Versie: 19 Maart 2021

Privacyverklaring

Algemeen

iLost B.V. is dé online zoekmachine voor gevonden voorwerpen. Wij faciliteren de terugbezorging van een gevonden voorwerp via ons iLost Platform, waar een gevonden voorwerp online kan worden geregistreerd. Om onze diensten aan te bieden verwerken wij persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wij vinden het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. In deze Privacy Policy informeren wij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, wat jouw rechten zijn en hoe je die kunt uitoefenen. De hierna met een hoofdletter geschreven begrippen hebben in deze Privacy Policy de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

Contactgegevens

iLost B.V. (“iLost”, “wij”, “onze” of “ons”) is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals hieronder omschreven. iLost is gevestigd aan de Coehoornsingel 22, 7201 AB te Zutphen. iLost is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55241506 en het BTW-nummer is NL 8516.221.12.B01. Telefonisch kun je ons bereiken op 0900 – 456 78 65, per e-mail via support@ilost.co.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen op verschillende momenten Persoonsgegevens van jou verwerken, namelijk bij: 1. Bezoek Website, onder andere toegankelijk via www.ilost.nl en www.ilost.co (“Website” of “iLost Platform“); 2. Aanmaken account; 3. Registratie Voorwerp; 4. Verlies Voorwerp; 5. Notificatie (waarschijnlijke) eigenaar; 6. iLost Alerts; 7. Aanmaken claimformulier (verzekeraar); 8. Registratie bezittingen (“iSave”); 9. Zoekopdracht bewaren; 10. Contact met ons; Hierna gaan wij nader in op deze gegevensverwerkingen en de doeleinden daarvan. Jouw Persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de doeleinden uit deze Privacy Policy.

1. Bezoek Website

Via de Website kun je informatie over ons vinden, contact met ons opnemen, aangeven dat je een Voorwerp hebt verloren, aangeven dat je een Voorwerp hebt gevonden, een iLost Alert versturen of jouw bezittingen registreren. Je kunt je hier ook inschrijven voor onze nieuwsbrieven.

Wanneer je onze Website bezoekt, verwerken wij onder andere je IP-adres en browser-identificatie (user-agent). Ook verwerken wij gegevens over je bezoek aan de Website. Wij maken gebruik van cookies op onze Website. Meer informatie over de Persoonsgegevens die wij van je verwerken als je de Website bezoekt vind je in onze Cookieverklaring. Als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven kunnen wij bijhouden hoeveel mensen de nieuwsbrief hebben geopend en op welke informatie is geklikt. In onze nieuwsbrief informeren wij over onze producten en Diensten. Ook dient deze ter promotie.

2. Aanmaken account

Wanneer je een account aanmaakt op de Website, verwerken wij hiervoor Persoonsgegevens zoals jouw achternaam, voornaam, e-mailadres en gekozen wachtwoord. Daarnaast worden iLost Alerts, Claims, registraties van Voorwerpen en registraties van bezittingen op de Website gekoppeld aan dit account.

3. Registratie Voorwerp

Wanneer je als particuliere Vinder een Voorwerp registreert, verwerken wij jouw contactgegevens en gegevens over het Voorwerp om de registratie te ondersteunen. Het gaat dan onder andere om je achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, een omschrijving van het Voorwerp, een foto van het Voorwerp, vindplaats, vinddatum en overige informatie die je verstrekt in de open tekstvelden. De gegevens van de particuliere Vinder worden als dat nodig is met de mogelijke eigenaar gedeeld (of andersom: de gegevens van de mogelijke eigenaar met de particuliere Vinder). Dit gebeurt alleen als iLost van mening is dat dat noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat het Voorwerp terugkomt bij de eigenaar. De gegevens die worden verwerkt zijn achternaam, voornaam en e-mailadres. Meestal vindt communicatie tussen Vinder en eigenaar plaats via het iLost Platform.

4. Verlies Voorwerp

Als jij iets verliest en het Voorwerp op het iLost Platform is geregistreerd, kun je aangeven dat het Voorwerp van jou is. Je doet dan een zogenaamde Claim. Je moet vervolgens aantonen dat jij de rechtmatige eigenaar bent. Je maakt een account aan zodat het eigendom geverifieerd kan worden en wij jou kunnen informeren.

Wij verwerken de volgende informatie over jou: accountgegevens en informatie die je verstrekt in het kader van de Claim.

Wij verwerken ook informatie over jouw verloren Voorwerp, waaronder de door de Vinder ingevulde omschrijving van het Voorwerp, een foto van het Voorwerp, informatie over de vindplaats en overige informatie die de Vinder heeft gegeven. Dat kan bijvoorbeeld zijn jouw geboortedatum, geboorteplaats, achternaam, voornaam, adres, pasnummer, pas en document op naam, IMEI-nummer en/of telefoonnummer. De Vinder krijgt een melding van de Claim en verifieert of het Voorwerp daadwerkelijk van jou is. Als er sprake is van een Match zijn er een aantal mogelijkheden om het Voorwerp terug te krijgen. Indien je kiest voor verzending verwerken wij je achternaam, voornaam, (aflever)adres, e-mailadres en telefoonnummer alsmede financiële gegevens, waaronder jouw bankgegevens.

5. Notificatie (waarschijnlijke) eigenaar

Soms wordt een Voorwerp op het iLost Platform geregistreerd, maar heeft de Vinder al een sterk vermoeden wie de eigenaar is. Bijvoorbeeld als een portemonnee wordt gevonden waar een naam en telefoonnummer op staan. In die gevallen kan iLost namens de Vinder een notificatie versturen. Een notificatie omvat mogelijk de volgende gegevens: achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en informatie over het Voorwerp, zoals vinddatum en -plaats.

6. iLost Alert

Als je een Voorwerp hebt verloren en het Voorwerp is na drie werkdagen nog niet op het iLost Platform geregistreerd, raden wij aan een iLost Alert te versturen. De iLost Alert is gericht aan organisaties die nog geen gebruik maken van iLost. Ook kan je de iLost Alert delen op social media. Als je een iLost Alert aanmaakt, kunnen wij de volgende Persoonsgegevens verwerken: accountgegevens, verzekeraar en informatie over het Voorwerp, zoals de verliesdatum en -plaats en een omschrijving van het Voorwerp.

7. Aanmaken claimformulier (voor verzekeraar)

Het is mogelijk een claimformulier voor je verzekering aan te maken met daarop gegevens van het Voorwerp waarvan je de rechtmatige eigenaar bent. Wij kunnen dan jouw achternaam, voornaam, adres, geboortedatum, een omschrijving van het Voorwerp en een foto van het Voorwerp verwerken.

8. Registratie bezittingen (“iSave”)

iLost biedt naast het registreren van een gevonden of verloren Voorwerp ook de mogelijkheid om Voorwerpen te registreren terwijl je ze nog in bezit hebt. Dit heet iSave en is voornamelijk handig voor het melden van verlies in de toekomst. In dit geval verwerken wij een omschrijving van het Voorwerp, een foto van het Voorwerp en overige informatie die je verstrekt in de open tekstvelden.

9. Zoekopdracht bewaren

Wanneer je een zoekopdracht aanmaakt, verwerken wij jouw e-mailadres dat je met ons deelt in verband met je opgeslagen zoekopdracht. Op die manier kunnen we je op de hoogte houden van nieuw gevonden voorwerpen die overeenkomen met je zoekopdracht. Nadat de periode dat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe gevonden voorwerpen is verstreken, worden jouw gegevens automatisch verwijderd.

10. Contact

Wanneer je contact met ons opneemt verwerken wij je achternaam, voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer en de overige gegevens die je met ons deelt in verband met je vraag of je verzoek. Op die manier kunnen wij jouw vragen, verzoeken en klachten afhandelen en contact onderhouden.

Grondslag

Wij mogen alleen Persoonsgegevens verwerken als hiervoor een wettelijke grondslag is.

Uitvoering van de overeenkomst

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken omdat wij een overeenkomst met jou hebben. Dit kan een dienstenovereenkomst zijn of andere afspraken die wij met jou zijn overeengekomen.

Gerechtvaardigd belang

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. Dit kan noodzakelijk zijn om onze systemen te beveiligen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te monitoren en te verbeteren. Ook hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij om onze producten en Diensten onder de aandacht te brengen bij onze (bestaande) klanten. Wanneer wij Persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, gaan wij eerst zorgvuldig na of jouw belangen hieraan niet in de weg staan.

Wettelijke verplichting

Wij kunnen daarnaast Persoonsgegevens van jou verwerken omdat dat noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting die op ons rust. Dit is het geval wanneer wij Persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan privacy verplichtingen, zoals het (op jouw verzoek) verstrekken van informatie. Ook moeten wij bijvoorbeeld Persoonsgegevens verwerken voor de Belastingdienst.

Toestemming

Wanneer de hiervoor genoemde grondslagen niet van toepassing zijn, vragen wij om toestemming voordat wij jouw Persoonsgegevens verwerken. Wanneer wij jou om toestemming vragen, informeren wij duidelijk waarvoor wij dit vragen. Je kunt jouw toestemming op elk moment weer intrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Onze bewaartermijn hangt af van het doel waarvoor wij jouw Persoonsgegevens verwerken en of wij andere wettelijke bewaarplichten hebben. In principe bewaren wij jouw Persoonsgegevens voor een periode van vijf jaar nadat je voor het laatst actief bent geweest, nadat jouw account is opgezegd of nadat de overeenkomst met iLost is beëindigd. Wij kiezen voor een termijn van vijf jaar zodat wij mogelijke aansprakelijkheidsclaims op een goede manier af kunnen handelen. Daarnaast bewaren wij financiële documenten over het algemeen zeven jaar voor de Belastingdienst. Na deze periode zullen wij jouw gegevens vernietigen of op een manier anonimiseren dat jouw Persoonsgegevens onmogelijk terug te herleiden zijn.
Bovengenoemde bewaartermijnen gebruiken wij niet als je ons verzocht hebt jouw Persoonsgegevens te verwijderen. Meer informatie over jouw rechten lees je verderop in deze Privacy Policy onder “Jouw Rechten”.

Personen met toegang tot jouw persoonsgegevens

Wij kunnen medewerkers en andere personen die onder het gezag van iLost handelen toegang verlenen tot jouw Persoonsgegevens. Wij stellen onze database alleen beschikbaar als dat nodig is en niet anders kan. Daarnaast hebben medewerkers en andere personen die onder het gezag van iLost handelen een geheimhoudingsplicht, behalve als zij wettelijk verplicht zijn om mededelingen te doen. Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en Diensten. Voor zover deze derden daarbij jouw Persoonsgegevens namens ons verwerken, doen zij dit als verwerker en in dat geval hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin staat onder andere dat verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen. Wij kunnen je Persoonsgegevens ook met derden delen die Verwerkingsverantwoordelijke zijn. Dit kunnen onder andere Vinders zijn die het Voorwerp hebben geregistreerd. Ook maken wij gebruik van externe payment providers en verzendbedrijven. Deze en andere derden zijn vaak zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij jouw Persoonsgegevens verwerken en hebben een eigen verplichting om jou hierover te informeren. Wij verstrekken jouw Persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als dat wettelijk verplicht is.

Persoonsgegevens buiten de europese economische ruimte (“eer“)

iLost is gevestigd binnen de EER. Jouw Persoonsgegevens worden in beginsel alleen binnen de EER verwerkt. Wij kunnen gebruik maken van dienstverleners of hostingpartijen die buiten de EER zijn gevestigd. Wij zullen in deze gevallen maatregelen nemen om te zorgen dat deze doorgifte voldoet aan de AVG, bijvoorbeeld door een doorgifteovereenkomst te sluiten op basis van de Standard Contractual Clauses.

Beveiliging

Bij de verwerking van Persoonsgegevens zorgen wij voor een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende zou moeten zijn om ongeoorloofde toegang tot- en aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen. Wij hebben in ieder geval de volgende beveilingsmaatregelen genomen:
Logische toegangscontrole door middel van rolgebaseerde toegang; Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging; Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging; Steekproefsgewijze controle op de naleving van ons beleid; Versleuteling van alle communicatie van en naar het iLost Platform; Beveiliging van ons interne netwerk.

Links naar websites van anderen

Op onze Website kunnen hyperlinks naar websites van derden staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Jouw rechten

Iedereen van wie Persoonsgegevens worden verwerkt, kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen. Zo kun je inzage krijgen in de Persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Als de door ons verwerkte Persoonsgegevens fout zijn kun jij ons vragen de gegevens te veranderen. Ook kun jij ons vragen jouw Persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast kun jij bezwaar maken tegen het gebruik van jouw Persoonsgegevens of verzoeken dit gebruik te verminderen. Wanneer jij jouw rechten uitoefent, kun jij jouw verzoek sturen aan het contactadres bovenaan in deze Privacy Policy. Geef daarbij duidelijk aan om welke Persoonsgegevens het gaat. Wij kunnen je om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te controleren.

Klachten

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw Persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via de contactgegevens bovenaan in deze Privacy Policy. Als we er samen niet uitkomen, kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen

Deze Privacy Policy kan worden aangepast. Wij adviseren jou daarom regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op mogelijke aanpassingen. Van hele belangrijke veranderingen brengen wij jou uiteraard zelf op de hoogte.