Jest to tłumaczenie Holenderskich Warunków Handlowych i nie można z niego wywodzić żadnych praw. Holenderskie Warunki Użytkowania są najważniejsze w każdym momencie..

Wersja: 13 listopada 2019

Ogólne Warunki Umowy

Rozdział 1: OGÓLNE

Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich usług, które iLost świadczy użytkownikom Platformy iLost.

Artykuł 1. Definicje

W niniejszych Ogólnych Warunkach, następujące terminy, napisane dużą literą, mają następujące znaczenie w liczbie pojedynczej i mnogiej:

 • 1.1 Umowa: umowa pomiędzy iLost a Użytkownikiem dotycząca Usług;
 • 1.2 Roszczenie: roszczenie Użytkownika w odniesieniu do Rzeczy, której Użytkownik jest prawowitym właścicielem, posiadaczem lub dzierżycielem;
 • 1.3 Administrator Danych: strona, która działa jako Administrator Danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO;
 • 1.4 Właściwości: cechy Przedmiotu podane przez Użytkownika podczas zgłaszania Roszczenia do iLost, w tym zdjęcia, numery seryjne oraz miejsce, w którym Przedmiot został utracony;
 • 1.5 Znalazca: osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała Przedmiot jako Przedmiot znaleziony na Platformie iLost;
 • 1.6 RODO: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych;
 • 1.7 iLost: iLost BV, z siedzibą w (7201 AB) Zutphen przy Coehoornsingel 22 i zarejestrowaną w Izbie Handlowej pod numerem 55241506;
 • 1.8 Alert iLost: powiadomienie wysyłane przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy iLost do innych użytkowników, że utracili oni Przedmiot;
 • 1.9 Platforma iLost: Platforma iLost, dostępna m.in. za pośrednictwem stron www.ilost.nl oraz www.ilost.co, na której iLost oferuje Użytkownikom Usługi;
 • 1.10 Prawa Własności Intelektualnej: wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym - między innymi - prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych, prawa dotyczące nazw handlowych oraz prawa dotyczące baz danych;
 • 1.11 Przedmiot: zgubiony lub znaleziony przedmiot, będący ruchomością w rozumieniu art. 3: 2 holenderskiego kodeksu cywilnego. 3: 2 holenderskiego kodeksu cywilnego.
 • 1.12 Dopasowanie: ustalenie przez Znalazcę, że Użytkownik przesyłający Roszczenie jest prawowitym właścicielem, posiadaczem lub dzierżycielem Przedmiotu;
 • 1.13 Właściciel: Użytkownik, którego Roszczenie zostało uznane;
 • 1.14 Dane osobowe: dane osobowe, o których mowa w art. 4 część 1 RODO;
 • 1.15 Polityka Prywatności: Polityka Prywatności iLost, która znajduje się na Platformie iLost;
 • 1.16 Usługi: Usługi świadczone przez iLost, o których mowa w art. 3.1;
 • 1.17 Użytkownik: Znalazca, Właściciel oraz każda inna osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Platformy iLost;


Artykuł 2. Zastosowanie

 • 2.1 Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do świadczenia Usług przez iLost na rzecz Użytkownika.


Artykuł 3. Korzystanie z Platformy iLost

 • 3.1 Umowa zostaje zawarta w momencie utworzenia przez Użytkownika konta użytkownika w iLost. Na podstawie Umowy iLost świadczy na rzecz Użytkownika następujące Usługi:

  • Zapewnienie dostępu do Platformy iLost;
  • Zapewnienie wsparcia przy rejestracji Przedmiotów, przekazywaniu Alertów iLost i Roszczeń oraz obsłudze Dopasowań;
  • Oferowanie możliwości dokonania przeglądu Przedmiotów, dla których Użytkownik jest prawowitym właścicielem, posiadaczem lub dzierżycielem (iSave);
  • Wysyłanie Przedmiotów od Znalazców do Właścicieli przez iLost lub przez osoby trzecie.
 • 3.2 iLost jest uprawniony do skracania, zmiany lub uzupełniania informacji umieszczonych przez Użytkownika na Platformie iLost bez podania przyczyny w celu konsultacji z urządzeń mobilnych lub aplikacji.

 • 3.3 iLost jest uprawniony do zniszczenia Przedmiotów od momentu ich otrzymania, jeżeli:

  • jest to żywność i napoje lub inne łatwo psujące się towary, których iLost nie może przechowywać w rozsądny sposób;
  • dotyczy to Przedmiotów, których posiadanie lub używanie jest karalne, takich jak broń, towary naruszające prawo lub skradzione, narkotyki, zwierzęta egzotyczne lub rośliny;
  • dotyczy towarów i/lub substancji, których wysyłanie jest zabronione przez iLost lub prawo i/lub które są wyłączone z wysyłki w ogólnych warunkach przewoźników pocztowych i paczkowych, takich jak łatwopalne ciecze, substancje żrące i (łatwopalne) gazy. iLost nie jest w żaden sposób zobowiązany do zapewnienia przechowywania tych Przedmiotów i może, w szczególnych przypadkach, podjąć decyzję o przekazaniu Przedmiotów właściwym organom.


Artykuł 4. Rozpatrywanie Roszczeń

 • 4.1 Zgłaszając Roszczenie, Użytkownik udziela iLost zlecenia na przekazanie Znalazcy danych, które są niezbędne do rozpatrzenia Roszczenia. Dane te obejmują co najmniej Właściwości oraz inne istotne dane osobowe Użytkownika, takie jak imię i nazwisko. Znalazca wykorzysta przekazane dane osobowe wyłącznie w celu oceny Roszczenia.

 • 4.2 Po otrzymaniu zgłoszenia Znalazca ustali, czy Użytkownik zgłaszający roszczenie jest prawowitym właścicielem, posiadaczem lub dzierżycielem Przedmiotu. Jeśli tak jest, Znalazca wysyła Użytkownikowi powiadomienie o Dopasowaniu.

 • 4.3 Roszczenie zgłoszone przez Użytkownika i dokonane na jego podstawie Dopasowanie wygasa, jeżeli Użytkownik nie odbierze Przedmiotu roszczenia w ciągu trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia o Dopasowaniu lub przesłania go przez Znalazcę. Po tym terminie Znalazca jest zobowiązany do przechowania Przedmiotu tylko w takim zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawa.


.

Artykuł 5. Zwrot Przedmiotów Właścicielowi

 • 5.1 Jeśli przedmiot został Dopasowany do kogoś, iLost poinformuje Właściciela o możliwości (i) samodzielnego odbioru Przedmiotu w miejscu wskazanym przez Znalazcę, (ii) wyboru wysyłki przez iLost lub (iii) wysyłki przez stronę, która zostanie wskazana przez Właściciela.

 • 5.2 Jeśli Właściciel zdecyduje się na wysyłkę przez iLost, iLost zleci to stronie trzeciej w imieniu Właściciela. Wszelkie działania i czynności związane z wysyłką przez stronę trzecią będą w takim przypadku wykonywane na koszt i ryzyko Użytkownika oraz na podstawie ogólnych warunków stosowanych przez tę stronę trzecią.

 • 5.3 Jeśli Właściciel zdecyduje się na wysyłkę przez stronę, która zostanie wyznaczona przez Właściciela, wysyłka ta odbędzie się na koszt i ryzyko Właściciela oraz na podstawie ogólnych warunków stosowanych przez osobę trzecią wyznaczoną przez Właściciela.


Artykuł 6. Prywatność i bezpieczeństwo informacji

 • 6.1 iLost pełni rolę Administratora Danych w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników na Platformie iLost. iLost przetwarza Dane Osobowe w szczególności w celu wygenerowania konta Użytkownika oraz świadczenia Usług. W Polityce Prywatności iLost opisano, w jaki sposób iLost postępuje z Danymi Osobowymi.

 • 6.2 Wbrew postanowieniom akapitu pierwszego, Znalazca pełni rolę Administratora Danych Osobowych Użytkownika (związanych ze znalezionym przedmiotem), które są przetwarzane na Platformie iLost do czasu zgłoszenia przez Użytkownika Roszczenia.


Artykuł 7. Prawa Własności Intelektualnej

 • 7.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do nazwy iLost, Platformy iLost, w tym danych (osobowych), tekstów, obrazów, projektów, zdjęć, wizerunku i/lub umieszczonych na nich. materiałów audio, formatów, oprogramowania, marek i nazw domen, danych na Platformie iLost i Usług są wyłącznie własnością iLost i / lub jego licencjodawców i reklamodawców lub Platformy iLost. Żadne z postanowień Umowy nie przewiduje przeniesienia wspomnianych Praw Własności Intelektualnej.

 • 7.2 Użytkownik gwarantuje, że korzystanie przez niego z Platformy iLost oraz umieszczane przez niego treści nie naruszają Praw Własności Intelektualnej stron trzecich oraz zwalnia iLost z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia stron trzecich wynikające z takich naruszeń.

 • 7.3 Użytkownik nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody iLost (i) żądać i/lub ponownie wykorzystywać istotnej części zawartości Platformy iLost w rozumieniu Ustawy o Bazach Danych oraz (ii) wielokrotnie i systematycznie żądać i/lub ponownie wykorzystywać nieistotnych elementów tej zawartości w rozumieniu Ustawy o Bazach Danych.


Artykuł 8. Gwarancje i odpowiedzialność

 • 8.1 iLost udostępnia Użytkownikowi Platformę iLost, aby pomóc Użytkownikowi w oferowaniu i wyszukiwaniu Przedmiotów. Jednakże iLost nie gwarantuje, że Użytkownik rzeczywiście znajdzie Przedmiot, lub że Przedmiot, w odniesieniu do którego Użytkownik zgłosił Roszczenie, zostanie mu zwrócony.

 • 8.2 iLost nie gwarantuje, że Platforma iLost będzie dostępna bez przerwy i bez opóźnień, ani że informacje na Platformie iLost są kompletne i poprawne.

 • 8.3 iLost nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z Umową, w tym za szkody powstałe w wyniku:

  • korzystania z Platformy iLost;
  • błędów popełnionych przez Znalazcę w ocenie Roszczenia i/lub decyzji o Dopasowaniu;
  • zniszczenia lub utraty Przedmiotu przez Znalazcę;
  • utraty lub uszkodzenia Przedmiotu podczas odbioru/wysyłki Przedmiotu przez/do Właściciela, o czym mowa w art. 5.5.
 • 8.4 W przypadku, gdy iLost nie może powołać się na ograniczenie odpowiedzialności w art. 8.3 jego odpowiedzialność jest ograniczona do bezpośredniej szkody do (i) co najwyżej kwoty wypłaconej w danym przypadku w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnego wykupionego przez iLost niezależnie od wartości Przedmiotu, lub (ii) gdy szkoda jest wynikiem naruszenia, które można przypisać iLost w odniesieniu do danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 12 RODO, do kwoty wypłacanej z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykupionego przez iLost, podzielonej przez całkowitą liczbę Użytkowników, którzy ponieśli szkodę.

 • 8.5 Postanowienia art. 8.3 i 8.4 nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych w wyniku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony iLost.


Artykuł 9. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

 • 9.1 Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez support@ilost.co. Rozwiązanie Umowy nie zostanie zaakceptowane przez iLost, jeśli jest ono niezgodne z Usługami, które iLost świadczy innym Użytkownikom lub jeśli nadal istnieją Roszczenia, skargi lub zobowiązania w stosunku do iLost/innych Użytkowników.
 • 9.2 Jeżeli iLost złoży wniosek o usunięcie danych złożony przez Użytkownika w rozumieniu art. 17 RODO, Umowa wygasa z mocy prawa, chyba że uzgodniono inaczej.
 • 9.3 iLost ma prawo, bez uszczerbku dla prawa do podjęcia dalszych kroków prawnych i/lub dochodzenia odszkodowania, zawiesić lub zakończyć świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i/lub usunąć Alerty iLost i Roszczenia, jeśli w opinii iLost:
  • Użytkownik działa niezgodnie z Umową i niniejszymi Ogólnymi Warunkami, prawem, porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami lub działa niezgodnie z prawem wobec iLost lub osób trzecich;
  • Użytkownik publikuje na Platformie iLost informacje, w tym Alerty lub Roszczenia iLost, które są karalne, niezgodne z prawem, naruszające prawo, obsceniczne, wprowadzające w błąd, obraźliwe lub nieprawidłowe, które naruszają prywatność innych osób lub dotyczą Przedmiotów karalnych lub nielegalnych, są (kradzione Przedmioty, broń, narkotyki, przedmioty naruszające prawo itp.);
  • Użytkownik uzyskuje nieautoryzowany dostęp do systemów iLost lub (Osobistych) danych, obchodząc lub próbując obejść techniczne środki bezpieczeństwa iLost lub nieproporcjonalnie obciążając systemy iLost;
  • Użytkownik korzysta z Platformy iLost bez uprzedniej pisemnej zgody w celu prowadzenia działalności komercyjnej.


Artykuł 10. Różne

 • 10.1 Umowa pomiędzy iLost a Użytkownikiem podlega prawu holenderskiemu. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez właściwy sąd w Amsterdamie.
 • 10.2 iLost może zmienić niniejsze warunki w dowolnym czasie. Zmienione ogólne warunki będą w takim przypadku obowiązywać od momentu, w którym zostaną udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy iLost.