Versión: maio 2018

Condicións xerais Software-as-a-Service ILOST B.V.

iLost BV, unha empresa privada de responsabilidade limitada organizada segundo as leis dos Países Baixos e rexistrada no Rexistro de Comercio da Cámara de Comercio holandesa co número de ficheiro 55241506 ("iLost") ofrece un servizo en liña baseado en varios sitios web que ofrece ' Servizo de xestión de Lost and Found que permite (i) rexistro e publicación en liña de artigos atopados, (ii) correspondencia e comunicación con terceiros que reclaman un artigo perdido ("Demandantes") publicación en liña do mesmo, (iii) planificación de loxística e ( iv) a administración e seguimento de todo o proceso perdido e atopado a través do seu sitio web www.ilost.nl ("o sitio web") (o "servizo"). iLost opera o servizo e pon o servizo dispoñible para o seu uso para os seus clientes ("Cliente") como solución na nube (Software as a Service - SaaS). iLost e Customer tamén se denominarán posteriormente "Parte" ou xuntos como "Partes" respectivamente. Como se emprega aquí, o singular incluirá o plural e o plural incluirá o singular segundo o contexto requirirá.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

 • 1.1 A non ser que se acorde o contrario entre as partes por escrito, calquera uso do servizo, así como a celebración dun contrato de cliente con respecto ao uso do servizo e de todos os demais servizos e entregas de iLost, fornécense exclusivamente en base e rexense por estes Termos e condicións xerais ("Termos e condicións") na respectiva versión actual. Non se aplicarán os termos ou condicións xerais do Cliente, a menos que iLost acepte por escrito. A activación do servizo ou a prestación de calquera outro servizo ou entrega por iLost non se considerará consentimento ao respecto.

 • 1.2 O servizo ou produto iLost ofrecido ao Cliente, así como os presentes Termos e condicións, só se aplicarán aos clientes comerciais que, ao encargar iLost, non actúan con fins privados e, polo tanto, non deben ser cualificados como consumidores segundo Book 7, artigo 5 do Código civil holandés. Estes Termos e condicións tamén se aplican a calquera empresa futura con cliente no ámbito dunha relación comercial en curso.

 • 1.3 iLost pode cambiar estes Termos e condicións en calquera momento. Os cambios nestes Termos e condicións só se considerarán parte do contrato do cliente se xa existe entre iLost e o cliente. iLost informará ao Cliente sobre un cambio destes Termos e condicións por escrito, facendo fincapé tipográfico nas modificacións. O cambio considérase aprobado polo Cliente, a non ser que o Cliente se opoña por escrito dentro de seis (seis) semanas a partir da recepción da notificación de cambio.

2. SERVIZOS DE PERDIDOS

 • 2.1 iLost opera o sitio web e o pon a disposición do cliente como solución na nube (SaaS). Os detalles sobre as funcionalidades do servizo pódense atopar dentro dunha oferta específica emitida por iLost para o cliente (o "Contrato do cliente").

 • 2.2 Como parte do servizo, iLost poñerá o sitio web a disposición do cliente como plataforma técnica que lle permitirá colocar artigos atopados polo cliente pertencentes a terceiros (os "Artigos perdidos e atopados"). O cliente recibe a facilidade técnica e a autorización para acceder á plataforma técnica e utilizar as funcionalidades da plataforma a través do hardware propio do cliente.

 • 2.3 iLost garante unha media anual do 99% de tempo de actividade da interface web. Non obstante, é imposible que iLost asegure o funcionamento continuo do servizo en todo momento por motivos técnicos. O cliente recoñece que, por varias razóns, o servizo pode ser interrompido / restrinxido ("Interrupcións e interrupcións do servizo"), en particular debido ás seguintes circunstancias: (i) traballos de mantemento planificados, (ii) interferencias ou atrasos baseados na avaría ou sobrecarga de liñas de Internet ou de telecomunicacións, así como (iii) Forza Maior ou outras circunstancias que non sexan previsibles (ver a cláusula 8.2 a continuación). iLost esforzarase por minimizar tales interrupcións e interrupcións no servizo na medida do posible. As interrupcións e interrupcións do servizo e mencionadas neste parágrafo non se considerarán por defecto nin ningunha outra forma de infracción do contrato por parte de iLost, na medida en que só sexa unha interrupción ou interrupción do servizo insignificante e temporal.

 • 2.4 iLost non debe ningunha actualización ou mellora do servizo por novas funcións que excedan o alcance das funcións existentes na execución do contrato do cliente. Non obstante, iLost resérvase o dereito de realizar modificacións en calquera momento co fin de mellorar ou actualizar calquera funcionalidade, polo que o devandito non establece ningunha reclamación para o Cliente nin tampouco pode derivar ningunha reclamación a partir delas. En caso destas modificacións, iLost informará ao Cliente con antelación antes de poñelas en funcionamento. iLost tamén informará ao Cliente sobre os módulos opcionais adicionais desenvolvidos recentemente (se os houber), que iLost ofrece contra remuneración separada.* 2.5 O cliente é o único responsable do contido de calquera elemento que o cliente transmita, publica ou pon a disposición a través do sitio web e que se publica ou envía en consecuencia a través do servizo, así como de calquera dato subxacente. iLost non asume ningunha responsabilidade polo contido de ningunha solicitude do cliente final, que poida ser transmitida ao cliente a través do servizo e que se xerou a través do sitio web ou calquera outra canle en liña. iLost só pon a disposición os requisitos técnicos para a transmisión destes datos, pero non debe ningún exame do seu contido baixo ningún aspecto de feito, legal ou doutro tipo, nin examina eses datos sobre a súa exactitude, integridade, integridade ou autenticidade.

 • 2.6 Na medida en que se acorde no caso individual, iLost proporcionará ao cliente tamén un determinado código de software (ou: script) para permitir a integración das ferramentas de publicación (i) barra de busca, (ii) botón e (iii) un elemento atopado vista xeral nos sitios web ou aplicación dos clientes. Dependendo do caso individual, tamén se pode facer sen remuneración.

3. FORMACIÓN DO CONTRATO DO CLIENTE

 • 3.1 O contrato do cliente celebrarase mediante unha oferta individual emitida por iLost e unha respectiva aceptación da devandita oferta emitida polo cliente.

 • 3.2 Ao emitir a súa respectiva aceptación por parte do Cliente, o Cliente acepta estes Termos e condicións e afirma que os datos transferidos polo Cliente en relación co Contrato do Cliente son correctos e completos. Calquera cambio posterior destes datos será comunicado inmediatamente polo Cliente a iLost.

4. DEREITOS DE USO

 • 4.1 iLost concede ao Cliente rexistrado un dereito de uso non exclusivo, intransferible e non licenciable, limitado temporalmente á duración do Contrato do Cliente, que lle dá dereito ao Cliente a utilizar o Servizo para os seus propios fins comerciais en relación coa colocación de artigos perdidos e atopados. Máis aló diso, non se conceden máis dereitos, en particular con respecto ás aplicacións de software subxacentes ao servizo ou a ningún software operativo de iLost.

 • 4.2 Calquera uso ou permiso para o uso do servizo máis alá ou superior á extensión de uso que se describe na cláusula 4.1 anterior é ilegal. En particular, o Cliente non ten dereito a copiar, procesar nin desenvolver máis o Servizo ou ningunha parte del mesmo ou o software subxacente, a descompilar o código fonte ou facer o código fonte lexible ou utilizable, para facer o Servizo ou calquera outro software relacionado dispoñible ao público., deixar ou alugar ou transferir doutro xeito a terceiros, para utilizar comercialmente o servizo ou calquera software, usalo para fins de terceiros ou facilitar calquera dos anteditos.

 • 4.3 Se o cliente facilita culpablemente calquera uso do servizo ou de calquera software de iLost por parte de terceiros non autorizados, iLost resérvase explícitamente o dereito de reclamar danos e prexuízos. En caso de facilitar o uso non autorizado por terceiros, inmediatamente logo da solicitude de iLost, o Cliente enviará a iLost con toda a información necesaria para facer valer reclamacións legais contra o uso de terceiros.

5. OBRIGAS DO CLIENTE

 • 5.1 O cliente é responsable da conexión técnica cos medios de telecomunicacións necesarios e, a través destes, co servizo, así como da posta a disposición das interfaces necesarias para as súas propias aplicacións.

 • 5.2 O cliente é responsable de seleccionar a configuración do cliente para o servizo de xeito que poida garantir un uso sen interrupcións do servizo. En particular, o Cliente asegurará de que segue e actúa segundo a Instrución de uso de iLost que se xunta ao Contrato do Cliente, en particular as instrucións de recollida e a localización comercial que o Cliente e iLost acordaron no Contrato do Cliente para garantir que iLost poida proporcionar o Servizos. O cliente está obrigado a informar de inmediato a iLost de calquera cambio que xurda dentro da súa esfera de actividade se pode afectar a prestación do servizo ou ser prexudicial para a seguridade do servizo.

 • 5.3 O cliente deberá, dentro da súa propia esfera de organización e responsabilidade, aplicar medidas de protección suficientes e actualizadas no interese da seguridade de datos e información. En canto á conexión do Cliente co Servizo, proporcionará as precaucións de seguridade necesarias (por exemplo, cortalumes e usar un software adecuado para acceder a través de Internet e protexer unha transmisión segura de datos).

 • 5.4 En relación coas credenciais de inicio de sesión no sitio web que iLost proporcionará ou escollerá por parte do Cliente (as "Credenciais de inicio de sesión"), o Cliente certifica que mantén confidencial as credenciais de inicio de sesión e non divulgará as credenciais de inicio de sesión a ningún terceiro. festa. No caso de ameazar o uso non autorizado das credenciais de acceso / inicio de sesión (por exemplo, despois dun intercambio de empregados ou calquera outro cambio organizativo) o cliente está obrigado a informar iLost inmediatamente por escrito. O cliente é responsable de todas as accións de terceiros en relación co uso do L do clientecredenciais ogin. iLost só pode decidir se se inicia o bloqueo do acceso do Cliente ao Servizo (ver a Cláusula 6 destes Termos e condicións). Ademais, o Cliente está obrigado a ter coñecemento do acceso non autorizado de terceiros a cooperar na medida en que se lle esixa a cooperación.

 • 5.5 Ademais das cláusulas 4.1 e 4.2 destes Termos e condicións, o Cliente está obrigado a absterse de todas as medidas que poidan poñer en perigo ou perturbar o funcionamento do Servizo. Ademais, o Cliente non pode usar nin permitir explícitamente o servizo para transaccións que infrinxan as disposicións legais de ningún xeito; a título de exemplo, pero non limitado a contido radical, racista, pornográfico, violento que glorifica ou, por outra banda, ilegal ou ofensivo. iLost tamén exclúe do uso do Servizo a calquera Cliente que demostre demostrablemente métodos comerciais dubidosos.

 • 5.6 O cliente indemnizará e manterá inofensivo a iLost por e contra calquera futuro (existente ou alegadas) reclamacións de terceiros, incluídos os custos de representación legal, derivados de calquera acción ou fallo do cliente ou de calquera uso ou permiso do uso do servizo, en particular reclamacións derivadas do uso indebido ou ilegal do servizo ou dunha infracción do leis ou dereitos de terceiros polo propio Cliente ou tolerados por el. Se o Cliente recoñece ou debería recoñecer que algunha infracción é ameazante, está obrigado a informar inmediatamente a iLost.

 • 5.7 Os custos adicionais derivados do cumprimento desatendido, non oportuno, incompleto ou incorrecto das obrigacións do cliente correrán a cargo do cliente, se é responsable diso ou é responsable por outras razóns.

6. INFRACCIÓN DAS OBRIGAS DO CLIENTE, BLOQUEO DO ACCESO AO SERVIZO

 • 6.1 iLost pode, en calquera momento, total ou parcialmente, bloquear o acceso do Cliente ao Servizo ou eliminar a conta do Cliente, se (i) o Cliente incumpre algunha das súas obrigas relacionadas coa salvagarda da seguridade de datos e información, (ii) alí é inminente perigo de danos ou deterioración de calquera sistema, dato ou servizo de iLost ou de calquera sistema ou dato de calquera outro cliente de iLost ou perigo de dano ao público, (iii) calquera oferta ou dato transmitido polo Cliente a través do Servizo ou, respectivamente, as transaccións realizadas a través do servizo están infrinxindo as disposicións legais aplicables ou os dereitos de terceiros, ou (iv) se dan outras circunstancias que dan dereito a a rescisión inmediata do contrato do cliente por causa. Ademais, o bloqueo do acceso é posible se o cliente no caso (v) dun pago segundo o contrato do cliente non foi pagado ou non oportuno por parte do cliente a iLost, polo que ese bloqueo / eliminación só se iniciará despois de que iLost emitise por primeira vez un recordatorio de pagamento incluíndo a fixación doutro prazo razoable para o pago cun mínimo de 14 (catorce) días.

 • 6.2 Se o bloqueo do acceso é o resultado do incumprimento íntegro das obrigas derivadas do contrato de cliente por parte do cliente, o acceso só se restablecerá se a infracción é subsanada permanentemente ou o risco de infracción recorrente queda efectivamente excluído por un cesamento e declaración de desistencia, incluída a sanción contractual. Non obstante, iLost non está obrigado a habilitar o acceso de novo se isto non sería razoable, por exemplo. se o motivo do bloqueo dá dereito a iLost a unha rescisión anticipada e iLost fai uso deste motivo para finalizar.

 • 6.3 Se un bloqueo / eliminación se debe a un incumprimento das obrigas derivadas do contrato do cliente por parte do cliente, o cliente non ten dereito a reter o pago debido nin a facer valer ningunha reclamación de danos contra iLost e non terá, de ningún xeito, dereito a calquera dano.

 • 6.4 Se iLost, a título excepcional, facilita ao Cliente unha conta de balde, iLost pode bloquear ou eliminar a devandita conta en calquera momento sen dar razón e / ou decidir que o uso posterior do Servizo está condicionado ao pago de unha remuneración.

7. RETRIBUCIÓNS

 • 7.1 En consideración do uso do Servizo, o Cliente pagará a iLost unha remuneración segundo a oferta inicial e / ou o Contrato do Cliente ou a respectiva lista de prezos de iLost como válida na execución do Contrato do Cliente, na medida en que non se acordou nada máis en escribindo.

 • 7.2 Todos os prezos aplícanse netos, máis o respectivo imposto legal sobre o valor engadido (IVE, actualmente 21%, se é o caso). Se o asento comercial do cliente está fóra dos Países Baixos e, en relación co servizo prestado a un cliente estranxeiro, hai algún outro imposto particular, dereitos de aduana ou outros cargos aplicables, todos estes impostos, dereitos e cargas correrán a cargo do cliente ou, respectivamente, se os paga iLost, o cliente devolveralles a iLost.

 • 7.3 Todas as facturas aumentadas co imposto sobre o volume de negocio débense pagar sen desconto 30 (trinta) días despois da data da factura.

 • 7.4 Dentro do alcance dos contratos de clientes en curso baseados en listas de prezos estándar, iLost é entintentou axustar a remuneración ao desenvolvemento de custos propios de iLost unha vez ao ano, a discreción equitativa de iLost e baixo razoable consideración dos intereses do cliente. iLost informará por escrito ao Cliente sobre estes axustes de prezo. O axuste de prezo considérase aprobado polo Cliente, a non ser que o Cliente se opoña por escrito dentro de seis (seis) semanas a partir da recepción da notificación de cambio; iLost indicará esta consecuencia na notificación de cambio. Se o Cliente se opón ao axuste de prezo, ambas as partes teñen dereito a rescisión especial do Contrato de Cliente afectado a partir do momento anunciado de entrada en vigor dos novos prezos; tal dereito á rescisión especial pódese exercer no prazo dun mes despois de que iLost recibise a obxección do cliente; con todo, como moi tarde, con efectos a partir da data indicada da introdución dos novos prezos.

 • 7.5 O cliente só ten dereito a compensar as reclamacións de remuneración de iLost se a reconvención afirmada do cliente é indiscutible ou se establece mediante unha decisión xudicial final e vinculante. Calquera dereito de retención do cliente só está permitido nas mesmas condicións, polo que a reconvención debe resultar adicionalmente da mesma relación contractual.

8. DATAS VENCIDAS, IMPORTE, FORZA MAIOR

 • 8.1 No caso de que se produza algunha omisión en nome de iLost na prestación dos Servizos, considerarase como un incumprimento por parte de iLost se a iLost recibiu un aviso adecuado de incumprimento por parte do Cliente e a Cliente se lle concedeu un período de carencia adicional esgotarse sen éxito, a menos que isto non sexa razoable para o Cliente atendendo ás circunstancias individuais.

 • 8.2 iLost quedará liberado das súas obrigas contractuais se e na medida en que a falta de execución resulte da Forza Maior ou de calquera outra circunstancia que sexa imprevisible e que non poida atribuírse a iLost (incluíndo pero non limitándose a guerra, folga, bloqueo, disturbios, expropiación, revisións da lei legal, ordes oficiais, tormenta, inundacións, desastres naturais, filtración de auga, avaría do subministro de enerxía, avaría do sistema en Internet, avaría ou destrución de liñas de transmisión de datos ou telecomunicacións, actividades ilegais de terceiros en Internet ou sabotaxe por malware). O mesmo aplícase en caso de atrasos baseados en circunstancias derivadas da esfera de responsabilidade do cliente (por exemplo, o cumprimento non oportuno das obrigas do cliente ou a falta de dispoñibilidade de compoñentes de TI ou interfaces do cliente).

 • 8.3 A liberación das obrigas será válida durante a duración da situación de interferencia de forza maior ou outras situacións previstas na cláusula 8.2 máis un período de inicio razoable. Se tal situación dura máis de 7 (sete) días, calquera das partes pode rescindir o contrato do cliente con respecto á parte afectada do servizo. En todos estes casos, quedarán excluídas as reclamacións de compensación de danos ou gastos contra iLost, coa excepción do dereito proporcional do Cliente a recibir cantidades prepagadas, se as houber.

 • 8.4 Ambas as partes informaranse mutuamente inmediatamente despois de ter coñecemento de calquera Forza Maior ou outro evento mencionado na cláusula 8.2 destes Termos e condicións. Se inicialmente non é posible unha notificación por escrito debido ás circunstancias respectivas, a Parte informante respectiva está obrigada a notificar á outra Parte de calquera outra forma posible, seguida do envío dunha forma de notificación por escrito, o antes posible despois de ter coñecemento de calquera Forza Maior. ou outro evento como se menciona na cláusula 8.2 destes Termos e condicións.

9. RECLAMACIÓNS BASADAS EN DEFECTOS

 • 9.1 O cliente notificará inmediatamente a iLost os defectos que se produzan por escrito, dirixidos á respectiva dirección de correo electrónico de asistencia publicada ou proporcionada por iLost. O cliente apoiará razoablemente iLost ao analizar e solucionar o defecto e proporcionará inmediatamente acceso a documentos ou materiais que conteñan información sobre as circunstancias nas que se produciu o defecto. O Cliente asumirá todos os custos adicionais incorrectos razoablemente derivados da información incorrecta ou incompleta proporcionada polo Cliente ao respecto, ou incorridos por iLost derivados de calquera atraso na análise de defectos ou remedio causado polo Cliente.

 • 9.2 O cliente recoñece que a súa usabilidade do servizo depende significativamente da configuración do cliente escollida polo propio cliente, incluíndo, entre outras, as instrucións de recollida proporcionadas polo cliente ou calquera outro elemento das instrucións de uso iLost. Como consecuencia, só os erros reproducibles poden recoñecerse como defectos.

 • 9.3 As medidas adoptadas por iLost para resolver ou reducir danos non constitúen un recoñecemento de defectos ou responsabilidade. Ao atender o aviso de calquera defecto por parte de iLost, iLost non constitúe unha renuncia de ningún xeito á obxección de que o aviso de defecto non foi oportuno, infundado de feito ou foi doutro xeito inadecuado.

 • 9.4 Warras reclamacións antigas quedan excluídas no caso de que o cliente el mesmo ou a través de terceiros, cambie calquera funcionalidade do servizo sen autorización previa de iLost ou desvíe de incluír, pero non se limite a (i) o contrato do cliente, (ii) as instrucións de uso máis baixas ou calquera outro acordo escrito ou oral entre iLost e o Cliente para o seu uso estipulado por iLost, ou utiliza os Servizos nun ambiente operativo diferente ao estipulado por iLost, incluíndo erros de tratamento do Cliente, incumprimento das instrucións de uso, falso ou falta de datos de procesamento, a menos que iLost sexa responsable diso. O mencionado anteriormente tampouco se aplicará se o Cliente pode demostrar que os defectos que se producen non están relacionados con tales circunstancias. Se, debido a tales circunstancias, a análise de defectos é substancialmente obstaculizada, o Cliente asumirá os custos adicionais ocasionados.

 • 9.5 Se se produce un defecto do que iLost é responsable, iLost, nun prazo razoable, elixirá por remedio o defecto ou proporcionará a entrega de substitución (conxuntamente: "Rendemento complementario"). O rendemento suplementario tamén pode consistir en proporcionar, para propósitos de solución de problemas, unha solución temporal ou, a non ser que isto non sexa razoable para o cliente. Se o rendemento suplementario falla, o cliente pode, se se dan as respectivas condicións legais para tales reclamacións, solicitar unha redución da remuneración ou rescindir o contrato do cliente.

 • 9.6 Para os defectos de título, aplícase o seguinte: En caso de infracción dos dereitos de propiedade intelectual de terceiros dos que iLost é responsable, iLost poderá, á súa elección, obter polos seus custos un dereito de uso do terceiro que é suficiente para o uso do Servizo segundo o pactado no Contrato do Cliente e outorga ese dereito de uso ao Cliente, ou modifica o Servizo mantendo as posibilidades de uso acordadas pero de xeito que non se infrinxan dereitos de propiedade intelectual de terceiros máis longo. Se isto fose imposible ou non razoable para iLost, o Cliente ten dereito a solicitar unha redución da remuneración ou rescindir o Contrato do Cliente.

10. RESPONSABILIDADE POR DANOS E / OU GASTOS

 • 10.1 Non obstante calquera motivo legal, iLost só pode ser responsable en caso de intención ilícita, neglixencia grave e a violación neglixente do deber contractual esencial por parte de iLost.

 • 10.2 Nos casos de neglixencia ordinaria por parte de iLost, a responsabilidade total de iLost limitarase á compensación de danos ou perdas demostrables directos e reais.

 • 10.3 Independentemente da causa da responsabilidade, a responsabilidade de iLost por incidente de dano está limitada á cantidade igual á remuneración neta anual pagada polo cliente segundo o contrato do cliente no ano en que se produciu o incidente de dano.

 • 10.4 Se iLost pon a disposición do Cliente servizos gratuítos, a responsabilidade de iLost limitarase aos casos de intención ilícita e neglixencia grave. Isto aplícase especialmente a calquera ferramenta de publicación de servizos gratuítos (como se refire á cláusula 2.6) e no caso de que iLost, a título excepcional, proporcione ao Cliente unha conta gratuíta para o servizo.

 • 10.5 A responsabilidade de iLost non se estende a ningún dano no ámbito do uso contractual dos Servizos proporcionados por iLost que fose causado por un uso incorrecto ou incorrecto por parte do Cliente.

 • 10.6 En canto á perda de datos ou programas, iLost non será responsable na medida en que os danos foran evitables se o Cliente tomase as medidas de protección de datos adecuadas, o que é particularmente caso se ese Cliente non realizou medidas de respaldo de datos regulares e adecuadas debidas dentro da súa esfera de responsabilidade e, polo tanto, asegúrese de que os datos perdidos poidan ser restaurados cun esforzo razoable.

 • 10.7 Na medida en que a responsabilidade de iLost está excluída ou limitada, isto tamén se aplicará á responsabilidade dos representantes, empregados e subcontratistas de iLost.

11. PROTECCIÓN DA PRIVACIDADE, SEGURIDADE DA INFORMACIÓN

 • 11.1 Internet utilízase como canle de comunicación e transmisión de datos cando se prestan os servizos. En función do acceso público e das posibilidades de que os contidos e os datos poidan ser manipulados por terceiros non autorizados, isto está relacionado con certos riscos, por exemplo. coñecemento dos datos en transmisión sen autorización. Incluso medidas de protección adicionais como os cortalumes non poden proporcionar seguridade absoluta contra o uso indebido, a perda, o roubo ou a modificación ilexítima de datos ou contra ataques que leven a interrupcións do servizo. O cliente acepta estes riscos; se se producen tales riscos, excluiranse posibles reclamacións contra iLost, a non ser que iLost causase de forma neglixente ou intencionada as respectivas circunstancias.

 • 11.2 Ambas as partes comprométense a observar e aplicar todas as leis de protección de datos aplicables.

 • 11.3 Ao proporcionar o servizo, iLost pon a disposición do Cliente a facilidade técnica para procesar determinados datos. Para os efectos da Protección Xeral de DatosRegulamento (GDPR) con respecto aos datos persoais dos Demandantes (que significa calquera información relacionada cun Demandante) ("Datos Persoais") iLost será considerado un controlador. iLost cumprirá o GDPR e non usará os datos persoais para fins distintos dos estipulados por iLost. Podes atopar máis detalles sobre a protección de datos na Declaración de privacidade de iLost, que se atopa no sitio web de iLost no elemento de menú Legal, que a Declaración de privacidade acordou previamente o cliente ao celebrar o contrato do cliente.

 • 11.4 Para os efectos do GDPR, o cliente será considerado un procesador. O Cliente cumprirá o RGPD e o Cliente non ten permiso explícito para utilizar ningún dato persoal proporcionado por un Reclamante ao Cliente cando use o sitio web para calquera outro propósito que non sexa o servizo. O Cliente será, coa exclusión de iLost, o responsable do uso de datos persoais facilitados por un reclamante ao cliente sen facer uso do sitio web.

12. CONFIDENCIALIDADE, PUBLICACIÓNS

 • 12.1 Ámbalas dúas partes comprométense a tratar toda a información sobre as operacións comerciais da outra parte que se lles coñece durante a realización do contrato do cliente, en particular os segredos comerciais e comerciais ("Información confidencial"), como estritamente confidencial e a non usalos para fins alleos aos requiridos para a execución do contrato, incluso despois da rescisión do contrato, e non divulgar esa información a terceiros, con excepción destes terceiros que foron contratados lexitimamente polas partes en relación coa execución do contrato e sobre os que as partes imporá as correspondentes obrigas de confidencialidade. Isto aplícase independentemente de que esta información confidencial fose clasificada como "confidencial" ou "secreta" ou que requirise manter a confidencialidade de forma similar. A obriga de confidencialidade non se aplicará con respecto a esa información que (i) estivo dispoñible publicamente ou coñecida pola parte receptora antes da divulgación por parte da divulgación ou que posteriormente estea dispoñible ou coñecida pola parte receptora sen incumprir ningunha obriga de confidencialidade. pola parte receptora, (ii) demostrou que a parte receptora desenvolveu independentemente do coñecemento da información divulgada ou que se coñeceu segundo o contrato do cliente sen incumprir ningunha obriga de confidencialidade, ou (iii) respecto á cal se ordenou legal ou oficialmente existen deberes de divulgación.

 • 12.2 iLost ten dereito a mencionar ao Cliente como cliente de referencia no seu sitio web e en calquera outro soporte ou material de mercadotecnia e, a este respecto, tamén use o logotipo da empresa do Cliente ou outras denominacións da empresa no ámbito dun dereito revocable e non exclusivo de uso.

13. DURACIÓN DO CONTRATO, RESOLUCIÓN

 • 13.1 Ámbalas dúas partes terán dereito a, independentemente do período de notificación previsto no contrato do cliente (se existe), rescindir o contrato do cliente con efecto inmediato por causa, en particular se a outra parte incumpre de xeito sostible as obrigas contractuais esenciais e non remediar tal violación malia a advertencia da outra Parte no prazo razoable de reparación outorgada por esa outra Parte. Ademais, iLost ten dereito á rescisión inmediata do contrato do cliente no caso de que o cliente non pague dúas ou máis facturas debidas.

 • 13.2 Calquera aviso de rescisión require o formulario por escrito. Os avisos de rescisión por correo electrónico tamén constitúen a forma escrita.

 • 13.3 Á finalización do contrato do cliente, por calquera motivo, o cliente está obrigado a deixar inmediatamente o uso do servizo, devolverlle a iLost todos os materiais que lle entregou iLost en conexión co servizo e eliminar todos os datos respectivos almacenados nos sistemas do cliente. agás que isto non sería admisible debido aos deberes de conservación e arquivo estatutarios.

14. VARIOS

 • 14.1 O cliente só pode ceder efectivamente o contrato do cliente que se celebrou entre as partes contractuais ou os dereitos ou obrigas individuais resultantes deste a terceiros despois de ter obtido o consentimento previo por escrito da outra parte.

 • 14.2 Toda a relación contractual e comercial entre as partes rexerase exclusivamente polas leis dos Países Baixos.

 • 14.3 O lugar de execución e lugar de xurisdición exclusivo para todas as disputas derivadas e / ou relacionadas coa relación contractual e comercial entre as partes será Amsterdam, Países Baixos.

 • 14.4 Calquera modificación ou modificación do contrato do cliente que se celebrou entre as partes e / ou estes termos e condicións, así como os acordos de garantía, consideraranse efectivos se as partes o acordan por escrito.

 • 14.5 Se as disposicións individuais do contrato celebrado entre as partes ou destes Termos e condicións resultan inválidas, total ou parcialmente, ta súa non afectará a validez das restantes disposicións. A disposición totalmente ou parcialmente non válida substituirase por unha disposición legalmente válida, cuxo obxectivo económico se achegue ao que pretende a disposición non válida. O mesmo aplícase en caso de lagoa regulamentaria.