Versie: Mei 2018

Algemene voorwaarden Software-as-a-Service iLost B.V.

iLost B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55241506 (“iLost”) verstrekt een web-based online service, bestaande uit meerdere websites, die ‘Lost and Found’ management service aanbiedt waarmee het volgende mogelijk wordt gemaakt: (i) registratie en online publicatie van gevonden artikelen, (ii) het vinden en communiceren met derden die aanspraak maken op een verloren artikel (“Zoekenden”) en het online publiceren daarvan, (iii) de planning van de logistiek en (iv) de administratie en het monitoren van het gehele verloren en gevonden proces via haar website www.ilost.nl (de “Website”) (de “Service”). iLost exploiteert de Service en stelt de Service beschikbaar aan haar klanten (“Afnemer”) voor gebruik als cloud-solution (Software as a Service – SaaS). iLost en Afnemer worden hierna ook respectievelijk aangeduid als “Partij” of gezamenlijk als “Partijen”. Het enkelvoud zoals hierin gebruikt omvat tevens het meervoud en het meervoud omvat tevens het enkelvoud, zoals vereist door de context.

1. TOEPASSINGSGEBIED

 • 1.1 Tenzij tussen Partijen schriftelijk anderszins overeengekomen worden het gebruik van de Service evenals het aangaan van de Overeenkomst voor het gebruik van de Service en alle overige services en leveringen van iLost uitsluitend geleverd op basis van en beheerst door deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) in de respectievelijke actuele versies. Algemene voorwaarden van Afnemer zijn niet van toepassing, tenzij iLost hiermee schriftelijk heeft ingestemd. De activering van de Service of het verstrekken van enige andere service of levering door iLost wordt hierbij niet als instemming beschouwd.

 • 1.2 De Service van iLost aangeboden aan Afnemer evenals deze Voorwaarden gelden uitsluitend voor zakelijke klanten die niet worden gekwalificeerd als consument volgens Boek 7, artikel 5 van het Burgerlijk Wetboek. Deze Voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige zaken met de Afnemer in het kader van een bestaande zakelijke relatie.

 • 1.3 iLost kan deze Voorwaarden op elk moment wijzigen. Wijzigingen in deze Voorwaarden zullen worden beschouwd als onderdeel van de met de Afnemer gesloten Overeenkomst indien er reeds een Overeenkomst tussen iLost en Afnemer bestaat. iLost zal Afnemer schriftelijk informeren over wijzigingen in deze Voorwaarden, waarbij de wijzigingen typografisch worden benadrukt. De wijziging wordt geacht door Afnemer te zijn goedgekeurd, tenzij Afnemer schriftelijk binnen 6 (zes) weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging bezwaar maakt tegen de wijziging.

2. SERVICES VAN ILOST

 • 2.1 iLost exploiteert de Website en stelt deze aan Afnemer beschikbaar als cloud-oplossing (SaaS). Details met betrekking tot de functionaliteit van de Website zijn te vinden in een specifiek aanbod van iLost aan Afnemer (de "Overeenkomst").

 • 2.2 Als onderdeel van de Service stelt iLost de Website aan Afnemer beschikbaar als een technisch platform waarop Afnemer artikelen gevonden door Afnemer, die aan derden toebehoren, op de Website van iLost kan zetten (de “Verloren & Gevonden Voorwerpen"). Afnemer krijgt de technische faciliteit en toestemming voor toegang tot het technische platform en om de functionaliteiten van het platform via de eigen hardware van Afnemer te gebruiken.

 • 2.3 iLost garandeert een jaarlijks gemiddelde uptime van 99% van de webinterface. Om technische redenen is het echter onmogelijk voor iLost om de ononderbroken werking van de Service te allen tijde te garanderen. Afnemer erkent de mogelijkheid dat de Service om verschillende redenen kan worden onderbroken/beperkt ("Storingen en Onderbrekingen van de Service"), met name door de volgende omstandigheden: (i) geplande onderhoudswerkzaamheden, (ii) storingen of vertragingen door storing of overbelasting van het internet of telefoonverbindingen, alsmede (iii) Overmacht of andere omstandigheden die onvoorzien zijn (zie Artikel 8.2 hierna). iLost streeft ernaar om dergelijke Storingen en Onderbrekingen van de Service zo veel mogelijk te beperken. De Storingen en Onderbrekingen van de Service zoals vermeld in dit lid dienen niet te worden beschouwd als verzuim of als een andere vorm van contractbreuk van de kant van iLost voor zover het slechts om een onbeduidende en tijdelijke storing of onderbreking van de Service gaat.

 • 2.4 iLost is niet verplicht tot het opwaarderen of verbeteren van de Service met nieuwe functies die verder gaan dan de bestaande functies bij sluiten van de Overeenkomst. iLost behoudt zich echter het recht voor om op elk moment wijzigingen door te voeren om functionaliteit te verbeteren of op te waarderen, waarbij het voornoemde niet zal leiden tot een aanspraak van Afnemer en Afnemer hier ook geen aanspraak van kan afleiden. In geval van dergelijke wijzigingen zal iLost Afnemer ruim van tevoren op de hoogte stellen alvorens ze door te voeren. iLost zal Afnemer ook informeren over nieuw ontwikkelde optionele modules (indien van toepassing), die iLost tegen een afzonderlijke vergoeding aanbiedt.

 • 2.5 Afnemer is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van een item dat Afnemer verzendt of op de Website publiceert en dat dienovereenkomstig via de Service wordt geplaatst of verzonden, alsmede voor onderliggende gegevens. iLost aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van verzoeken van Zoekenden, die via de Service naar Afnemer kunnen worden teruggezonden en die via de Website of een ander online kanaal zijn gegenereerd. iLost stelt uitsluitend de technische faciliteiten voor de overdracht van dergelijke gegevens ter beschikking, en hoeft de inhoud ervan niet te onderzoeken aan de hand van feitelijke, juridische of andere aspecten dan wel te controleren op juistheid, volledigheid, integriteit of echtheid van die gegevens.

 • 2.6 Voor zover in individuele gevallen overeengekomen zal iLost ook een bepaalde softwarecode (of: script) aan Afnemer verstrekken om de integratie van de publicatietools (i) zoekbalk, (ii) knop en (iii) overzicht gevonden voorwerpen in websites of apps van Afnemer mogelijk te maken. Afhankelijk van het individuele geval kan dit ook plaatsvinden zonder vergoeding.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 • 3.1 De Overeenkomst wordt gesloten via een individueel aanbod van iLost en de aanvaarding van dat aanbod door Afnemer.

 • 3.2 Bij de aanvaarding van dat aanbod door Afnemer aanvaardt Afnemer ook deze Voorwaarden en bevestigt dat de door Afnemer verstrekte gegevens met betrekking tot de Overeenkomst juist en volledig zijn. Eventuele latere wijzigingen van deze Afnemergegevens dienen onmiddellijk door Afnemer aan iLost te worden meegedeeld.

4. GEBRUIKSRECHTEN

 • 4.1 iLost verleent aan Afnemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar gebruiksrecht, tijdelijk beperkt tot de duur van de Overeenkomst, dat Afnemer het recht geeft om de Service te gebruiken voor zijn eigen zakelijke doeleinden in verband met het plaatsen van Verloren en Gevonden Voorwerpen. Er worden geen andere rechten verleend, met name niet met betrekking tot de softwareapplicaties waarop de Service of besturingssoftware van iLost zijn gebaseerd.

 • 4.2 Elk gebruik of het laten gebruiken van de Service in strijd met het gebruik zoals hiervoor beschreven in artikel 4.1 is onrechtmatig. Afnemer heeft met name niet het recht om de Service of de onderliggende software of enig deel daarvan te kopiëren, te verwerken, de broncode te decompileren of de broncode anderszins leesbaar of bruikbaar te maken, de Service of gerelateerde software openbaar te maken, te verhuren of te leasen of anderszins aan derden over te dragen, de Service of software commercieel te gebruiken, het voor de doeleinden van derden te gebruiken of enige van het vorenstaande mogelijk te maken.

 • 4.3 Indien Afnemer verwijtbaar het gebruik van de Service of software van iLost door onbevoegde derden mogelijk maakt, behoudt iLost zich uitdrukkelijk het recht voor om schadevergoeding te vorderen. In geval derden ongeoorloofd gebruik mogelijk maken zal Afnemer op eerste verzoek van iLost alle informatie aan iLost verstrekken die noodzakelijk is om een rechtsvordering tegen de derde in te stellen.

5. VERPLICHTINGEN AFNEMER

 • 5.1 Afnemer is verantwoordelijk voor de technische verbinding met de benodigde telecommunicatiemiddelen en via deze met de Service, evenals voor het beschikbaar stellen van de noodzakelijke interfaces met haar eigen applicaties.

 • 5.2 Afnemer is verantwoordelijk voor het selecteren van de klantinstellingen voor de Service op zodanige wijze dat gebruik van de Service zonder onderbreking is gewaarborgd. Afnemer dient er met name voor te zorgen dat Afnemer handelt volgens de iLost Gebruiksinstructies zoals aangehecht aan de Overeenkomst, in het bijzonder de pick-up instructies en bedrijfslocatie die Afnemer en iLost in de Overeenkomst zijn overeengekomen om te zorgen dat iLost de Service op juiste wijze kan verstrekken. Afnemer is verplicht om iLost onmiddellijk in kennis te stellen van elke wijziging die zich binnen haar werkterrein voordoet als dit de levering van de Service kan beïnvloeden of nadelig kan zijn voor de beveiliging van de Service.

 • 5.3 Afnemer dient binnen haar eigen organisatie en verantwoordelijkheid voldoende en actuele beveiligingsmaatregelen te nemen ten behoeve van de beveiliging van de gegevens en informatie. Met betrekking tot de verbinding van Afnemer met de Service, dient Afnemer te zorgen voor de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld firewalls en software gebruiken die geschikt is voor toegang via het internet en een veilige gegevensoverdracht waarborgen).

 • 5.4 Met betrekking tot het wachtwoord voor de toegang tot de Service dat ofwel door iLost wordt verstrekt ofwel door Afnemer wordt gekozen (de "Inloggegevens") verklaart Afnemer de Inloggegevens vertrouwelijk te houden, afzonderlijk te bewaren en niet aan derden bekend te maken. Mocht Afnemer zich ervan bewust worden dat een derde kennis heeft gekregen van Inloggegevens van Afnemer of de Inloggegevens heeft gebruikt en in geval van een dreigend onbevoegd gebruik van toegangs-/Inloggegevens (bijvoorbeeld na uitwisseling van medewerkers of een andere wijziging in de organisatie), dan zal Afnemer iLost daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. Afnemer is verantwoordelijk voor alle handelingen van derden die worden verricht door gebruik van zijn Inloggegevens. iLost kan beslissen of een blokkering van de toegang tot de Service (zie Artikel 6 van deze Voorwaarden) moet worden geïnitieerd. Voorts is Afnemer verplicht om, wanneer zij kennis krijgt van ongeoorloofde toegang door derden, medewerking te verlenen voor zover deze medewerking van haar wordt verlangd.

 • 5.5 In aanvulling op artikelen 4.1 en 4.2 van deze Voorwaarden dient Afnemer zich te onthouden van alle maatregelen die de werking van de Service kunnen verstoren of in gevaar kunnen brengen. Voorts mag Afnemer de Service uitdrukkelijk niet gebruiken voor transacties waardoor wettelijke bepalingen worden overtreden; bij wijze van voorbeeld, maar daartoe niet beperkt, inhoud die radicaal, racistisch, pornografisch is, waarin geweld wordt verheerlijkt, of die anderszins onrechtmatig of beledigend is. iLost sluit ook het gebruik van de Service uit door Afnemers die aantoonbaar gebruik maken van dubieuze zakelijke methoden.

 • 5.6 Afnemer dient iLost te vrijwaren van alle komende (bestaande of vermeende) aanspraken van derden, waaronder de kosten van rechtsbijstand, als gevolg van handelen of nalaten van Afnemer, met name vorderingen die voortvloeien uit oneigenlijk of onrechtmatig gebruik of laten gebruiken van de Service of uit schending van de toepasselijke wetten of rechten van derden door Afnemer zelf of die door Afnemer zijn gedoogd. Indien Afnemer bemerkt of had moeten bemerken dat een dergelijke schending dreigt, is hij verplicht om iLost hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

 • 5.7 Eventuele extra kosten als gevolg van niet-nakoming, of niet tijdige, niet volledige of niet correcte nakoming van de verplichtingen van Afnemer komen voor rekening van Afnemer, indien hij hiervoor verantwoordelijk is, of om andere redenen hiervoor aansprakelijk is.

6. SCHENDING VAN VERPLICHTINGEN VAN AFNEMER, BLOKKERING VAN TOEGANG TOT DE SERVICE

 • 6.1 iLost kan te allen tijde de toegang van Afnemer tot de Service geheel of gedeeltelijk blokkeren of de account van Afnemer verwijderen, indien (i) Afnemer een van zijn verplichtingen in verband met de bescherming van gegevens en informatiebeveiliging niet nakomt, (ii) er gevaar dreigt van schade aan of aantasting van systemen, gegevens of diensten van iLost of systemen of gegevens van een andere afnemer van iLost of gevaar voor schade aan het publiek, (iii) aanbiedingen of gegevens die door Afnemer via de Service zijn verzonden, of respectievelijk transacties uitgevoerd via de Service, de toepasselijke wettelijke bepalingen of rechten van derden schenden, of (iv) er andere omstandigheden zijn waardoor iLost gerechtigd is om de Overeenkomst om ernstige reden onmiddellijk te beëindigen. Bovendien kan de toegang worden geblokkeerd indien Afnemer (v) een betaling aan iLost overeenkomstig de Overeenkomst niet of niet tijdig, of niet volledig heeft voldaan, waarbij deze blokkering/verwijdering pas wordt geïnitieerd nadat iLost eerst een betalingsherinnering heeft gestuurd aan Afnemer met daarin een redelijke termijn voor de betaling van minimaal 14 (veertien) dagen.

 • 6.2 Indien de blokkering van de toegang een gevolg is van niet-nakoming van de Overeenkomst door Afnemer, zal de toegang pas worden hersteld wanneer de schending definitief is verholpen, of het risico van terugkerende schending daadwerkelijk is uitgesloten middels een onthoudingsverklaring met een boeteclausule. iLost is echter niet verplicht om de toegang weer mogelijk te maken als dit onredelijk zou zijn, bijv. als de reden voor blokkering tevens een grond oplevert voor tussentijdse beëindiging en iLost hiervan ook gebruik maakt.

 • 6.3 Indien een blokkering/verwijdering het gevolg is van niet-nakoming van de Overeenkomst door Afnemer, blijft Afnemer gehouden tot betaling van verschuldigde bedragen en is niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

 • 6.4 Indien iLost bij wijze van uitzondering een gratis account aan Afnemer verstrekt, kan iLost dat account op elk moment zonder opgaaf van redenen blokkeren of verwijderen en/of besluiten dat het verdere gebruik van de Service geschiedt op voorwaarde van betaling van een vergoeding.

7. VERGOEDING

 • 7.1 Als tegenprestatie voor het gebruik van de Service betaalt Afnemer iLost een vergoeding op basis van het aanbod en/of de Overeenkomst of de respectievelijke prijslijst van iLost die van kracht is op het moment dat de Overeenkomst wordt gesloten, voor zover niets anders schriftelijk is overeengekomen.

 • 7.2 Alle prijzen zijn netto, vermeerderd met de desbetreffende omzetbelasting (btw, momenteel 21%, indien van toepassing). Indien de vestiging van Afnemer zich buiten Nederland bevindt en er sprake is van andere specifieke belastingen, douanerechten of andere kosten in verband met het leveren van de Service aan een buitenlandse Afnemer, komen deze andere belastingen, douanerechten of andere kosten voor rekening van Afnemer of zullen ze, indien ze door iLost moeten worden betaald, door Afnemer aan iLost worden terugbetaald.

 • 7.3 Alle facturen dienen netto vermeerderd met de desbetreffende omzetbelasting zonder korting binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum te worden betaald.

 • 7.4 Voor bestaande Overeenkomsten die gebaseerd zijn op prijslijsten heeft iLost het recht om de vergoeding voor de eigen kostenontwikkeling van iLost eens per jaar, naar billijk goeddunken van iLost en onder redelijke afweging van de belangen van Afnemer, aan te passen. iLost zal deze prijsaanpassingen schriftelijk aan Afnemer meedelen. De prijsaanpassing wordt geacht door Afnemer te zijn goedgekeurd, tenzij Afnemer schriftelijk bezwaar indient binnen 6 (zes) weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging; iLost zal deze bezwaarmogelijkheid opnemen in de kennisgeving. Indien Afnemer bezwaar maakt tegen de prijsaanpassing, hebben beide Partijen het recht om over te gaan tot bijzondere beëindiging van de desbetreffende Overeenkomst met ingang van het aangekondigde tijdstip waarop de nieuwe prijzen van kracht worden; dit recht op bijzondere beëindiging kan worden uitgeoefend binnen 1 (een) maand nadat iLost het bezwaar van Afnemer heeft ontvangen, doch uiterlijk met ingang van de vermelde datum van de invoering van de nieuwe prijzen.

 • 7.5 Afnemer heeft uitsluitend recht op verrekening met een vergoeding van iLost indien de tegenvordering van Afnemer onbetwist is, of is vastgesteld in een definitieve en bindende beschikking van de rechter. Retentierechten van Afnemer zijn alleen toegestaan onder dezelfde voorwaarden, waarbij de tegenvordering bovendien uit dezelfde contractuele relatie moet voortvloeien.

8. VERVALDATA, VERZUIM, FORCE MAJEURE

 • 8.1 Indien iLost tekort schiet in de levering van de Services, is iLost eerst in verzuim indien Afnemer iLost schriftelijk in gebreke heeft gesteld, en iLost heeft nagelaten alsnog binnen de gestelde redelijke termijn aan de verplichtingen te voldoen, tenzij een voorafgaande ingebrekestelling gegeven de omstandigheden van het geval niet van Afnemer kan worden gevergd.

 • 8.2 iLost zal van de contractuele verplichtingen worden vrijgesteld indien en voor zover de niet-nakoming het gevolg is van Overmacht of andere omstandigheden die onvoorzienbaar zijn en die iLost niet kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend oorlog, staking, lock-out, oproer, onteigening, wetsherzieningen, officiële bevelen, storm, overstroming, natuurrampen, waterlekken, storingen in de energievoorziening, systeemstoring in het internet, storing in of vernietiging van gegevensoverdrachts- of telecommunicatielijnen, illegale activiteiten van derden op het internet of sabotage door malware). Dit geldt ook in geval van omstandigheden die behoren tot de verantwoordelijkheid van Afnemer (bijv. niet-tijdige nakoming van de verplichtingen van Afnemer of onvoldoende beschikbaarheid van IT-componenten of interfaces bij Afnemer).

 • 8.3 Vrijstelling van verplichtingen geldt voor de duur van de overmachtsituatie of andere gebeurtenis als bedoeld in artikel 8.2 plus een redelijke opstartperiode. Als deze situatie langer duurt dan 7 (zeven) dagen, dan kunnen beide partijen de Overeenkomst met betrekking tot het getroffen deel van de Service beëindigen. In al deze gevallen zijn vorderingen voor vergoeding van schade of kosten tegen iLost uitgesloten, behoudens het recht van Afnemer op pro rata restitutie van eventueel vooruitbetaalde bedragen.

 • 8.4 Beide Partijen dienen elkaar onmiddellijk in kennis te stellen wanneer zij kennis verkrijgen van Overmacht of andere gebeurtenis zoals vermeld in artikel 8.2 van deze Voorwaarden. Indien een schriftelijke kennisgeving vanwege de desbetreffende omstandigheden in eerste instantie niet mogelijk is, is de desbetreffende informerende Partij verplicht om de andere Partij op een andere manier in kennis te stellen, gevolgd door het sturen van een schriftelijke kennisgeving, zo spoedig mogelijk na het krijgen van kennis van Overmacht of andere gebeurtenis zoals vermeld in artikel 8.2 van deze Voorwaarden.

9. VORDERINGEN WEGENS GEBREKEN

 • 9.1 Afnemer zal voorkomende gebreken onverwijld schriftelijk aan iLost melden via het support e-mailadres zoals bekendgemaakt door iLost. Afnemer zal iLost redelijkerwijs helpen bij het analyseren en het herstellen van het gebrek en onmiddellijk toegang verschaffen tot documenten of materialen die informatie bevatten over de omstandigheden waarin het gebrek is opgetreden. Het staat iLost in dit verband vrij om naar redelijkheid kosten bij Afnemer in rekening te brengen die zijn ontstaan als gevolg van door Afnemer foutief of onjuist verstrekte informatie, of door Afnemer veroorzaakte vertragingen bij het analyseren of verhelpen van een eventueel gebrek,

 • 9.2 Afnemer erkent dat het gebruik door Afnemer van de Service sterk afhankelijk is van de instellingen die Afnemer zelf heeft gekozen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de pick-up instructies van Afnemer en/of andere elementen van de iLost gebruiksinstructies. Hierdoor kunnen alleen reproduceerbare fouten als gebreken worden erkend.

 • 9.3 Maatregelen die door iLost worden genomen om schade te verhelpen of te beperken houden geen erkenning in van gebreken. Het in behandeling nemen door iLost van een melding van een gebrek betekent geen afstand door iLost van het bezwaar dat de melding van het gebrek niet tijdig was, feitelijk ongegrond was of anderszins ontoereikend was.

 • 9.4 Aansprakelijkheid van iLost is uitgesloten indien Afnemer de functionaliteit van de Service zelf of via derden wijzigt zonder voorafgaande toestemming van iLost, of wanneer Afnemer handelt in afwijking van bijvoorbeeld maar niet uitsluitend (i) de Overeenkomst, (ii) de iLost Gebruiksinstructies of andere schriftelijke of mondelinge afspraken over het gebruik tussen iLost en Afnemer, zoals bepaald door iLost, of wanneer Afnemer de Services gebruikt in een operationele omgeving die anders is dan voorgeschreven door iLost, of indien Afnemer gebreken afhandelt zonder voorafgaande toestemming van iLost, tenzij iLost hiervoor verantwoordelijk is. Het staat iLost in dit verband vrij om naar redelijkheid kosten bij Afnemer in rekening te brengen die zijn ontstaan als gevolg van een door Afnemer veroorzaakte bemoeilijking van de analyse van het gebrek.

 • 9.5 Als er een gebrek optreedt waarvoor iLost verantwoordelijk is, zal iLost binnen redelijke tijd, naar eigen keuze, ofwel het gebrek herstellen ofwel voor vervanging zorgen (gezamenlijk: "Aanvullende Prestaties"). Om het probleem op te lossen kunnen de Aanvullende Prestaties ook bestaan uit het verstrekken van een tijdelijke of - tenzij dit onredelijk voor Afnemer zou zijn - permanente workaround. Mochten de Aanvullende Prestaties niet lukken, dan kan Afnemer verzoeken om een reductie van de vergoeding of de Overeenkomst opzeggen.

9.6 In geval van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden waarvoor iLost verantwoordelijk is mag iLost naar eigen keuze ofwel voor eigen rekening een gebruiksrecht van de derde verkrijgen dat voldoende is voor het gebruik van de Service zoals overeengekomen in de Overeenkomst en dat gebruiksrecht verlenen aan Afnemer, ofwel de Service wijzigen waarbij de overeengekomen gebruiksmogelijkheden behouden blijven, maar op zodanige wijze dat de intellectuele eigendomsrechten van derden niet meer worden geschonden. Mocht dit onmogelijk of onredelijk zijn voor iLost, dan heeft Afnemer recht op reductie van de vergoeding of kan Afnemer de Overeenkomst opzeggen.

10. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE EN/OF UITGAVEN

 • 10.1 Welke wettelijke gronden er ook zijn, iLost is uitsluitend aansprakelijk in geval er aan de zijde van iLost sprake is van grove nalatigheid of opzet of toerekenbare tekortkoming van contractuele verplichtingen.

 • 10.2 In geval van gewone nalatigheid is de aansprakelijkheid van iLost beperkt tot de vergoeding van de door Afnemer geleden directe schade.

 • 10.3 Ongeacht de grond van aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van iLost met betrekking tot elk schadegeval beperkt tot het bedrag gelijk aan de jaarlijkse netto vergoeding die door Afnemer verschuldigd is op grond van de Overeenkomst in het jaar waarin de aansprakelijkheid heeft plaatsgevonden.

 • 10.4 Indien en voor zover iLost services gratis aan Afnemer ter beschikking stelt, zal de aansprakelijkheid van iLost beperkt zijn tot gevallen van grove nalatigheid en opzet. Dit geldt met name voor gratis publicatietools (zoals bedoeld in artikel 2.6), en indien iLost, bij wijze van uitzondering, een gratis account voor de Service aan Afnemer verstrekt.

 • 10.5 iLost is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik van de Service door Afnemer.

 • 10.6 Met betrekking tot het verlies van gegevens of programma's is iLost niet aansprakelijk voor zover de schade vermijdbaar zou zijn geweest als Afnemer de juiste maatregelen ter bescherming van gegevens had genomen, hetgeen met name het geval is als Afnemer heeft nagelaten regelmatige en correcte back-ups van gegevens te maken, zoals binnen haar verantwoordelijkheid valt, en daardoor zorgt dat verloren gegevens met een redelijke inspanning kunnen worden hersteld.

 • 10.7 Voor zover de aansprakelijkheid van iLost uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van vertegenwoordigers, werknemers en onderaannemers van iLost.

11. PRIVACYBESCHERMING, INFORMATIEBEVEILIGING

 • 11.1 Het internet wordt gebruikt als communicatie- en gegevenstransmissiekanaal voor het verstrekken van de Service. Dit brengt bepaalde risico's met zich mee vanwege de publieke toegang en de mogelijkheid dat de inhoud en gegevens door onbevoegde derden kunnen worden gemanipuleerd. Een risico is bijvoorbeeld het ongeoorloofd kennis krijgen van gegevens die worden doorgezonden. Zelfs extra beschermingsmaatregelen zoals firewalls kunnen geen absolute beveiliging bieden tegen misbruik, verlies, diefstal of onrechtmatige wijziging van gegevens, of tegen aanvallen die leiden tot onderbrekingen in de dienstverlening. Afnemer aanvaardt deze risico's; indien deze risico's zich daadwerkelijk voordoen zijn eventuele vorderingen tegen of aansprakelijkheid van iLost uitgesloten, tenzij iLost de desbetreffende omstandigheden opzettelijk of door nalatigheid heeft veroorzaakt.

 • 11.2 Beide partijen verbinden zich ertoe toepasselijke wetten inzake gegevensverwerking en gegevensbescherming in acht te nemen en na te komen.

 • 11.3 Door middel van de Service stelt iLost de technische faciliteit voor gegevensverwerking ter beschikking aan Afnemer. In de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“Wbp”) is iLost met betrekking tot de persoongegevens van de Zoekenden ("Persoonsgegevens") derhalve de verantwoordelijke. iLost dient de Wbp na te leven en de gegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met de door haar bepaalde doeleinden. Nadere informatie over de verwerking en bescherming van Persoonsgegevens is te vinden in de Privacyverklaring van iLost, die kan worden geraadpleegd op de website van iLost onder het menu-item Juridisch, en waarmee Afnemer automatisch instemt bij het afsluiten van de Overeenkomst.

 • 11.4 In de zin van de Wbp is Afnemer met betrekking tot de Persoongegevens de bewerker. Afnemer dient de Wbp na te leven en het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om Persoonsgegevens die met gebruikmaking van de Website door Zoekenden aan Afnemer verstrekt zijn voor enig ander doel te gebruiken dan het doel van de Service. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van Persoonsgegevens die niet met gebruikmaking van de Website aan Afnemer verstrekt zijn.

12 GEHEIMHOUDING, PUBLICATIES

 • 12.1 Beide partijen verbinden zich ertoe om alle informatie over de bedrijfsactiviteiten van de andere Partij die aan haar bekend wordt tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst, met name bedrijfs- en handelsgeheimen ("Vertrouwelijke informatie") strikt vertrouwelijk te behandelen, en om deze niet te gebruiken voor doeleinden behalve die welke nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, ook na beëindiging van de Overeenkomst, en om deze informatie niet aan derden bekend te maken met uitzondering van derden die rechtmatig door Partijen zijn ingehuurd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, en waaraan Partijen dezelfde geheimhoudingsplicht zullen opleggen. Dit geldt ongeacht of deze vertrouwelijke informatie is geclassificeerd als "vertrouwelijk" of "geheim" of als informatie die op een vergelijkbare wijze vertrouwelijk moet worden gehouden. De geheimhoudingsplicht geldt niet met betrekking tot informatie die (i) al openbaar was voorafgaand aan bekendmaking door de bekendmakende Partij of die later openbaar beschikbaar wordt zonder schending van enige verplichting tot vertrouwelijkheid door de ontvangende Partij, (ii) aantoonbaar is ontwikkeld door de ontvangende Partij onafhankelijk van de kennis van de informatie bekendgemaakt of bekend geworden op grond van de Overeenkomst zonder schending van enige verplichting tot geheimhouding, of (iii) met betrekking waartoe sprake is van een wettelijke verplichting of een officieel bevel tot bekendmaking.

 • 12.2 iLost heeft het recht om Afnemer als referentie op haar Website en in andere media of marketingmaterialen te vermelden en in dit verband ook in overleg met de afdeling communicatie van Afnemer om gebruik te maken van het logo of andere bedrijfsaanduidingen van Afnemer die binnen het bereik vallen van een herroepbaar, niet-exclusief gebruiksrecht.

13. LOOPTIJD, BEEINDIGING CONTRACT

 • 13.1 Partijen kunnen, ongeacht de in de Overeenkomst opgenomen opzegtermijn, met onmiddellijke ingang wegens een ernstige reden beëindigen, met name indien de wederpartij duurzaam wezenlijke contractuele verplichtingen niet nakomt en de niet-nakoming niet herstelt ondanks een ingebrekestelling van de andere Partij waarin een redelijke herstelperiode is gegeven. Voorts heeft iLost het recht om de Overeenkomst onmiddellijk wegens een ernstige reden te beëindigen als Afnemer achter raakt met de betaling van twee of meer verschuldigde facturen.

 • 13.2 Elke opzegging dient schriftelijk te geschieden. Beëindigingskennisgevingen per e-mail worden ook als schriftelijke kennisgevingen beschouwd.

 • 13.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook is Afnemer verplicht om het gebruik van de Service onmiddellijk te staken, alle materialen die door iLost in verband met het gebruik van de Service aan haar zijn verstrekt te retourneren en alle door iLost aan Afnemer verstrekte gegevens die zijn opgeslagen op de eigen systemen van Afnemer te verwijderen, tenzij dit niet toegestaan is als gevolg van de wettelijke bewaar- en archiveringsverplichtingen.

14. DIVERSEN

 • 14.1 Partijen kunnen de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende individuele rechten of verplichtingen uitsluitend overdragen nadat voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij verkregen.

 • 14.2 Op de gehele contractuele en zakelijke relatie tussen Partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 • 14.3 De plaats van uitvoering en de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen voortvloeiend uit en/of ontstaan in verband met de contractuele en zakelijke relatie tussen Partijen is Amsterdam.

 • 14.4 Wijzigingen in de Overeenkomst, deze Voorwaarden evenals bijkomende overeenkomsten worden geacht van kracht te zijn indien Partijen hiermee schriftelijk hebben ingestemd.

 • 14.5 Indien afzonderlijke bepalingen van de Overeenkomst of deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De volledig of gedeeltelijk ongeldige bepaling zal worden vervangen door een wettelijk geldige bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in geval van een lacune op het gebied van de regelgeving.