Version: Maj 2018

Allmänna villkor Software-as-a-Service ILOST B.V.

iLost BV, ett privat företag med begränsat ansvar som är inrättat enligt nederländsk lagstiftning och registrerat i den holländska handelskammarens handelsregister under filnummer 55241506 (“iLost”) erbjuder en webbaserad onlinetjänst som tillhandahåller ' Lost and Found 'hanteringstjänst som möjliggör (i) registrering och onlinepublicering av hittade föremål, (ii) matchning och kommunikation med tredje part som gör anspråk på ett förlorat objekt ("Klaganden") onlinepublikation därav, (iii) planering av logistik och ( iv) administration och övervakning av hela processen gällande förlorat och upphittat via deras webbplats www.ilost.nl ("webbplatsen") ("tjänsten"). iLost driver tjänsten och gör tjänsten tillgänglig för användning för sina kunder (”kund”) som en molnlösning (Software as a Service - SaaS). iLost och Kund kommer också att betecknas senare som "Part" respektive tillsammans "Parter". Såsom det används häri, ska singular inkludera plural och plural ska inkludera singular utefter vad sammanhanget kräver.

1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

 • 1.1 Om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna, tillhandahålls all användning av tjänsten såväl som ingående av kundavtalet med avseende på användningen av tjänsten och alla andra tjänster och leveranser av iLost på grundval av och regleras av dessa Allmänna villkor ("Villkor") i dess aktuella version. Alla allmänna villkor för kunden gäller inte, såvida inte iLost skriftligen samtycker till detta. Aktivering av Tjänsten eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller leverans av iLost ska inte betraktas som samtycke i detta avseende.

 • 1.2 iLost-tjänsten eller produkten som erbjuds till kunden samt dessa villkor gäller endast i förhållande till företagskunder som, vid användande av iLost, som inte agerar för privata ändamål och därför inte ska vara kvalificerade som konsumenter enligt Book 7, artikel 5 i den nederländska civillagen. Dessa villkor gäller också för framtida affärer med kunden inom ramen av en pågående affärsrelation.

 • 1.3 iLost kan när som helst ändra dessa villkor. Ändringar av dessa Allmänna villkor ska endast betraktas som en del av Kundavtalet om sådant Kundavtal redan finns mellan iLost och Kunden. iLost kommer att skriftligen informera kunden om ändringar av dessa allmänna villkor med typografisk betoning på ändringarna. Ändringen anses godkänd av kunden, såvida inte kunden skriftligen motsätter sig dessaa inom 6 (sex) veckor från mottagandet av ändringsmeddelandet.

2. TJÄNSTER AV ILOST

 • 2.1 iLost driver webbplatsen och gör den tillgänglig för kunden som en molnlösning (SaaS). Detaljer om Tjänstens funktioner finns i ett specifikt erbjudande som utfärdats av iLost för Kund ("Kundavtalet").

 • 2.2 Som en del av tjänsten ska iLost göra webbplatsen tillgänglig för kunden som en teknisk plattform som gör det möjligt för kunden att placera föremål som hittats av kunden och som tillhör tredje part ("förlorade och upphittade föremål"). Kunden får de tekniska facilititerna och behörighet att komma åt den tekniska plattformen och använda plattformens funktioner via kundens egen hårdvara.

 • 2.3 iLost garanterar ett årligt genomsnitt på 99% upptid för webbgränssnittet. Det är emellertid omöjligt för iLost att garantera oavbruten drift av tjänsten hela tiden, av tekniska skäl. Kunden bekräftar att tjänsten av flera skäl kan avbrytas/begränsas (”Störningar och avbrott i tjänsten”), särskilt på grund av följande omständigheter: (i) planerat underhållsarbete, (ii) störningar eller förseningar baserat på uppdelningen eller överladdning av Internet- eller telekommunikationslinjer, liksom (iii) Force Majeure eller andra omständigheter som är oförutsägbara (se avsnitt 8.2 nedan). iLost ska sträva efter att minimera sådana störningar och avbrott i tjänsten så mycket som möjligt. Störningar och avbrott i tjänsten och som nämns i denna punkt ska inte betraktas som standard eller någon annan form av överträdelse av avtal på iLosts sida, i den mån det bara är en obetydlig och tillfällig störning eller avbrott i tjänsten.

 • 2.4 iLost är inte skyldig någon uppgradering eller förbättring av tjänsten genom nya funktioner som överskrider funktionsomfånget som fanns vid genomförandet av kundavtalet. Emellertid förbehåller sig iLost rätten att göra ändringar när som helst för att förbättra eller uppdatera funktionalitet, varigenom ovan nämnda inte ger något krav på kunden, och inte heller får kunden göra något krav därav. Vid sådana ändringar kommer iLost att informera kunden i förväg innan de tas i drift. iLost kommer också att informera kunden om nyutvecklade tillvalsmoduler (om sådana finns), som iLost erbjuder, mot separat ersättning.* 2.5 Kunden är ensam ansvarig för innehållet i varje artikel, som Kunden överför, publicerar eller gör tillgänglig via eller på Webbplatsen, och som publiceras eller skickas i via Tjänsten, samt för underliggande data. iLost accepterar inget ansvar för innehållet i slutkundförfrågningar, som kan överföras tillbaka till kunden via tjänsten och som har genererats via webbplatsen eller någon annan onlinekanal. iLost tillhandahåller endast de tekniska faciliteterna för överföring av sådan information, men är inte skyldig någon granskning av deras innehåll under några faktiska, juridiska eller andra aspekter, och inte heller att undersöka uppgifter om dess korrekthet, fullständighet, integritet eller äkthet.

 • 2.6 I den utsträckning som överenskommits i det enskilda fallet kommer iLost dessutom att ge kunden viss mjukvarukod (eller: skript) för att möjliggöra integrering av publikationsverktygen (i) sökfält, (ii) -knapp och (iii) ett hittat objekt översikt på kundernas webbplatser eller app. Beroende på det enskilda fallet kan detta också göras utan ersättning.

3. FORMATION AV KUNDKONTRAKT

 • 3.1 Kundavtalet kommer att ingås via ett enskilt erbjudande utfärdat av iLost och ett godkännande av ett sådant erbjudande utfärdat av kunden.

 • 3.2 När Kunden utfärdar sitt godkännande av ett sådant erbjudande accepterar Kunden dessa Villkor och bekräftar att de uppgifter som överförs av Kunden i förhållande till Kundavtalet är korrekta och fullständiga. Eventuella senare ändringar av sådan information ska omedelbart meddelas av kunden till iLost.

4. ANVÄNDARRÄTTIGHETER

 • 4.1 iLost ger den registrerade kunden en icke-exklusiv, icke-överförbar och icke underlicensierbar användningsrätt, tillfälligt begränsad till kundkontraktets löptid, vilket ger kunden rätt att använda tjänsten för sina egna affärsändamål i samband med publicering av förlorade och upphittade föremål. Utöver detta beviljas inga ytterligare rättigheter, särskilt med avseende på programvaran som ligger till grund för Tjänsten eller någon operativ mjukvara från iLost.

 • 4.2 All användning eller tillåtelse av användningen av Tjänsten utöver eller som överstiger den omfattning av användningen som beskrivs i avsnitt 4.1 ovan är olaglig. I synnerhet har Kunden inte rätt att kopiera, bearbeta eller vidareutveckla Tjänsten eller delar av den eller den underliggande programvaran, att dekompilera källkoden eller på annat sätt göra källkoden läsbar eller användbar, för att göra Tjänsten eller annan relaterad programvara allmänt tillgänglig , hyra ut eller på annat sätt överföra den till tredje part, för att kommersiellt använda tjänsten eller någon programvara, använda den för tredje part eller underlätta något av ovanstående.

 • 4.3 Skulle kunden utan tvekan underlätta all användning av tjänsten eller någon programvara tillhörande iLost till obehöriga tredje parter, förbehåller sig iLost uttryckligen rätten att kräva skadestånd. Vid obehörig förenkling av användning av tredje part, ska kunden lämna iLost med all information som är nödvändig för att hävda rättsliga anspråk mot tredje parts användning, omedelbart på iLosts begäran,.

5. KUNDENS SKYLDIGHETER

 • 5.1 Kunden ansvarar för den tekniska anslutningen till nödvändiga telekommunikationsmedel till Tjänsten, samt tillhandahållande av nödvändiga gränssnitt för sina egna applikationer.

 • 5.2 Kunden ansvarar för att välja Kundinställningar för Tjänsten på ett sätt som säkerställer en avbrottsfri användning av Tjänsten. I synnerhet ska kunden se till att hen följer och agerar i enlighet med iLost-användningsinstruktionen som bifogas kundkontraktet, särskilt de upphämtningsinstruktioner och affärsplats som kunden och iLost kom överens om i kundkontraktet för att säkerställa att iLost kan tillhandahålla Tjänster. Kunden är skyldig att omedelbart informera iLost om alla förändringar som uppstår inom hans verksamhetsområde om de kan påverka tillhandahållandet av Tjänsten eller skada Tjänstens säkerhet.

 • 5.3 Kunden ska inom sitt eget organisations- och ansvarsområde genomföra tillräckliga och uppdaterade skyddsåtgärder i syfte att upprätthålla data- och informationssäkerhet. När det gäller kundens anslutning till tjänsten ska han tillhandahålla nödvändiga säkerhetsåtgärder (t.ex. brandväggar, och använda en programvara som är lämplig för åtkomst via Internet och säker dataöverföring).

 • 5.4 I förhållande till inloggningsuppgifterna till webbplatsen som antingen ska tillhandahållas av iLost eller som ska väljas av kunden ("inloggningsuppgifterna"), intygar kunden att hen kommer att hålla dessa nloggningsuppgifter konfidentiella, dvs. inte avslöja sådana inloggningsuppgifter för någon tredje part. I händelse av hot om en obehörig användning av åtkomst/inloggningsuppgifter (t.ex. efter utbyte av anställda eller någon annan organisationsförändring) är kunden skyldig att informera iLost omedelbart skriftligen. Kunden ansvarar för alla åtgärder från tredje part i samband med användningen av kundens inloggningsuppgifter. iLost kan endast besluta om blockering av kundens tillgång till tjänsten (se klausul 6 i dessa villkor) ska initieras. Vidare är kunden skyldig att informera sig om obehörig tillgång från tredje part att samarbeta i den mån som samarbete krävs av kunden.

 • 5.5 Utöver klausulerna 4.1 och 4.2 i dessa villkor är kunden skyldig att avstå från alla åtgärder som kan äventyra eller störa tjänsten. Dessutom får kunden uttryckligen inte använda eller tillåta tjänsten att användas för transaktioner som bryter mot lagstadgade bestämmelser på något sätt; til exempel men inte begränsat till innehåll som är radikalt, rasistiskt, pornografiskt, våld som är förhärligande eller på annat sätt är olagligt eller förolämpande. iLost utesluter alla kunder som bevisligen utövar tvivelaktiga affärsmetoder från tjänsten.

 • 5.6 Kunden ska ersätta och hålla iLost skyddad från och mot kommande (befintliga eller påstådda) anspråk från tredje part, inklusive kostnader för juridisk representation, som härrör från kundens handlingar eller misslyckanden eller någon användning eller ersättning för användningen av tjänsten, särskilt fordringar som härrör från felaktig eller olaglig användning av tjänsten eller från ett intrång i tillämpliga lagar eller tredje parts rättigheter av kunden själv eller som har tolererats av hen. Om kunden erkänner eller borde ha insett att en sådan överträdelse finns är hen skyldig att omedelbart informera iLost om detta.

 • 5.7 Eventuella merkostnader till följd av försummad, icke-aktuell, ofullständig eller felaktig efterlevnad av Kundens skyldigheter bärs av Kunden, om han är ansvarig för detta eller är ansvarig av andra skäl.

6. ÖVERTRÄDELSE AV KUNDENS SKYLDIGHETER, BLOCKERING AV TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN

 • 6.1 iLost kan när som helst, helt eller delvis, blockera Kundens åtkomst till Tjänsten eller radera Kundens konto, om (i) Kunden bryter mot några av sina skyldigheter relaterade till skydd av data och informationssäkerhet, (ii) där är överhängande risk för skada på eller försämring av några system, data eller tjänster från iLost eller system eller data från någon annan kund hos iLost, eller risk för skada för allmänheten, (iii) alla erbjudanden eller data som överförs av kunden via tjänsten respektive transaktioner som utförs via tjänsten bryter mot tillämpliga lagbestämmelser eller tredjeparts rättigheter, eller (iv) andra omständigheter ges som ger iLost rätt till omedelbar uppsägning av kundavtalet. Dessutom är blockering av åtkomst möjlig om Kunden i händelse av (v) en betalning enligt Kundavtalet inte har betalats i tid av Kunden till iLost, varigenom sådan blockering/radering först initieras efter att iLost först har utfärdat en betalningspåminnelse, inklusive fastställande av en annan rimlig tidsfrist för betalning som är minst 14 (fjorton) dagar.

 • 6.2 Om blockering av åtkomst är ett resultat av underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna i Kundens avtal av kunden, kommer åtkomst endast att återställas om överträdelsen permanent åtgärdas, eller om risken för återkommande överträdelse faktiskt utesluts genom upphörande och en deklaration om detta, vilket kan inkludera avtalsstraff. Men iLost är inte skyldigt att aktivera åtkomst igen om detta skulle vara orimligt, t.ex. om orsaken till blockeringen ger iLost rätt till tidig uppsägning och iLost använder sig av denna anledning för att avsluta avtalet.

 • 6.3 Om en blockering/radering beror på att kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt kundavtalet, har kunden inte rätt att behålla någon betalning eller göra anspråk på skadestånd från iLost och har inte på något sätt rätt till eventuella skador.

 • 6.4 Om iLost, som ett undantag, underlättar för kunden genom ett konto utan kostnad, kan iLost när som helst blockera eller radera ett sådant konto, utan att ange skäl, och/eller besluta att ytterligare användning av tjänsten är kan ges mot betalning av en ersättning.

7. ERSÄTTNINGAR

 • 7.1 Med hänsyn till användningen av tjänsten ska kunden betala iLost en ersättning enligt det ursprungliga erbjudandet och/eller kundavtalet eller iLosts respektive prislista som gäller vid genomförandet av kundavtalet, såvida inget annat har överenskommits i skrift.

 • 7.2 Alla priser gäller netto plus respektive lagstadgad mervärdesskatt (moms, för närvarande 21%, om tillämpligt). Om kundens affärssäte är utanför Nederländerna och om det i samband med tjänster som tillhandahålls till en utländsk kund finns några andra särskilda skatter, tullar eller andra avgifter, ska alla sådana skatter, tullar och avgifter betalas av kunden eller , om de ska betalas av iLost, så ska kunden ersätta dessa till iLost.

 • 7.3 Alla fakturor som blir högre med omsättningsskatt förfaller till betalning netto utan rabatt 30 (trettio) dagar efter fakturadatumet.

 • 7.4 Inom ramen för pågående kundkontrakt som baseras på standardprislistor, är iLost berättigad att anpassa ersättningen utefter iLosts egen kostnadsutveckling en gång per år, enligt iLosts rimliga bedömning och med rimlig hänsyn till kundens intressen. iLost kommer att skriftligen informera kunden om sådana prisjusteringar. Prisjusteringen anses vara godkänd av kunden, såvida inte kunden skriftligen motsätter sig detta inom 6 (sex) veckor från mottagandet av ändringsmeddelandet; iLost kommer att ange detta i meddelandet. Om kunden motsätter sig prisjusteringen, har båda parter rätt till speciell uppsägning av det berörda kundavtalet från och med den tidpunkt då de nya priserna träder i kraft. sådan rätt till speciell uppsägning kan utövas inom en månad efter att iLost har mottagit kundens invändning; dock senast från och med det angivna datumet för införandet av de nya priserna.

 • 7.5 Kunden har endast rätt till kvittning mot iLosts ersättningskrav om Kundens påstådda motkrav är obestritt eller fastställs genom ett slutgiltigt och bindande domstolsbeslut. Varje rätt till kvarhållande från Kundens sida är endast tillåten under ovanstående förhållanden, varvid motkravet dessutom måste härröra från samma avtalsförhållande.

8. FÖRFALLODATUM, STANDARD, FORCE MAJEURE

 • 8.1 Om någon försummelse av iLost vad gäller tillhandahållandet av tjänsterna sker så ska dessa betraktas som fel från iLosts sida, om iLost har fått ett ordentligt meddelande om fel av kunden och iLost har beviljats ​​en ytterligare tidsfrist av kunden som har löpt ut utan att felet åtgärdats, såvida det inte är orimligt för kunden med hänsyn på hens individuella omständigheterna.

 • 8.2 iLost ska befrias från sina avtalsenliga förpliktelser om och i den utsträckning misslyckandet beror på Force Majeure eller andra omständigheter som är oförutsägbara och som inte kan hänföras till iLost (inklusive men inte begränsade till krig, strejk, lockout, upplopp, expropriering, revideringar av lagstadgad lag, officiella order, storm, översvämning, naturkatastrofer, vattenläckage, uppdelning av energiförsörjning, systemfel på Internet, uppdelning eller förstörelse av dataöverförings- eller telekommunikationslinjer, olaglig verksamhet från tredje part på Internet eller sabotage på grund av skadlig kod). Detsamma gäller vid förseningar som beror på omständigheter som beror på kunden (t.ex. att kunden inte uppfyller sina skyldigheter gällande tid eller saknar tillgång till IT-komponenter eller gränssnitt).

 • 8.3 Frigörelsen från skyldigheter ska gälla under hela situationen som innefattar force majeure-störningar eller andra situationer som föreskrivs i punkt 8.2 plus en rimlig startperiod. Om en sådan situation varar längre än 7 (sju) dagar kan endera parten säga upp kundavtalet med avseende på den berörda delen av tjänsten. I alla sådana fall ska alla anspråk på ersättning för skador eller utgifter mot iLost uteslutas, med undantag av den proportionella rätten för kunden att erhålla eventuella förbetalda belopp.

 • 8.4 Båda parter ska informera varandra omedelbart efter att ha fått kännedom om Force Majeure eller andra händelser som nämns i klausul 8.2 i dessa villkor. Om en skriftlig anmälan på grund av respektive omständigheter initialt inte är möjlig, är respektive informerande part skyldig att underrätta den andra parten på något annat möjligt sätt följt av en skriftlig anmälan, så snart som möjligt, efter att ha fått kännedom om någon force majeure eller annan händelse som nämns i klausul 8.2 i dessa villkor.

9. KRAV BASERADE PÅ FEL

 • 9.1 Kunden ska omedelbart meddela iLost eventuella brister skriftligen, adresserade till relevant support-e-postadress som publiceras eller tillhandahålls av iLost. Kunden ska stödja iLost vid analys och avhjälpa felet på ett rimligt sätt och omedelbart ge tillgång till dokument eller material som innehåller information om de omständigheter under vilka felet har uppstått. Kunden ska täcka alla rimliga tillkommande merkostnader som uppkommer till följd av felaktig eller ofullständig information som tillhandahålls av kunden i detta avseende, eller som uppkommit för iLost till följd av förseningar i felanalysen eller åtgärden som beror på kunden.

 • 9.2 Kunden erkänner att hens användning av Tjänsten är beroende av de Kundinställningar som Kunden själv har valt, inklusive men inte begränsat till de hämtningsinstruktioner som tillhandahålls av Kunden, eller någon annan del av iLosts Användningsinstruktioner. Som en konsekvens kan endast reproducerbara fel erkännas som defekter.

 • 9.3 Åtgärder som vidtas av iLost för att lösa eller minska skadorna utgör inte ett erkännande av brister eller ansvar. Genom att sköta meddelandet om någon defekt från iLost utgör iLost inte ett undantag på något sätt mot invändningen att meddelandet om defekt inte var aktuellt, faktiskt ogrundat eller på annat sätt var otillräckligt.

 • 9.4 Garantikrav utesluts om Kunden själv eller via tredje part ändrar någon Tjänstfunktionalitet utan tillstånd från iLost, eller avviker från att inkludera följande, som ej är begränsat till, (i) Kundavtalet, (ii) iLost Användningsinstruktioner eller något annat skriftligt eller muntligt avtal mellan iLost och kunden för användning, eller vid användning av tjänsterna i en annan driftsmiljö än vad som anges av iLost, inklusive hanteringsfel från kundens sida, bristande efterlevnad av användningsinstruktioner, falsk eller fick existerande behandlingsdata , såvida inte iLost är ansvarig för detta. Det ovan nämnda gäller inte heller om kunden kan visa att inträffande fel inte är förknippade med sådana omständigheter. Om, på grund av sådana omständigheter, felanalys väsentligen hindras, ska Kunden bära eventuella merkostnader.

 • 9.5 Om en defekt inträffar som iLost ansvarar för, kommer iLost, inom rimlig tid, utefter eget val att antingen avhjälpa defekten eller tillhandahålla ersättningsleverans (gemensamt: "Kompletterande tjänst"). Den kompletterande tjänsten kan också bestå av att tillhandahålla, för problemlösningen, en tillfällig eller - om inte detta skulle vara orimligt för kunden - permanent lösning. Om kompletterande tjänster misslyckas kan kunden, om respektive lagstadgade förutsättningar för sådana anspråk finns, begära en säkning av ersättningen eller säga upp kundavtalet.

 • 9.6 För titelfel gäller följande: Vid intrång i tredje parts immateriella rättigheter som iLost ansvarar för kan iLost, efter eget val, antingen erhålla en egen nyttjanderätt från tredje part för egen kostnad som är tillräcklig för användning av tjänsten enligt kundavtalet och om de beviljar sådan användarrätt till kunden, eller modifiera tjänsten och därigenom bibehålla de överenskomna användningsmöjligheterna, men på ett sätt så att tredje parts immateriella rättigheter inte längre kränks. Om detta är omöjligt eller orimligt för iLost har kunden rätt att begära en priset av ersättningen eller säga upp kundkontraktet.

10. ANSVAR FÖR SKADOR OCH/ELLER UTGIFTER

 • 10.1 Trots rättsliga skäl kan iLost endast hållas ansvarigt i fall av felaktigt uppsåt, grov oaktsamhet och oaktsam överträdelse vad gäller väsentlig avtalsplikt av iLost.

 • 10.2 I fall av vanligt oaktsamhet från iLost kommer iLosts totala ansvar att begränsas till ersättning för direkta och faktiska påvisbara skador eller förluster.

 • 10.3 Oavsett orsaken till ansvaret är iLosts ansvar per skadaincident begränsat till det belopp som motsvarar den årliga nettoavgiften som kunden betalat enligt kundavtalet under det året som skadahändelsen inträffade.

 • 10.4 Om och i den mån iLost tillhandahåller tjänster gratis för kunden, ska iLosts ansvar begränsas till fall av felaktigt uppsåt och grov vårdslöshet. Detta gäller särskilt alla kostnadsfria verktyg för publicering av tjänster (som avses i klausul 2.6), och om iLost, som ett undantag, ger kunden ett kostnadsfritt konto för tjänsten.

 • 10.5 iLosts ansvar omfattar inte några skador inom ramen för avtalsenlig användning av de tjänster som tillhandahålls av iLost som har orsakats av felaktig användning av kunden.

 • 10.6 När det gäller förlust av data eller program ska iLost inte hållas ansvarigt i den mån skadan skulle ha kunnat undvikas om lämpliga dataskyddsåtgärder hade vidtagits av kunden, vilket särskilt är fallet om kunden inte har genomfört regelbundna och lämpliga säkerhetskopieringsåtgärder inom hens ansvarsområde och därigenom sett till att förlorad data kan återställas med rimlig ansträngning.

 • 10.7 I den mån som iLosts ansvar är uteslutet eller begränsat, gäller detta även ansvaret för iLosts representanter, anställda och underleverantörer.

11. SKYDDSKYDD, INFORMATIONSSÄKERHET

 • 11.1 Internet används som kommunikations- och dataöverföringskanal när tjänsterna tillhandahålls. Baserat på allmänhetens tillgång och möjligheterna att innehåll och data kan manipuleras av icke-auktoriserade tredje parter, är detta kopplat till vissa risker, t.ex. vad gäller att få insyn i dataöverföringar utan tillstånd. Även ytterligare skyddsåtgärder så som brandväggar kan inte ge absolut skydd mot missbruk, förlust, stöld eller olaglig modifiering av data eller mot attacker som leder till avbrott i tjänsten. Kunden accepterar dessa risker; om sådana risker uppstår ska potentiella anspråk mot iLost uteslutas, såvida inte iLost på grund av oaktsamhet eller avsikt har orsakat dessa omständigheter.

 • 11.2 Båda parter åtar sig att följa och tillämpa alla tillämpliga dataskyddslagar.

 • 11.3 Genom att tillhandahålla tjänsten gör iLost den tekniska anläggningen för att behandla vissa uppgifter tillgänglig för kunden. För förordningen för det allmänna dataskyddet (GDPR) med avseende på personuppgifter för klagande (vilket innebär all information som rör en klagande) (“Personuppgifter”) iLost ska betraktas som registeransvarig. iLost ska följa GDPR och ska inte använda personuppgifter för andra ändamål än de ändamål som anges av iLost. Mer information om dataskydd finns i iLosts sekretesspolicy, som finns på iLosts webbplats under menyalternativet Lagligt, denna sekretesspolicy har tidigare godkänts av kunden när kundavtalet godkändes.

 • 11.4 För tillämpningen av GDPR ska kunden betraktas som processor. Kunden ska följa GDPR och kunden får inte uttryckligen använda någon personlig information som har lämnats vid ett anspråk till kunden när den använder webbplatsen för något annat syfte än iLost tjänsten. Kunden ska, förutom iLost, vara ansvarig för användningen av personuppgifter som har lämnats vid ett anspråk till kunden utan att användning av webbplatsen.

12. KONFIDENTIALITET, PUBLIKATIONER

 • 12.1 Båda parterna åtar sig att behandla all information om den andra partens affärsverksamhet som blir känd för dem under genomförandet av kundkontraktet, särskilt affärs- och affärshemligheter ("Konfidentiell information"), som strikt konfidentiell och att inte använda denna information för andra syften utanför de som krävs för genomförandet av avtalet, även efter att avtalet har avslutats, och att inte lämna ut sådan information till tredje parter, med undantag av sådana tredje parter som har varit legitimt engagerade av parterna i samband med utförande av avtalet, och på vilka parterna kommer att införa motsvarande sekretessskyldigheter. Detta gäller oavsett om denna konfidentiella information har klassificerats som "konfidentiell" eller "hemlig" eller endast kräver att sekretessbehandlas på ett liknande sätt. Sekretessskyldigheten ska inte tillämpas med avseende på sådan information som (i) har varit allmänt tillgänglig eller känd för den mottagande parten före avslöjandet av den avslöjande parten, eller senare blir allmänt tillgänglig eller känd för den mottagande parten utan att bryta mot någon sekretessplikt. av den mottagande parten, (ii) har bevisligen utvecklats av den mottagande parten oberoende av kunskap om den information som lämnats eller blivit känd under kundavtalet utan att bryta mot någon sekretessplikt, eller (iii) med avseende på vilken lagstadgad eller officiell order upplysningsskyldigheter finns.

 • 12.2 iLost har rätt att nämna kunden som referenskund på sin webbplats och i annan media eller marknadsföringsmaterial, och i detta avseende även använda kundens företagslogotyp eller andra företagsbeteckningar inom ramen för en återkallbar, icke-exklusiv rätt till använda sig av dessa.

13. KONTRAKTSFRIST, AVSLUTANDE

 • 13.1 Båda parterna ska ha rätt att, oavsett den uppsägningstid som föreskrivs i kundavtalet (om ett sådant finns) säga upp kundavtalet med omedelbar verkan, särskilt om den andra parten bevisligen bryter mot väsentliga avtalsförpliktelser och inte avhjälper en sådan överträdelse trots att den andra parten har varnat inom rimlig åtgärdsperiod. Dessutom har iLost rätt till omedelbar uppsägning av kundavtalet om kunden inte har betalat två eller flera förfallna fakturor.

 • 13.2 Varje uppsägning måste göras skriftligen på blankett. Uppsägningsmeddelanden via e-post räknas också som skriftliga uppsägningar.

 • 13.3 Vid upphörande av Kundavtalet, oavsett anledning, är Kunden skyldig att omedelbart upphöra att använda Tjänsten, återlämna allt material som iLost har skickats till hen i samband med Tjänsten och ta bort alla respektive uppgifter som lagras i Kundens egna system, såvida inte detta inte är tillåtet på grund av lagstadgad behållande av information och arkivering.

14. DIVERSE

 • 14.1 Kunden får endast effektivt överlåta Kundkontraktet som har ingåtts mellan avtalsparterna eller individuella rättigheter eller skyldigheter som härrör från tredje part efter att ha fått den andra partens skriftliga förhandsgodkännande.

 • 14.2 Hela avtals- och affärsförhållandet mellan parterna ska uteslutande regleras av Nederländska lagar.

 • 14.3 Platsen för utförande och exklusiv jurisdiktion för alla tvister som härrör från och/eller i samband med avtals- och affärsförhållandet mellan parterna ska vara Amsterdam, Nederländerna.

 • 14.4 Eventuella ändringar eller modifieringar av kundavtalet som har ingåtts mellan parterna och/ ller dessa villkor och säkerhetsavtal ska anses vara effektiva om de skriftligen godkänts av parterna.

 • 14.5 Om enskilda bestämmelser i avtalet som ingåtts mellan parterna eller villkor inom detta avtal blir ogiltiga, helt eller delvis, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. Den helt eller delvis ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med en lagligt giltig bestämmelse vars ekonomiska mål kommer närmast det som avsågs med den ogiltiga bestämmelsen. Detsamma gäller vid oklarheter i lagstiftningen.