatie van Richtlijn 95/46/EG is met Google is een bewerkersovereenkomst gesloten. Er worden geen gegevens gedeeld met andere producten of diensten.Max. 2 jaar
Facebook
LinkedIn
DoubleClick
Google Adwords
Cookies worden geplaatst na toestemming van onze bezoekers/gebruikers. Deze verstrekken informatie aan deze partijen over gebruik van onze website met als doel om specifieke advertenties te kunnen tonen op betreffende platformen. Wij hebben geen controle op wat deze (derde) partijen daarmee doen.Max. 2 jaar
Mixpanel
Hotjar
Cookies worden geplaatst om gedrag van onze bezoekers/gebruikers anoniem te kunnen analyseren.Max. 2 jaar

Cookie-instellingen in de browser

Gebruiker kan zelf de cookie-instelling van de browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren of juist te accepteren. Indien instellingen van de browser zodanig zijn dat bepaalde cookies niet worden geaccepteerd, kan het zo zijn dat sommige functionaliteiten van de website van iLost B.V. niet meer (optimaal) functioneren.

Links

Op de website kunnen links naar websites van derden te vinden zijn. iLost B.V. draagt geen verantwoording over het gebruik van gegevens door deze derden. Gebruiker wordt derhalve geadviseerd het privacy statement van de betreffende website goed te lezen.

Toepasselijk recht

Op deze Privacy Policy is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Privacy Policy zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijziging van deze Privacy Policy

iLost B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Gebruiker wordt geadviseerd deze Privacy Policy geregeld te raadplegen.

Contact

Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens en deze Privacy Policy zijn welkom en kunnen worden gericht aan: iLost BV, Coehoornsingel 22, 7201AB Zutphen of support@ilost.co

iLost BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55241506. Het BTW-nummer van iLost BV is NL 8516.221.12.B01.