Jedná se o překlad nizozemských obchodních podmínek a nelze z něj vyvozovat žádná práva. Vždy je rozhodující znění nizozemských obchodních podmínek.

Verze: 13. listopadu 2019.

Všeobecné obchodní podmínky

Kapitola 1: VŠEOBECNÉ

Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny služby, které společnost iLost poskytuje uživatelům platformy iLost.

Článek 1. Definice

V těchto všeobecných podmínkách mají následující pojmy, označené velkým písmenem, následující význam v jednotném i množném čísle:

 • 1.1 Smlouva: smlouva mezi společností iLost a uživatelem týkající se služeb;
 • 1.2 Požadavek: nárok Uživatele ve vztahu k položce, o níž Uživatel tvrdí, že je jejím oprávněným vlastníkem, držitelem nebo držitelem;
 • 1.3 Správce údajů: strana, která vystupuje jako správce údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 GDPR;
 • 1.4 Vlastnosti: vlastnosti Předmětu uvedené Uživatelem při uplatnění nároku u iLost, včetně obrázků, sériových čísel a místa, kde se Předmět ztratil;
 • 1.5 Nálezce: fyzická nebo právnická osoba, která zaregistrovala Předmět jako nalezený Předmět na platformě iLost;
 • 1.6 GDPR: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů;
 • 1.7 iLost: společnost iLost BV se sídlem v (7201 AB) Zutphenu na adrese Coehoornsingel 22 a registrovaná u obchodní komory pod číslem 55241506;
 • 1.8 iLost Alert: oznámení, které uživatel zašle prostřednictvím platformy iLost ostatním uživatelům, že ztratil předmět;
 • 1.9 Platforma iLost: Platforma iLost, přístupná mimo jiné prostřednictvím www.ilost.nl a www.ilost.co, na které iLost nabízí Uživateli Služby;
 • 1.10 Práva duševního vlastnictví: veškerá práva duševního vlastnictví, včetně - ale nikoliv pouze - autorského práva, práva k ochranným známkám, práva k obchodním názvům a práva k databázím;
 • 1.11 Předmět: ztracená nebo nalezená věc, která je movitou věcí ve smyslu čl. 3: 2 nizozemského občanského zákoníku.
 • 1.12 Shoda: zjištění nálezce, že uživatel provádějící reklamaci je oprávněným vlastníkem, držitelem nebo držitelem předmětu;
 • 1.13 Vlastník: Uživatel, jehož Nárok byl shledán Shodným;
 • 1.14 Osobní údaje: osobní údaje podle čl. 4 část 1 GDPR;
 • 1.15 Zásady ochrany osobních údajů: zásady ochrany osobních údajů společnosti iLost, které jsou k dispozici na platformě iLost;
 • 1.16 Služby: služby společnosti iLost, jak jsou popsány v čl. 3.1;
 • 1.17 Uživatel: Vyhledávač, Vlastník a jakákoli jiná fyzická nebo právnická osoba, která využívá Platformu iLost;


Článek 2. Použitelnost

 • 2.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb společností iLost Uživateli.


Článek 3. Používání platformy iLost

 • 3.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy si Uživatel vytvoří uživatelský účet na iLost. Na základě Smlouvy poskytuje společnost iLost Uživateli následující Služby:

  • Poskytování přístupu k platformě iLost;
  • Poskytování podpory při registraci předmětů, předávání upozornění a reklamací iLost a vyřizování shod;
  • Nabídka možnosti vytvořit přehled Předmětů, jejichž je Uživatel oprávněným vlastníkem, držitelem nebo držitelem (iSave);
  • odesílání předmětů od nálezců vlastníkovi prostřednictvím iLost nebo třetí strany.
 • 3.2 Společnost iLost je oprávněna zkrátit, změnit nebo zpřístupnit informace umístěné Uživatelem na platformě iLost bez udání důvodu z mobilních zařízení nebo softwarových aplikací.

 • 3.3 Společnost iLost je oprávněna zničit Položky od okamžiku jejich přijetí, pokud:

  • jde o potraviny a nápoje nebo jiné zboží podléhající rychlé zkáze, které iLost nemůže rozumně skladovat;
  • se jedná o Věci, jejichž držení nebo použití je trestné, jako jsou zbraně, zboží porušující autorská práva nebo kradené zboží, omamné látky, exotická zvířata nebo rostliny;
  • se týká zboží a/nebo látek, které společnost iLost nebo zákon zakazuje zasílat a/nebo které jsou ve všeobecných podmínkách poštovních a balíkových přepravců vyloučeny ze zasílání, jako jsou hořlavé kapaliny, žíravé látky a (hořlavé) plyny. Společnost iLost není v žádném případě povinna zajistit úschovu těchto Zboží a ve zvláštních případech může rozhodnout o předání Zboží příslušným orgánům.


Článek 4. Zpracování reklamací

 • 4.1 Podáním Reklamace dává Uživatel společnosti iLost příkaz, aby poskytla Vyhledávači údaje, které jsou nezbytné pro vyřízení Reklamace. Tyto údaje zahrnují přinejmenším Vlastnosti a další relevantní osobní údaje Uživatele, například jeho jméno. Společnost Finder použije poskytnuté osobní údaje pouze pro posouzení Reklamace.

 • 4.2 Po obdržení Reklamace společnost Finder určí, zda je Uživatel podávající Reklamaci oprávněným vlastníkem, držitelem nebo držitelem Věci. V takovém případě musí Finder zaslat Uživateli oznámení, že došlo ke Shodě.

 • 4.3 Uživatelem podaná Reklamace a na jejím základě provedená Shoda zaniká, pokud si Uživatel nevyzvedne reklamovaný Předmět do tří měsíců od obdržení oznámení o provedení Shody nebo si jej nenechá zaslat společností Finder. Poté je Vyhledávač povinen postarat se o uskladnění Věci pouze v rozsahu, který mu ukládají právní předpisy.


Článek 5. Vrácení předmětů vlastníkovi

 • 5.1 V případě shody bude společnost iLost informovat Vlastníka o možnosti (i) vyzvednutí samotného Předmětu na místě, které určí Nálezce, (ii) volby odeslání společností iLost nebo (iii) odeslání stranou, kterou určí Vlastník.

 • 5.2 Pokud se Vlastník rozhodne pro zaslání prostřednictvím iLost, iLost pověří třetí stranu, aby tak učinila jménem Vlastníka. Veškeré úkony a činnosti v souvislosti s odesláním třetí stranou budou v takovém případě provedeny na náklady a riziko Uživatele a za platnosti všeobecných podmínek uplatňovaných touto třetí stranou.

 • 5.3 Pokud se Vlastník rozhodne pro odeslání třetí stranou, kterou určí Vlastník, bude toto odeslání probíhat na náklady a riziko Vlastníka a za platnosti všeobecných podmínek třetí strany určené Vlastníkem.


Článek 6. Ochrana osobních údajů a bezpečnost informací

 • 6.1 Společnost iLost vystupuje jako správce údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů uživatelů na platformě iLost. iLost zpracovává osobní údaje zejména za účelem vygenerování uživatelského účtu a poskytování služeb. Zásady ochrany osobních údajů iLost popisují, jak společnost iLost nakládá s Osobními údaji.

 • 6.2 Na rozdíl od ustanovení prvního odstavce vystupuje vyhledávač jako správce osobních údajů uživatele (spojených s nalezenou položkou), které jsou zpracovávány na platformě iLost až do okamžiku, kdy uživatel podá reklamaci.


Článek 7. Práva duševního vlastnictví

 • 7.1 Veškerá práva duševního vlastnictví s ohledem na označení iLost, Platformu iLost, včetně (osobních) údajů, textů, obrázků, designu, fotografií, obrázků a/nebo na nich umístěných zvukových materiálů, formátů, softwaru, značek a doménových jmen, údajů na Platformě iLost a Služeb jsou výhradně v držení společnosti iLost a/nebo jejích poskytovatelů licence a inzerentů nebo Platformy iLost. Žádné ustanovení Smlouvy nepředpokládá převod uvedených práv duševního vlastnictví.

 • 7.2 Uživatel ručí za to, že svým používáním platformy iLost a jím umístěného obsahu neporušuje práva duševního vlastnictví třetích stran, a odškodňuje společnost iLost za veškeré nároky třetích stran v důsledku takového porušení.

 • 7.3 Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu společnosti iLost (i) požadovat a/nebo opakovaně používat podstatnou část obsahu Platformy iLost ve smyslu zákona o databázích a (ii) opakovaně a systematicky požadovat a/nebo opakovaně používat nepodstatné prvky tohoto obsahu ve smyslu zákona o databázích.


Článek 8. Záruky a odpovědnost

 • 8.1 Společnost iLost zpřístupňuje uživateli platformu iLost, aby mu pomohla při nabízení a vyhledávání předmětů. Společnost iLost však nezaručuje, že Uživatel skutečně najde Předmět nebo že mu bude vrácen Předmět, ohledně kterého Uživatel podal Reklamaci.

 • 8.2 Společnost iLost nezaručuje, že platforma iLost bude dostupná bez přerušení a bez prodlení, ani že informace na platformě iLost jsou úplné a správné.

 • 8.3 Společnost iLost neodpovídá za škody, které Uživatel utrpí v souvislosti se Smlouvou, včetně škod v důsledku:

  • používání Platformy iLost;
  • chyb, kterých se Vyhledávač dopustil při posuzování Nároku a/nebo rozhodnutí, že existuje Shoda;
  • zničení nebo ztráty Předmětu ze strany Vyhledávače;
  • ztráty nebo poškození Předmětu během vyzvednutí / odeslání Předmětu Vlastníkem, jak je popsáno v čl. 5.
 • 8.4 V případě, že společnost iLost nemůže uplatnit omezení odpovědnosti podle čl. 8.3, je její odpovědnost za přímou škodu omezena na (i) nejvýše částku vyplacenou v daném případě v rámci pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného společností iLost bez ohledu na hodnotu Předmětu nebo (ii) pokud je škoda důsledkem zaviněného protiprávního jednání společnosti iLost s ohledem na osobní údaje ve smyslu čl. 4 části 12 GDPR, a to až do výše částky, která je vyplacena v rámci pojištění odpovědnosti sjednaného společností iLost, vydělené celkovým počtem Uživatelů, kterým v důsledku toho vznikla škoda.

 • 8.5 Ustanovení čl. 8.3 a 8.4 se nevztahuje na škody způsobené v důsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti iLost.


Článek 9. Doba trvání a ukončení

 • 9.1 Smlouvu lze kdykoli vypovědět prostřednictvím e-mailu na adrese support@ilost.co. Výpověď nebude společností iLost akceptována, pokud je neslučitelná se službami, které společnost iLost poskytuje ostatním uživatelům, nebo pokud stále existují nároky, stížnosti nebo závazky vůči společnosti iLost / ostatním uživatelům.
 • 9.2 Pokud společnost iLost předloží žádost o výmaz údajů podanou uživatelem ve smyslu čl. 17 GDPR, Smlouva zaniká ze zákona, pokud není dohodnuto jinak.
 • 9.3 Společnost iLost je oprávněna, aniž by bylo dotčeno právo na přijetí dalších právních opatření a/nebo na náhradu škody, s okamžitou platností pozastavit nebo ukončit poskytování Služeb a/nebo odstranit Upozornění iLost a Reklamace, pokud podle názoru společnosti iLost:
  • Uživatel jedná v rozporu se Smlouvou a těmito všeobecnými podmínkami, zákonem, veřejným pořádkem a dobrými mravy nebo jedná protiprávně vůči společnosti iLost nebo třetím osobám;
  • zveřejňovat na platformě iLost informace o uživateli, včetně upozornění nebo nároků iLost, které jsou trestné, nezákonné, porušující právo, obscénní, zavádějící, urážlivé nebo nesprávné, které narušují soukromí jiných osob nebo které se týkají předmětů, které jsou trestné nebo nezákonné (kradené předměty, zbraně, drogy, předměty porušující právo atd.);
  • neoprávněný přístup uživatele k systémům iLost nebo (Osobním) údajům, obcházení nebo pokus o obcházení technických bezpečnostních opatření iLost nebo neúměrné zatěžování systémů iLost;
  • Uživatel používá platformu iLost bez předchozího písemného souhlasu ke komerčním projevům.


Článek 10. Různé

 • 10.1 Smlouva mezi společností iLost a Uživatelem se řídí nizozemským právem. Případné spory budou předloženy příslušnému soudu v Amsterdamu.
 • 10.2 Společnost iLost může tyto podmínky kdykoli změnit. Změněné všeobecné obchodní podmínky se v takovém případě použijí od okamžiku, kdy budou Uživateli zpřístupněny prostřednictvím Platformy iLost.