Verze: květen 2022

Všeobecné obchodní podmínky Software jako služba ILOST B.V.

iLost B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, založená podle nizozemského práva a zapsaná v obchodním rejstříku nizozemské obchodní komory pod číslem 55241506 ("iLost"), nabízí internetovou vícemístnou online službu, která poskytuje službu správy "ztrát a nálezů" umožňující (i) registraci a online zveřejnění nalezených předmětů, (ii) párování a komunikaci s třetími stranami, které si nárokují ztracený předmět ("žadatelé"), jeho online zveřejnění, (iii) plánování logistiky a (iv) správu a monitorování celého procesu ztrát a nálezů prostřednictvím svých webových stránek ilost.co (dále jen "webová stránka") (dále jen "služba"). iLost provozuje službu a poskytuje ji k užívání svým zákazníkům (dále jen "zákazník") jako cloudové řešení (software jako služba - SaaS). Společnost iLost a Zákazník budou dále označovány také jako "Strana" nebo společně jako "Strany". V tomto dokumentu se jednotné číslo vztahuje i na množné číslo a množné číslo na jednotné číslo, jak to vyžaduje kontext.

1. ROZSAH POUŽITÍ

 • 1.1 Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, je jakékoli používání Služby, jakož i uzavírání Smlouvy se zákazníkem ohledně používání Služby a všech dalších služeb a dodávek společnosti iLost poskytováno výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek ("Podmínky") v příslušném aktuálním znění a řídí se jimi. Jakékoli všeobecné obchodní podmínky zákazníka se nepoužijí, pokud s nimi společnost iLost písemně nesouhlasí. Aktivace Služby nebo poskytnutí jakékoli jiné služby či dodávky společností iLost se v tomto ohledu nepovažuje za souhlas.

 • 1.2 Služba nebo produkt iLost nabízený Zákazníkovi, jakož i tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pouze ve vztahu k podnikatelským zákazníkům, kteří při zprovoznění služby iLost nejednají pro soukromé účely, a proto je nelze kvalifikovat jako spotřebitele podle knihy 7, článku 5 nizozemského občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky platí i pro případné budoucí obchody se zákazníkem v rámci probíhajícího obchodního vztahu.

 • 1.3 Společnost iLost může tyto obchodní podmínky kdykoli změnit. Změny těchto obchodních podmínek se považují za součást smlouvy se zákazníkem pouze v případě, že taková smlouva se zákazníkem již mezi společností iLost a zákazníkem existuje. iLost bude zákazníka o změně těchto obchodních podmínek informovat písemně s typografickým zvýrazněním změn. Změna se považuje za schválenou Zákazníkem, pokud proti ní Zákazník nevznese písemné námitky do 6 (šesti) týdnů od obdržení oznámení o změně.

2. SLUŽBY SPOLEČNOSTI ILOST

 • 2.1 Společnost iLost provozuje Webové stránky a zpřístupňuje je Zákazníkovi jako cloudové řešení (SaaS). Podrobnosti o funkcích Služby jsou uvedeny v konkrétní nabídce, kterou společnost iLost vydala pro Zákazníka (dále jen "Smlouva se Zákazníkem").

 • 2.2 V rámci Služby zpřístupňuje společnost iLost Zákazníkovi Webové stránky jako technickou platformu umožňující Zákazníkovi umisťovat nalezené předměty patřící třetím osobám ("ztracené a nalezené předměty"). Zákazníkovi je poskytnuto technické zařízení a oprávnění k přístupu k technické platformě a využívání funkcí platformy prostřednictvím vlastního hardwaru Zákazníka.

 • 2.3 Společnost iLost garantuje roční průměrnou 99% dobu provozuschopnosti webového rozhraní. Z technických důvodů však není možné, aby společnost iLost zajistila nepřetržitý nepřetržitý provoz Služby. Zákazník bere na vědomí, že z několika důvodů může dojít k přerušení/omezení Služby (dále jen "poruchy a přerušení Služby"), a to zejména z následujících důvodů: (Společnost iLost se bude snažit tyto poruchy a přerušení Služby co nejvíce minimalizovat. Narušení a přerušení služby a uvedené v tomto odstavci se nepovažují za neplnění nebo jinou formu porušení smlouvy ze strany společnosti iLost, pokud se jedná pouze o nepodstatné a dočasné narušení nebo přerušení služby.

 • 2.4 Společnost iLost se nezavazuje, že bude Službu modernizovat nebo rozšiřovat o nové funkce nad rámec funkcí existujících v době uzavření Smlouvy se zákazníkem. Společnost iLost si však vyhrazuje právo kdykoli provést úpravy za účelem rozšíření nebo aktualizace některé z funkcí, přičemž výše uvedené nezakládá žádný nárok pro Zákazníka, ani z toho Zákazník nemůže vyvozovat žádné nároky. V případě takových úprav bude společnost iLost Zákazníka před jejich uvedením do provozu s dostatečným předstihem informovat. iLost bude rovněž informovat Zákazníka o nově vyvinutých doplňkových volitelných modulech (pokud existují), které společnost iLost nabízí za samostatnou úplatu.

 • 2.5 Zákazník nese výhradní odpovědnost za obsah jakékoli položky, kterou Zákazník předává, zveřejňuje nebo zpřístupňuje prostřednictvím nebo na Webové stránce a která je odpovídajícím způsobem zveřejněna nebo odeslána prostřednictvím Služby, jakož i za veškeré podkladové údaje. iLost nenese žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoli požadavků koncového zákazníka, které mohou být prostřednictvím Služby předány zpět Zákazníkovi a které byly vygenerovány prostřednictvím Webové stránky nebo jiného online kanálu. Společnost iLost pouze zpřístupňuje technické požadavky na přenos takových údajů, ale není povinna zkoumat jejich obsah z jakýchkoli věcných, právních nebo jiných hledisek, ani zkoumat správnost, úplnost, neporušenost nebo pravost takových údajů.

 • 2.6 Pokud to bude v konkrétním případě dohodnuto, poskytne společnost iLost Zákazníkovi navíc určitý softwarový kód (nebo: skript), který umožní integraci publikačních nástrojů (i) vyhledávací lišty, (ii) tlačítka a (iii) přehledu nalezených položek na webových stránkách nebo v aplikaci Zákazníka. V závislosti na konkrétním případě může být toto provedeno i bez nároku na odměnu.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY SE ZÁKAZNÍKEM

 • 3.1 Zákaznická smlouva bude uzavřena prostřednictvím individuální nabídky vystavené společností iLost a příslušné akceptace této nabídky vystavené Zákazníkem.

 • 3.2 Vydáním příslušné akceptace takové nabídky Zákazníkem Zákazník přijímá tyto Obchodní podmínky a potvrzuje, že údaje předané Zákazníkem v souvislosti se Zákaznickou smlouvou jsou správné a úplné. Jakékoli pozdější změny těchto údajů je Zákazník povinen neprodleně oznámit společnosti iLost.

4. PRÁVA NA POUŽITÍ

 • 4.1 Společnost iLost uděluje registrovanému Zákazníkovi nevýhradní, nepřenosné a nepodléhající licenci právo na užívání, dočasně omezené na dobu trvání Zákaznické smlouvy, které opravňuje Zákazníka k užívání Služby pro jeho vlastní obchodní účely v souvislosti s umisťováním ztrát a nálezů. Kromě toho nejsou poskytována žádná další práva, zejména pokud jde o softwarové aplikace, které jsou základem Služby, nebo jakýkoli provozní software společnosti iLost.

 • 4.2 Jakékoli použití nebo umožnění použití Služby nad rámec rozsahu použití popsaného v bodě 4.1 výše je protiprávní. Zákazník zejména není oprávněn kopírovat, zpracovávat nebo dále vyvíjet Službu nebo její části nebo základní software, dekompilovat zdrojový kód nebo jinak činit zdrojový kód čitelným nebo použitelným, zpřístupňovat Službu nebo související software veřejnosti, pronajímat nebo pronajímat či jinak převádět třetím osobám, komerčně využívat Službu nebo jakýkoli software, používat ji pro účely třetích osob nebo umožňovat cokoli z výše uvedeného.

 • 4.3 Pokud by zákazník zaviněně umožnil neoprávněné používání Služby nebo jakéhokoli softwaru společnosti iLost třetími stranami, společnost iLost si výslovně vyhrazuje právo požadovat náhradu škody. V případě jakéhokoli neoprávněného usnadnění užívání třetími osobami je Zákazník povinen neprodleně na žádost společnosti iLost předložit společnosti iLost veškeré informace nezbytné k uplatnění právních nároků vůči užívání třetími osobami.

5. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 • 5.1 Zákazník odpovídá za technické připojení k potřebným telekomunikačním prostředkům a jejich prostřednictvím ke službě, jakož i za zpřístupnění potřebných rozhraní pro své vlastní aplikace.

 • 5.2 Zákazník odpovídá za volbu nastavení Služby tak, aby bylo zajištěno nerušené používání Služby. Zákazník je zejména povinen zajistit, aby dodržoval a jednal v souladu s Návodem k použití iLost, který je přílohou Zákaznické smlouvy, zejména pokyny pro vyzvednutí a obchodní místo, na kterých se Zákazník a iLost dohodli v Zákaznické smlouvě, aby bylo zajištěno, že iLost bude moci poskytovat Služby. Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost iLost o všech změnách, které vzniknou v oblasti jeho činnosti, pokud mohou mít vliv na poskytování Služby nebo mohou být na újmu bezpečnosti Služby.

 • 5.3 Zákazník je povinen v rámci své organizační sféry a odpovědnosti zavést dostatečná a aktuální ochranná opatření v zájmu bezpečnosti dat a informací. Pokud jde o připojení Zákazníka ke Službě, je povinen zajistit potřebná bezpečnostní opatření (např. firewally a používání softwaru vhodného pro přístup přes internet a zajištění bezpečného přenosu dat).

 • 5.4 V souvislosti s přihlašovacími údaji k Webovým stránkám, které buď poskytne společnost iLost, nebo si je Zákazník zvolí sám ("Přihlašovací údaje"), Zákazník potvrzuje, že bude zachovávat důvěrnost Přihlašovacích údajů, nebude je sdělovat třetím osobám. V případě hrozícího neoprávněného použití přístupových/přihlašovacích údajů (např. po výměně zaměstnanců nebo jiné organizační změně) je Zákazník povinen neprodleně písemně informovat společnost iLost. Zákazník je odpovědný za veškeré jednání třetích osob v souvislosti s používáním Přihlašovacích údajů Zákazníka. iLost může výhradně rozhodnout, zda bude zahájeno blokování přístupu Zákazníka ke Službě (viz bod 6 těchto Obchodních podmínek). Zákazník je dále povinen po zjištění neoprávněného přístupu třetích osob spolupracovat v rozsahu, v jakém je od něj spolupráce vyžadována.

 • 5.5 Kromě bodů 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek je Zákazník povinen zdržet se všech opatření, která by mohla ohrozit nebo narušit provoz Služby. Zákazník dále nesmí výslovně používat ani umožnit používání Služby k transakcím, které jakýmkoli způsobem porušují zákonná ustanovení; příkladem může být obsah, který je radikální, rasistický, pornografický, oslavující násilí nebo jinak nezákonný či urážlivý. iLost rovněž vylučuje z používání Služby Zákazníka prokazatelně praktikujícího pochybné obchodní metody.

 • 5.6 Zákazník se zavazuje odškodnit společnost iLost a zajistit její ochranu před jakýmikoliv nadcházejícími (existujícími nebo domnělým) nárokům třetích stran, včetně nákladů na právní zastoupení, které vyplývají z jakéhokoli jednání nebo selhání Zákazníka nebo z jakéhokoli použití nebo umožnění použití Služby, zejména nároků vyplývajících z nesprávného nebo nezákonného použití Služby nebo z porušení platných zákonů nebo práv třetích stran samotným Zákazníkem nebo jím tolerovaných. Pokud Zákazník rozpozná nebo měl rozpoznat, že takové porušení hrozí, je povinen o tom společnost iLost neprodleně informovat.

 • 5.7 Veškeré dodatečné náklady vzniklé v důsledku zanedbání, včasného, neúplného nebo nesprávného plnění povinností Zákazníka nese Zákazník, pokud za to nese odpovědnost nebo je odpovědný z jiných důvodů.

6. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZÁKAZNÍKA, ZABLOKOVÁNÍ PŘÍSTUPU KE SLUŽBĚ

  1. 1 Společnost iLost může kdykoli zcela nebo zčásti zablokovat přístup zákazníka ke službě nebo smazat jeho účet, pokud (i) zákazník poruší některou ze svých povinností souvisejících se zabezpečením dat a bezpečnosti informací, (ii) hrozí bezprostřední nebezpečí poškození nebo znehodnocení systémů, dat nebo služeb společnosti iLost nebo systémů či dat jiného zákazníka společnosti iLost, nebo nebezpečí poškození veřejnosti, (iii) jakékoliv nabídky nebo údaje předávané zákazníkem prostřednictvím služby, resp. jakékoliv transakce prováděné prostřednictvím služby, porušují platné právní předpisy nebo práva třetích osob, nebo (iv) jsou dány jiné okolnosti, které opravňují společnost iLost k okamžitému ukončení smlouvy se zákazníkem z důvodu. Dále je zablokování přístupu možné, pokud Zákazník v případě (v), že platba podle Zákaznické smlouvy nebyla nebo nebyla Zákazníkem včas uhrazena společnosti iLost, přičemž k takovému zablokování/vymazání dojde až poté, co společnost iLost nejprve vydá upomínku o zaplacení včetně stanovení další přiměřené lhůty pro zaplacení s minimální délkou 14 (čtrnácti) dnů.
 • 6.2 Pokud je zablokování přístupu důsledkem neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy s odběratelem v plném rozsahu ze strany zákazníka, bude přístup obnoven pouze v případě, že bude porušení trvale odstraněno nebo bude účinně vyloučeno riziko opakovaného porušení prohlášením o zastavení činnosti včetně smluvní pokuty. Společnost iLost však není povinna přístup opětovně umožnit, pokud by to bylo nepřiměřené, např. pokud důvod blokování opravňuje společnost iLost k předčasnému ukončení a společnost iLost tohoto důvodu využije k ukončení.

 • 6.3 Pokud k zablokování/odstranění dojde z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy se zákazníkem ze strany zákazníka, není zákazník oprávněn zadržet jakoukoli dlužnou platbu ani uplatňovat vůči společnosti iLost jakékoli nároky na náhradu škody a nemá v žádném případě nárok na náhradu škody.

 • 6.4 Pokud společnost iLost výjimečně umožní Zákazníkovi bezplatný účet, může společnost iLost takový účet kdykoli bez udání důvodu zablokovat nebo smazat a/nebo rozhodnout, že další používání Služby je podmíněno zaplacením odměny.

7. ODMĚNA

 • 7.1 Zákazník je povinen zaplatit společnosti iLost za užívání služby odměnu podle původní nabídky a/nebo zákaznické smlouvy nebo příslušného ceníku společnosti iLost platného v době uzavření zákaznické smlouvy, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.

 • 7.2 Všechny ceny platí v netto hodnotě, případně navýšené o příslušnou zákonnou daň z přidané hodnoty (DPH, v současnosti 21 %). 7.3. Pokud se sídlo Zákazníka nachází mimo Nizozemsko a pokud se v souvislosti se službou poskytovanou zahraničnímu zákazníkovi uplatňují další zvláštní daně, cla nebo jiné poplatky, hradí všechny tyto daně, cla a poplatky Zákazník, resp. pokud je má hradit společnost iLost, hradí je Zákazník společnosti iLost.

 • 7.3 Všechny faktury zvýšené o daň z obratu jsou splatné v čisté výši bez slevy 30 (třicet) dnů ode dne vystavení faktury.

 • 7.4 V rámci probíhajících smluv se Zákazníky, které vycházejí ze standardních ceníků, je společnost iLost oprávněna jednou ročně upravit odměnu podle vlastního nákladového vývoje společnosti iLost, a to podle spravedlivého uvážení společnosti iLost a při přiměřeném zohlednění zájmů Zákazníka. iLost bude o takových úpravách cen Zákazníka písemně informovat. Úprava ceny se považuje za schválenou Zákazníkem, pokud proti ní Zákazník nevznese písemné námitky do 6 (šesti) týdnů od obdržení oznámení o změně; tento důsledek uvede společnost iLost v oznámení o změně. Pokud Zákazník s úpravou cen nesouhlasí, mají obě strany právo na zvláštní výpověď dotčené Zákaznické smlouvy s účinností od oznámeného okamžiku účinnosti nových cen; toto právo na zvláštní výpověď lze uplatnit do jednoho měsíce od doručení námitky Zákazníka společnosti iLost; nejpozději však s účinností od uvedeného data zavedení nových cen.

 • 7.5 Zákazník je oprávněn k započtení proti pohledávkám společnosti iLost na odměnu pouze v případě, že uplatněná protipohledávka Zákazníka je nesporná nebo byla zjištěna pravomocným rozhodnutím soudu. Případné zadržovací právo na straně Zákazníka je přípustné pouze za stejných podmínek, přičemž protinárok musí navíc vyplývat ze stejného smluvního vztahu.

8. LHŮTY SPLATNOSTI, PRODLENÍ, VYŠŠÍ MOC

 • 8.1 V případě jakéhokoli opomenutí ze strany společnosti iLost při poskytování Služeb se za prodlení ze strany společnosti iLost považuje, pokud společnost iLost obdržela řádné upozornění ze strany Zákazníka na prodlení a společnosti iLost byla Zákazníkem poskytnuta dodatečná lhůta k odkladu, která bezúspěšně uplynula, ledaže by to bylo pro Zákazníka s ohledem na individuální okolnosti nepřiměřené.

  1. 2 Společnost iLost je zproštěna svých smluvních povinností, pokud a nakolik je neplnění důsledkem vyšší moci nebo jiných nepředvídatelných okolností, které nelze přičítat společnosti iLost (mimo jiné včetně války, stávky, výluky, nepokojů, vyvlastnění, revize zákonného práva, úřední příkazy, bouře, záplavy, přírodní katastrofy, únik vody, porucha dodávek energie, porucha systému v internetu, porucha nebo zničení přenosu dat nebo telekomunikačních linek, nezákonná činnost třetích stran v internetu nebo sabotáž škodlivým softwarem). Totéž platí v případě zpoždění na základě okolností vyplývajících ze sféry odpovědnosti Objednatele (např. včasné neplnění závazků Objednatele nebo nedostatečná dostupnost IT-komponent nebo rozhraní na straně Objednatele).
 • 8.3 Zproštění od závazků platí po dobu trvání situace zásahu vyšší moci nebo jiných situací uvedených v bodě 8.2 plus přiměřená doba pro zahájení provozu. l Pokud taková situace trvá déle než 7 (sedm) dnů, může kterákoli ze stran ukončit Smlouvu se Zákazníkem ve vztahu k dotčené části Služby. Ve všech takových případech jsou vyloučeny jakékoli nároky na náhradu škody nebo výdajů vůči společnosti iLost, s výjimkou poměrného práva Nákladového zákazníka na obdržení případných předem zaplacených částek.

 • 8.4 Obě strany se budou vzájemně informovat neprodleně poté, co se dozvědí o zásahu vyšší moci nebo jiné události uvedené v bodě 8.2 těchto obchodních podmínek. Není-li písemné oznámení vzhledem k příslušným okolnostem zpočátku možné, je příslušná informující strana povinna informovat druhou stranu jakýmkoli jiným možným způsobem, po němž následuje zaslání písemné formy oznámení, a to co nejdříve poté, co se dozví o jakékoli vyšší moci nebo jiné události uvedené v bodě 8.2 těchto Obchodních podmínek.

9. NÁROKY Z VAD

 • 9.1 Zákazník je povinen neprodleně písemně oznámit společnosti iLost veškeré závady, které se vyskytnou, a to na příslušnou e-mailovou adresu podpory zveřejněnou nebo poskytnutou společností iLost. Zákazník je povinen přiměřeně podporovat společnost iLost při analýze a odstraňování závady a neprodleně poskytnout přístup k dokumentům nebo materiálům obsahujícím informace o okolnostech, za nichž k závadě došlo. Zákazník ponese veškeré přiměřeně vzniklé dodatečné náklady vyplývající z nesprávných nebo neúplných informací poskytnutých zákazníkem v tomto ohledu nebo vzniklé společnosti iLost v důsledku jakéhokoli zpoždění při analýze nebo odstraňování závady způsobeného zákazníkem.

 • 9.2 Zákazník bere na vědomí, že jeho použitelnost Služby je významně závislá na nastaveních zvolených samotným Zákazníkem, mimo jiné včetně pokynů k vyzvednutí poskytnutých Zákazníkem a nebo jakéhokoli jiného prvku pokynů k používání služby iLost. V důsledku toho mohou být jako vady uznány pouze reprodukovatelné chyby.

 • 9.3 Opatření přijatá společností iLost k vyřešení nebo snížení škod nepředstavují uznání vad nebo odpovědnosti. Tím, že se společnost iLost věnuje oznámení jakékoli vady, se žádným způsobem nevzdává námitky, že oznámení vady nebylo včasné, věcně neopodstatněné nebo jinak nedostatečné.

   1. Nároky ze záruky jsou vyloučeny v případě, že Zákazník sám nebo prostřednictvím třetích osob změní jakoukoli funkčnost Služby bez předchozího povolení společnosti iLost nebo se odchýlí včetně, ale nikoli výlučně, (i) od Zákaznické smlouvy, (ii) od návodu k použití ilost nebo jiné písemné či ústní dohody mezi společností iLost a Zákazníkem o používání stanovené společností iLost, nebo použije Služby v jiném provozním prostředí, než stanovila společnost iLost, včetně chyb v manipulaci na straně Zákazníka, nedodržení návodu k použití, nepravdivých nebo chybějících údajů o zpracování, pokud za to není odpovědná společnost iLost. Výše uvedené rovněž neplatí, pokud Zákazník prokáže, že vzniklé vady s těmito okolnostmi nesouvisí. Pokud je v důsledku takových okolností analýza vad podstatně ztížena, nese Zákazník veškeré dodatečné náklady, které mu tím vzniknou.
 • 9.5 Pokud se vyskytne vada, za kterou společnost iLost odpovídá, společnost iLost v přiměřené lhůtě podle své volby buď vadu odstraní, nebo poskytne náhradní dodávku (společně: "Dodatečné plnění"). Doplňkové plnění může rovněž spočívat v tom, že za účelem vyřešení problému poskytne dočasné nebo - pokud by to nebylo pro Zákazníka nepřiměřené - trvalé řešení. V případě neúspěchu Doplňkového plnění může Zákazník, jsou-li dány příslušné zákonné předpoklady pro takové nároky, požadovat snížení odměny nebo odstoupit od Zákaznické smlouvy.

 • 9.6 Pro vady vlastnického práva platí následující: V případě porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby, za které odpovídá společnost iLost, může společnost iLost podle své volby buď na vlastní náklady získat od třetí osoby užívací právo, které je dostatečné pro užívání Služby podle Zákaznické smlouvy, a toto užívací právo poskytnout Zákazníkovi, nebo upravit Službu, čímž zachová dohodnuté možnosti užívání, ale tak, aby již nebyla porušována práva duševního vlastnictví třetích osob. Pokud by to bylo pro společnost iLost nemožné nebo nepřiměřené, je Zákazník oprávněn požadovat snížení odměny nebo vypovědět Zákaznickou smlouvu.

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A/NEBO VÝDAJE

 • 10.1 Bez ohledu na zákonné důvody může být společnost iLost činěna odpovědnou pouze v případech protiprávního úmyslu, hrubé nedbalosti a nedbalostního porušení základní smluvní povinnosti ze strany společnosti iLost.

 • 10.2 V případech běžné nedbalosti ze strany společnosti iLost bude celková odpovědnost společnosti iLost omezena na náhradu přímých a skutečných prokazatelných škod nebo ztrát.

 • 10.3 Bez ohledu na příčinu odpovědnosti je odpovědnost společnosti iLost za škodní událost omezena částkou rovnající se roční čisté odměně zaplacené Zákazníkem na základě Zákaznické smlouvy, v jejímž roce ke škodní události došlo.

 • 10.4 Pokud a v rozsahu, v jakém společnost iLost poskytuje Zákazníkovi jakékoli služby bezplatně, je odpovědnost společnosti iLost omezena na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti. To platí zejména pro jakékoli bezplatné nástroje pro zveřejňování služeb (jak je uvedeno v bodě 2.6) a v případě, že společnost iLost výjimečně poskytne Zákazníkovi bezplatný účet pro Službu.

 • 10.5 Odpovědnost společnosti iLost se nevztahuje na škody v rámci smluvního užívání služeb poskytovaných společností iLost, které byly způsobeny nesprávným nebo chybným používáním ze strany zákazníka.

 • 10.6 Pokud jde o ztrátu dat nebo programů, společnost iLost nenese odpovědnost, pokud by bylo možné škodě zabránit, pokud by zákazník přijal vhodná opatření na ochranu dat, což platí zejména v případě, že zákazník neprováděl v rámci své odpovědnosti pravidelná a vhodná opatření na zálohování dat, a tím nezajistil, aby ztracená data mohla být s přiměřeným úsilím obnovena.

 • 10.7 Pokud je odpovědnost společnosti iLost vyloučena nebo omezena, platí to i pro odpovědnost zástupců, zaměstnanců a subdodavatelů společnosti iLost.

11. OCHRANA SOUKROMÍ, BEZPEČNOST INFORMACÍ

 • 11.1 Při poskytování služeb se jako komunikační kanál a kanál pro přenos dat používá internet. Na základě veřejného přístupu a možnosti, že s obsahem a daty mohou manipulovat neautorizované třetí strany, je to spojeno s určitými riziky, např. získání poznatků o přenášených datech bez oprávnění. Ani dodatečná ochranná opatření, jako jsou firewally, nemohou zajistit absolutní bezpečnost proti zneužití, ztrátě, krádeži nebo neoprávněné úpravě dat nebo proti útokům, které vedou k přerušení poskytování služeb. Zákazník tato rizika přijímá; pokud k takovým rizikům dojde, jsou případné nároky vůči společnosti iLost vyloučeny, pokud společnost iLost příslušné okolnosti nezpůsobila z nedbalosti nebo úmyslně.

 • 11.2 Obě strany se zavazují dodržovat a uplatňovat všechny platné zákony o ochraně osobních údajů.

12. DŮVĚRNOST

 • 12.1 Obě smluvní strany se zavazují, že budou považovat veškeré informace o obchodní činnosti druhé smluvní strany, které se dozvědí při plnění smlouvy se zákazníkem, zejména obchodní a služební tajemství ("důvěrné informace"), za přísně důvěrné a nebudou je používat k jiným účelům, než které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, a to ani po ukončení smlouvy, a nebudou je sdělovat třetím osobám, s výjimkou takových třetích osob, které byly smluvními stranami oprávněně najaty v souvislosti s plněním smlouvy a na které smluvní strany uvalí odpovídající povinnost mlčenlivosti. To platí bez ohledu na to, zda byly tyto důvěrné informace označeny jako "důvěrné" nebo "tajné" nebo zda vyžadují utajení podobným způsobem. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na takové informace, které (i) byly veřejně dostupné nebo známé přijímající straně před jejich zveřejněním sdělující stranou nebo se později stanou veřejně dostupnými nebo známými přijímající straně, aniž by přijímající strana porušila povinnost mlčenlivosti, (ii) byly prokazatelně vyvinuty přijímající stranou nezávisle na znalosti sdělovaných informací nebo se staly známými na základě smlouvy se zákazníkem, aniž by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti, nebo (iii) u nichž existuje zákonná nebo úředně nařízená povinnost zveřejnění.

13. UKONČENÍ SMLOUVY

 • 13.1 Obě strany mají právo bez ohledu na výpovědní lhůtu stanovenou ve smlouvě se zákazníkem (pokud existuje) vypovědět smlouvu se zákazníkem s okamžitou platností z důvodu, zejména pokud druhá strana trvale porušuje podstatné smluvní povinnosti a nezjedná nápravu, přestože jí druhá strana poskytla přiměřenou lhůtu k nápravě. Společnost iLost je dále oprávněna okamžitě vypovědět Zákaznickou smlouvu v případě, že Zákazník neuhradil dvě nebo více splatných faktur.

 • 13.2 Každá výpověď smlouvy vyžaduje písemnou formu. Písemnou formu představují rovněž výpovědi na e-mail.

 • 13.3 Po ukončení Zákaznické smlouvy, ať už z jakéhokoli důvodu, je Zákazník povinen okamžitě přestat používat Službu a vrátit společnosti iLost veškeré materiály, které mu společnost iLost předložila v souvislosti se Službou.

14. RŮZNÉ

 • 14.1 Zákazník může účinně postoupit Zákaznickou smlouvu, která byla uzavřena mezi smluvními stranami, nebo jednotlivá práva či povinnosti z ní vyplývající na třetí osoby pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.

 • 14.2 Celý smluvní a obchodní vztah mezi smluvními stranami se řídí výhradně nizozemským právem.

 • 14.3 Místem plnění a výlučnou soudní příslušností pro všechny spory vyplývající ze smluvního a obchodního vztahu mezi stranami a/nebo v souvislosti s ním je Amsterdam, Nizozemsko.

 • 14.4 Jakékoli změny nebo doplňky Zákaznické smlouvy, která byla uzavřena mezi Stranami, a/nebo těchto Obchodních podmínek, jakož i vedlejších ujednání, se považují za účinné, pokud se na nich Strany písemně dohodnou.

 • 14.5 Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy uzavřené mezi stranami nebo těchto obchodních podmínek byla nebo se stala zcela nebo zčásti neplatnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Zcela nebo částečně neplatné ustanovení bude nahrazeno právně platným ustanovením, jehož ekonomický cíl se nejvíce blíží cíli zamýšlenému neplatným ustanovením. Totéž platí v případě mezery v právní úpravě.