Malheureusement, nous n’avons pas encore cette page en français. Vous trouverez ci-dessous la page dans sa version originale de néerlandais.

Versie: mei 2018

Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1: ALGEMEEN

1. Definities

 • 1.1 iLost: iLost is de handelsnaam van iLost B.V. gevestigd aan de Coehoornsingel 22, 7201AB te Zutphen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55241506.

 • 1.2 iLost Platform: de iLost websites, de iLost (mobiele) applicaties, de iLost telefoon diensten (voice en sms) en de iLost verzenddiensten.

 • 1.3 Matchen: het koppelen van een Vinder van een Item met de Verliezer/cq eigenaar van het Gevonden Voorwerp ten einde contactgegevens uit te kunnen wisselen.

 • 1.4 Gebruiker: eenieder die gebruikmaakt van het iLost Platform, waaronder een Melder, Vinder of een Verliezer.

 • 1.5 Vinder: een natuurlijk- of rechtspersoon die een Item gevonden heeft.

 • 1.6 Verliezer: een natuurlijk- of rechtspersoon die een Item heeft verloren en tevens de rechtmatige eigenaar of houder is van het Item.

 • 1.7 Item: een gevonden- of verloren voorwerp zijnde een goed in de zin van art. 1 boek 3 BW (met uitzondering van onroerende zaken en huisdieren), dan wel een document waaraan bepaalde rechten kunnen worden ontleend (bijvoorbeeld een niet op naam gesteld toegangsbewijs of vervoersbewijs).

 • 1.8 Overeenkomst: de afspraak tussen Vinder en Verliezer van een Item waarbij het betreffende Item weer in het bezit komt van de Verliezer.

 • 1.9 Melder: de Vinder of Verliezer van een verloren Item, welk een Melding plaatst op het iLost Platform.

 • 1.10 Melding: een oproep waarin wordt aangegeven dat de Melder een Item is verloren of heeft gevonden.

 • 1.11 Persoonsgegevens: door de Gebruiker van het iLost Platform te verstrekken gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn waaronder, maar niet beperkt tot, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

 • 1.12 Content: alle data, waaronder Meldingen, op het iLost Platform.

 • 1.13 Website: een domeinnaam van iLost waarmee toegang verkregen wordt tot het iLost Platform.


2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot, en het gebruik van het iLost Platform.

 • 2.2 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden, zowel van Gebruiker, Melder, Vinder of Verliezer zijn expliciet uitgesloten.


3. Het iLost Platform

 • 3.1 Alle informatie op het iLost Platform met betrekking tot de Items is afkomstig van de Melder. De Melder is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de Melding c.q. de verstrekte informatie, alsmede voor de conformiteit van het desbetreffende Item aan de inhoud van de Melding.

 • 3.2 iLost zorgt uitsluitend voor de technische middelen en stelt het iLost Platform uitsluitend ter beschikking om het Matchen van Vinder en Verliezer mogelijk te maken. iLost geeft geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid van de informatie op het iLost Platform.

 • 3.3 iLost biedt de Melder de technische middelen om de Vinder/Verliezer te vinden, maar daarbij biedt iLost geen garantie voor het Matchen met de juiste Vinder/Verliezer. De verantwoordelijkheid voor de keuze voor de Verliezer, als zijnde de rechtmatige eigenaar van het gemelde Item, ligt bij de Vinder. iLost is nimmer partij bij een Overeenkomst die tussen Vinder en Verliezer wordt gesloten.

 • 3.4 iLost is gerechtigd een financiële vergoeding te vragen voor het gebruik van haar Diensten. De kosten zullen via haar Website met de Gebruikers worden gecommuniceerd, dan wel schriftelijk overeen worden gekomen, evenals de wijze waarop betaling dient plaats te vinden. Indien Gebruiker een Item overeenkomstig artikel 16 bij iLost in beheer heeft gegeven en de Gebruiker zijn betalingsverplichtingen jegens iLost niet nakomt, dan is iLost gerechtigd het Item onder zich te houden tot het moment dat de Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 • 3.5 Het is niet toegestaan het iLost Platform of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (Content van) het iLost Platform, anders dan conform het doel van het iLost Platform. Dit houdt onder meer in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van iLost, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Content op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de Content herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 • 3.6 iLost garandeert niet dat het iLost Platform ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn. iLost kan niet garanderen dat het iLost Platform beschikbaar is wanneer een Gebruiker gebruikt maakt van een oudere versie van Internet Explorer dan versie 9 of een mobiel besturingssysteem ouder dan Android 2.3, iOS 6 of Windows 7.5.


4. Intellectuele eigendom

 • 4.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot iLost, het iLost Platform, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij iLost respectievelijk haar licentiegevers en adverteerders op het iLost Platform.

 • 4.2 iLost is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Melding van de Melder noch voor de schending van (intellectuele eigendoms)rechten van derden door plaatsing van de Melding op het iLost Platform.

 • 4.3 Het is derden verboden om de Content te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen aan derden, behoudens het downloaden en bekijken van de Content voor eigen gebruik.

 • 4.4 Bescherming van het idee en het werk iLost zijn geregistreerd bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.


5. Persoonsgegevens

 • 5.1 Het gebruik van Persoonsgegevens die door Gebruikers via het iLost Platform openbaar zijn gemaakt, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van en uitvoering geven aan een mogelijke Overeenkomst tussen Vinder en Verliezer. iLost zal deze Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken overeenkomstig haar privacy policy.

 • 5.2 Het is de Gebruiker onder geen beding toegestaan Persoonsgegevens te verwerken voor enig ander doel als genoemd in artikel 7.1, hetgeen onder meer inhoudt, maar niet daartoe beperkt is, dat het verboden is: een Melder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Melding, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; een Melder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op de inhoud van de Melding; e-mailadressen van Melders te verzamelen.


6. Aansprakelijkheid

 • 6.1 iLost sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van het iLost Platform. Door het gebruikmaken van het iLost Platform stemt de Gebruiker ermee in dat iLost geen aansprakelijkheid treft voor enige vorm van schade, waaronder begrepen directe-, indirecte- en gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van het iLost Platform en/of de iLost pakketdienst.

 • 6.2 iLost is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: handelingen door derden verricht, zoals het sluiten van een Overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door Meldingen middels het iLost Platform, waaronder begrepen een onjuiste Match; de onmogelijkheid om het iLost Platform te gebruiken; het niet voldoen aan de specificaties van een Item aan de omschrijving in een Melding; onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie; het onrechtmatig gebruik van het iLost Platform door een derde; handelingen van derden, nadat een Overeenkomst is gesloten tussen Gebruikers door gebruikmaking van het iLost Platform.

 • 6.3 Indien iLost ondanks bovenstaande bepalingen toch aansprakelijk is, is iedere aansprakelijkheid van iLost beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige zin bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot (a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan iLost heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 100 euro, al naar gelang het bedrag dat lager is.

 • 6.4 Voorgaande bepalingen betreffende aansprakelijkheid van iLost zijn slechts van toepassing voor zover de veroorzaakte schade niet is veroorzaakt door grove schuld of opzet van iLost.


7. Vrijwaring

 • 7.1 Melder vrijwaart iLost voor alle aanspraken van derden in verband met de Melding, plaatsing, inhoud en gegevens die door Melder op het iLost Platform worden geplaatst c.q. verstrekt.


8. Uitsluiting

 • 8.1 iLost behoudt zich het recht voor om een Gebruiker uit te sluiten van elk gebruik van het iLost Platform indien op enige wijze in strijd wordt gehandeld met een tussen iLost en een Gebruiker gesloten overeenkomst, de wet, openbare orde, goede zeden en onderhavige algemene voorwaarden, dit onverminderd het recht van iLost om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

 • 8.2 Het staat iLost vrij een Gebruiker uit te sluiten van het gebruik van het iLost Platform indien een Gebruiker commerciële uitingen plaatst op het iLost Platform, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iLost.


9. Reacties plaatsen op iLost Platform

 • 9.1 Gebruikers van het iLost Platform worden in de gelegenheid gesteld om op het iLost Platform reacties te plaatsen met betrekking tot het verloop van het contact met Vinder/Verliezer van een Item. Het is voor een Gebruiker niet mogelijk om reacties te plaatsen bij een door diezelfde Gebruiker geplaatste Melding.

 • 9.2 Bij misbruik van het iLost Platform en het onrechtmatig handelen (waaronder het gebruik van beledigende taal) door Gebruiker met betrekking tot het plaatsen van reacties, kan iLost per direct de reactie verwijderen en/of de Gebruiker de toegang tot het iLost Platform ontzeggen.


10. Verwijzingen

 • 10.1 Het iLost Platform bevat mogelijkerwijs hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van iLost liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de Gebruiker en worden niet door iLost gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Indien er op deze websites links zijn aangebracht waarvan bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschiedt zulks downloaden geheel voor risico van de Gebruiker. De link houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor schade aan het systeem van Gebruiker en daaraan gerelateerde schade ten gevolge van dit downloaden draagt iLost geen enkele aansprakelijkheid noch is iLost op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van die webpagina’s.


11. Beveiliging

 • 11.1 iLost spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. iLost geeft geen garantie over de nauwkeurigheid van de Meldingen, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de Items die worden aangeboden.


12. Overmacht

 • 12.1 iLost is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke, van de wil van iLost, onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door iLost jegens derden geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van iLost kan worden verlangd.


13. Diversen

 • 13.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De vervallen bepaling wordt vervangen door een bepaling die naar aard en strekking het meest gereed is de vervallen bepaling te vervangen.

 • 13.2 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

 • 13.3 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door iLost worden gewijzigd en kunnen worden geraadpleegd via het iLost Platform. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat zij op het iLost Platform zijn gepubliceerd.

 • 13.4 iLost biedt het iLost Platform aan om het registreren en terugvinden van Items gemakkelijker te maken. In geen geval garandeert iLost het resultaat dat Items daadwerkelijk terug worden gevonden.


Hoofdstuk 2: GEBRUIK VAN HET iLost PLATFORM

14. Plaatsen van een Melding op het iLost Platform

 • 14.1 Iedere Melder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem opgegeven Item overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. iLost is niet verantwoordelijk voor gedragingen van de Melder noch is zij verantwoordelijk voor de wijze waarop het Item is beschreven in de Melding. iLost is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid of wettelijke toelaatbaarheid van de Items die worden opgegeven. Melder is tevens gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het opgeven van zijn Item op iLost Platform. iLost behoudt te allen tijde het recht om een Melding te verwijderen indien zij in strijd is met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of onderhavige algemene voorwaarden; iLost zal in ieder geval overgaan tot het verwijderen van Meldingen met betrekking tot Items waarbij de Vinder verplicht is tot afgifte bij de gemeente (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs).

 • 14.2 Door het plaatsen van een Melding geeft Melder iLost toestemming a) de informatie, inclusief fotomateriaal over het betreffende Item te plaatsen op het iLost Platform, b) deze informatie te plaatsen in een bestand dat doorzoekbaar is door Gebruikers van het iLost Platform en c) de informatie te gebruiken om Vinder en Verliezer te matchen.

 • 14.3 De informatie die door Melder in een Melding of anderszins wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het Item. De Melding dient niet te worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel; het is Gebruiker niet toegestaan om diensten en/of producten van Gebruiker aan te prijzen. Hieronder valt ook het gebruik van het iLost Platform voor eigen gewin of voordeel, zoals bijvoorbeeld het maken van reclame voor eigen producten en/of diensten, hetzij door het plaatsen van berichten, hetzij door het benaderen van Gebruikers die op het iLost Platform een bericht hebben geplaatst. Bij verwijzing in een Melding naar een hyperlink dient deze direct relevant te zijn en bij te dragen aan de omschrijving van het Item en/of vindplek. iLost behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht Meldingen, informatie en/of hyperlinks per direct te (laten) verwijderen.

 • 14.4 Een Item mag middels een enkele Melding op het iLost Platform worden geplaatst. Dubbele Meldingen zullen door iLost worden verwijderd.

 • 14.5 Het is de verantwoordelijkheid van de Melder dat de in de Melding opgenomen Items geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.

 • 14.6 iLost behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van Meldingen in te korten of te wijzigen. iLost kan een Melding technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van iLost of derden. iLost behoudt zich ook het recht voor om Meldingen zonder opgave van redenen te verwijderen van het iLost Platform. Meldingen worden in ieder geval verwijderd na het verstrijken van een periode van 12 gearchiveerd.

 • 14.7 De Melder vrijwaart iLost tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op een eventuele inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

 • 14.8 Het is uitdrukkelijk verboden Meldingen te plaatsen op het iLost Platform op een andere wijze dan is beschreven in dit artikel.


15. Het matchen van Vinder en Verliezer van een voorwerp

 • 15.1 iLost zorgt uitsluitend voor de technische middelen en het platform die het Matchen van Vinder en Verliezer mogelijk maakt. iLost biedt de Vinder slechts technische hulpmiddelen om de Verliezer te vinden. Deze hulpmiddelen bieden geen garantie voor het Matchen met de juiste Verliezer. De verantwoordelijkheid voor de keuze van de Verliezer als zijnde de rechtmatige eigenaar van het Item en het sluiten van een Overeenkomst met deze Verliezer, ligt bij de Vinder.


16. Overdracht van Items van Vinder naar iLost voor het tijdelijk beheren van het Item

 • 16.1 De Vinder kan het Item tegen een vergoeding (tijdelijk) in beheer geven bij iLost onder overleg van een bewijs van aangifte in de zin van art. 5 lid 4 boek 5 BW. Gedurende het beheer is iLost is niet verantwoordelijk voor de staat waarin het voorwerp verkeert.

 • 16.2 iLost houdt zich het recht voor om een voorwerp in beheer toe te eigenen indien er geen Verliezer wordt gevonden binnen 12 maanden nadat de Vinder het item bij iLost in beheer heeft gegeven en de Vinder niet bereidt is het Item terug te nemen.


17. Overdracht van Items van Vinder naar Verliezer

 • 17.1 Indien de Vinder het Item over wenst te dragen aan de Verliezer kan de Verliezer ervoor kiezen dit op verschillende manieren te doen, namelijk a) persoonlijk, b) middels de iLost pakketdienst of c) middels een derde partij. In geen van deze gevallen is iLost verantwoordelijk voor de daadwerkelijke overdracht van het Item en de staat waarin het Item verkeerd bij teruggave aan de Verliezer.

 • 17.2 Indien Verliezer gebruik wenst te maken van de iLost pakketdienst, dan is Vinder gehouden er zorg voor te dragen dat het Item op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking van de door iLost aangewezen vervoerder is en dat het Item op een dusdanige wijze is verpakt dat het Item niet beschadigd.

 • 17.3 iLost is niet gehouden, doch wel gerechtigd, te onderzoeken of de aan haar verstrekte informatie met betrekking tot de verzending juist en volledig zijn.

 • 17.4 In het geval een Verliezer gebruik maakt van de iLost pakketdienst dan worden alle handelingen en werkzaamheden in het kader van het retourneren van het Item verricht voor rekening en risico van de opdrachtgever. iLost is - onverlet het bepaalde in artikel 8 - niet aansprakelijk jegens Verliezer voor enige schade.

 • 17.5 Indien tijdens het vervoer schade ontstaat waarvoor iLost niet aansprakelijk is, zal iLost zich inspannen om de schade van Verliezer te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. iLost is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de Verliezer in rekening te brengen. Desgevraagd staat iLost haar aanspraken op de door haar ter uitvoering van de opdracht en ingeschakelde derden aan de Verliezer af.

 • 17.6 De Verliezer is jegens iLost aansprakelijk voor schade geleden door een door iLost ingeschakelde vervoerder ten gevolge van de (aard der) goederen of de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.

 • 17.7 De Verliezer vrijwaart iLost voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen ondergeschikten van zowel iLost als de door iLost ingeschakelde vervoerder, die verband houden met de in artikel 17.6 bedoelde schade.

 • 17.8 iLost is – onverlet het bepaalde in artikel 6 - niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat iLost in het kader van de opslag of het vervoer van een Item is uitgegaan van door Verliezer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 • 17.9 Indien er bij het vervoer van het Item naar de Verliezer, of op enige andere wijze, sprake is van te heffen invoerrechten door de douane, dan is de Verliezer gehouden om voorafgaand aan de verzending van het Item zekerheid te bieden dat deze invoerrechten door de Verliezer zullen worden gedragen.

 • 17.10 iLost bemiddelt slechts tussen de Verliezer en Vinder en zal in geen enkel geval optreden als de daadwerkelijke vervoerder.


18. Vindersloon uitgeloofd door de Verliezer

 • 18.1 iLost is niet verantwoordelijk voor het uitbetalen van een eventueel van toepassing zijnde redelijke beloning aan de Vinder als omschreven in artikel 5:10 Burgerlijk Wetboek.


19. Illegale activiteiten (waaronder heling)

 • 19.1 iLost biedt slechts een platform voor het terugvinden van Items. Indien iLost het vermoeden heeft dat een Gebruiker illegale activiteiten ontwikkeld via het iLost Platform, dan mag iLost zonder opgaaf van reden de Gebruiker de toegang ontzeggen. Onder illegale activiteiten verstaat iLost onder andere het zich oneigenlijk voordoen van een eigenaar van een Item.