Datum för utfärdande:

**iLost har åtagit sig att tillhandahålla en webbplats som är tillgänglig för en så bred publik som möjligt, oavsett teknik eller förmåga. iLost arbetar aktivt för att öka webbplatsens tillgänglighet och användbarhet och följer därmed många av de standarder och riktlinjer som finns tillgängliga. Eftersom iLost är en onlineplattform som bör vara tillgänglig för alla strävar vi efter att uppfylla nivå Double-A i World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1. I dessa riktlinjer förklaras hur man gör webbinnehållet mer tillgängligt för personer med funktionshinder. Genom att följa dessa riktlinjer kan webben bli mer användarvänlig för alla människor.

Webbplatsen har byggts med kod som överensstämmer med W3C:s standarder för HTML och CSS. Webbplatsen visas korrekt i nuvarande webbläsare och genom att använda HTML/CSS-kod som följer standarderna kommer även framtida webbläsare att visa den korrekt.

Tillämpningsområde

Detta uttalande om tillgänglighet gäller innehållet på webbplatsen https://ilost.co med tonvikt på de primära processer som följs av enskilda personer. Detta omfattar sökning, begäran och återlämnande av funna objekt.

De företagssidor som riktar sig till organisationer är sekundära delar av webbplatsen och omfattas inte av detta uttalande. Detta inkluderar till exempel de kommersiella sidorna som är avsedda för förvärv av organisationer.

Överensstämmelse

iLost förklarar att webbplatsen uppfyller WCAG 2.1-standarden nivå AA.

Utarbetande av detta uttalande

Aktualiteten, fullständigheten och korrektheten i detta uttalande kommer att revideras årligen vid behov.

Förklaring till status för överensstämmelse

På dagen för utfärdandet är överensstämmelsen med riktlinjerna på webbplatsen tillräcklig. En analys på webbplatsen i maj 2022 har visat att webbplatsen uppfyller de primära processerna.

Ytterligare information från iLost

Alla ska kunna använda och visa webbplatsen iLost utan problem. En tillgänglig webbplats gynnar också besökare som är synskadade, blinda eller döva eller till exempel färgblinda eller dyslektiker, samt för personer som inte är kunniga på internet och personer som talar eller skriver mindre bra.

Eftersom iLost anser att det är viktigt att information på nätet är användbar och tillgänglig för alla, ägnar företaget stor uppmärksamhet åt användarvänligheten, tillgängligheten, byggkvaliteten och sökbarheten hos information på nätet.

Överensstämmer med WCAG-riktlinjerna

För att garantera webbplatsens tillgänglighet fortsätter iLost att sträva efter att kontinuerligt följa AA-riktlinjerna i WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Antaganden

Nedan följer de sätt som används för att upprätthålla överensstämmelsen:
- Arbetsrutiner: Tillämpning av riktlinjerna WCAG 2.1 är en permanent del av utvecklingsprocesserna för webbplatsen.
- Avtal och kontrakt: Leverantörer som utför uppdrag för webbplatsen på de delar som detta uttalande gäller, omfattas av WCAG 2.1-riktlinjerna via ovan nämnda arbetsrutiner.
- Kunskaper och färdigheter: iLosts anställda ansvarar för att tillämpa riktlinjerna för WCAG 2.1 genom tillhandahållande av information online.

Åtgärder

iLost använder verktyg som automatiskt kan upptäcka avvikelser eller förbättringspunkter på webbplatsen. Dessutom har tillgänglighetskontroller införts under utvecklingen av nya funktioner eller förbättringar av den nuvarande webbplatsen. iLost kan finna det nödvändigt att låta en tredje part utföra en fullständig kontroll efter exempelvis en större förändring.

Problem, frågor, kommentarer

Frågor, tips eller kommentarer om tillgänglighet kan skickas till support@ilost.co.