Dette er en oversettelse av nederlandske vilkår og betingelser og det kan ikke utledes noen rettigheter fra dette. De nederlandske vilkårene og betingelsene er ledende til enhver tid.

Versjon: 13. november 2019

Generelle vilkår og betingelser

Kapittel 1: GENERELT

Disse generelle vilkårene gjelder for alle tjenester som iLost tilbyr til brukere av iLost -plattformen.

Artikkel 1. Definisjoner

I disse generelle vilkårene har følgende vilkår, hver med stor bokstav, følgende betydninger i entall og flertall:

 • 1.1 Avtale: avtalen mellom iLost og bruker angående tjenestene;
 • 1.2 Krav: krav fra en bruker i forhold til en eiendel som bruker hevder å være den rettmessige eieren eller innehaveren;
 • 1.3 Datakontroller: den parten som fungerer som datakontroller i den forstand av art. 4 punkt 7 GDPR;
 • 1.4 Funksjoner: funksjonene til eiendlene som er levert av brukeren når du gjør krav hos iLost, inkludert bilder, serienumre og stedet der eiendelen går tapt;
 • 1.5 Finner: den fysiske eller juridiske personen som har registrert et element som en funnet eiendel på iLost -plattformen;
 • 1.6 GDPR: Generell databeskyttelsesforordning;
 • 1.7 iLost: iLost BV, etablert i (7201 AB) Zutphen på Coehoornsingel 22 og registrert hos Handelskammeret under nummer 55241506;
 • 1.8 iLost varsel: et varsel som skal sendes av brukeren via iLost -plattformen til andre brukere om at de har mistet en eiendel;
 • 1.9 iLost plattform: iLost Plattformen, tilgjengelig blant annet via www.ilost.nl og www.ilost.co, som iLost tilbyr tjenestene til bruker;
 • 1.10 Intellektuell eiendomsrett: alle immaterielle rettigheter, inkludert - men ikke begrenset til - opphavsrett, varemerkerett, varemerkenavn og databaserett;
 • 1.11 Eiendel: en tapt eller funnet eiendel, som er en løsøre i artens forstand. 3: 2 nederlandsk sivil lov.
 • 1.12 Match: funnet gjort av finner som bruker og utfører kravet er den rettmessige eieren, eieren eller innehaveren av eiendelen;
 • 1.13 Eier: Bruker hvis krav er funnet som Match;
 • 1.14 Personopplysninger: personopplysninger som referert til art. 4 del 1 GDPR;
 • 1.15 Personvernpolicy: Personvernreglene til iLost, som du finner på iLost -plattformen;
 • 1.16 Tjenester: Tjenestene til iLost, som beskrevet i art. 3.1;
 • 1.17 Bruker: Finner, eieren og enhver annen fysisk eller juridisk person som bruker iLost -plattformen;


Artikkel 2. Gjelder

 • 2.1 Disse generelle vilkårene gjelder for levering av tjenester av iLost til brukeren.


Artikkel 3. Bruk av iLost Platform

 • 3.1 Avtalen inngås når bruker oppretter en brukerkonto på iLost. Basert på avtalen gir iLost brukeren følgende tjenester:

  • Å gi tilgang til iLost-plattformen;
  • Gi støtte med registrering av eiendeler, videreføring av iLost-varsler og krav og håndtering av kamper;
  • Tilbyr muligheten til å lage en oversikt over eiendeler som brukeren er den rettmessige eieren, eieren eller innehaveren for (iSave);
  • Sende eiendeler fra finner til eier av iLost eller av en tredjepart.
 • 3.2 iLost har rett til å forkorte, endre eller gjøre informasjonen som er plassert av brukeren på iLost -plattformen uten å gi noen grunn til konsultasjon fra mobile enheter eller programvare.

 • 3.3 iLost har rett til å ødelegge eiendeler fra mottakstidspunktet hvis:

  • det gjelder mat og drikke eller andre lett bedervelige varer som iLost ikke med rimelighet kan lagre;
  • det gjelder eiendeler hvis besittelse eller bruk av er straffbart, for eksempel våpen, krenkende eller stjålne varer, narkotika, eksotiske dyr eller planter;
  • det gjelder eiendeler og / eller stoffer som iLost eller loven har forbud mot å sende og / eller som er utelukket fra forsendelse i de generelle vilkårene for post- og pakkebærere, for eksempel brennbare væsker, etsende stoffer og (brannfarlige) gasser. iLost er på ingen måte forpliktet til å sikre oppbevaring av disse eiendelene, og kan i spesielle tilfeller beslutte å overlate eiendeler til gjeldende myndigheter.


Artikkel 4. Behandling av krav

 • 4.1 Ved å sende inn et krav gir brukeren iLost ordre om å gi finner de dataene som er nødvendige for å håndtere kravet. Disse dataene inkluderer minst funksjonene og andre relevante personlige data fra brukeren, for eksempel navnet deres. Finner vil bare bruke personopplysningene som er gitt for vurdering av kravet.

 • 4.2 Ved mottak av kravet vil finner avgjøre om brukeren som sender kravet er den rettmessige eieren, eieren eller innehaveren av eiendelen. Hvis dette er tilfelle, må finner sende brukeren en melding om at det er en match.

 • 4.3 Et krav fremsatt av brukeren og matchen som er fremsatt på grunnlag av dette, bortfaller hvis brukeren ikke henter eiendelen innen tre måneder etter mottak av varsel om at en match er gjort, eller har blitt informert av finner. Heretter er finner bare forpliktet til å ta vare på og lagre eiendelen i den grad loven krever det.


Artikkel 5. Retur av eiendeler til eier

 • 5.1 Hvis det er en match, ​​vil iLost informere eieren om muligheten for (i) å samle selve eiendelen på et sted som skal utpekes av finner, (ii) velge å sendes av iLost eller (iii) at en part skal angis av eier.

 • 5.2 Hvis eieren velger å sende eiendel ved bruk av iLost, vil iLost instruere en tredjepart om å gjøre det på vegne av eieren. Alle handlinger og aktiviteter i forbindelse med utsendelse fra en tredjepart vil i så fall bli utført på bekostning og risiko for brukeren og under anvendelse av de generelle vilkårene og betingelsene som denne tredjeparten anvender.

 • 5.3 Hvis eieren velger å benytte forsendelse av en part som skal utpekes av eieren, vil denne utsendelsen være på bekostning og risiko for eieren og i henhold til de generelle vilkårene for tredjeparten som er utpekt av eieren.


Artikkel 6. Personvern og informasjonssikkerhet

 • 6.1 iLost fungerer som en dataansvarlig med hensyn til behandling av personopplysninger om brukere på iLost -plattformen. iLost behandler personopplysningene, spesielt for å generere en brukerkonto og levere tjenestene. ILost Privacy Policy beskriver hvordan iLost håndterer personopplysninger.

 • 6.2 I motsetning til bestemmelsene i første ledd fungerer finner som datakontrollør for brukerens personopplysninger (knyttet til funnet eiendel) som behandles på iLost-plattformen til den tiden brukeren sender inn et krav.


Artikkel 7. Immaterielle rettigheter

 • 7.1 Alle immaterielle rettigheter med hensyn til betegnelsen iLost, iLost-plattformen, inkludert (personlige) data, tekster, bilder, design, bilder, bilde og / eller plassert på den. lydmateriale, formater, programvare, merker og domenenavn, dataene på iLost -plattformen og tjenestene eies utelukkende av iLost og / eller dets lisensgivere og annonsører eller iLost -plattformen. Ingenting i avtalen forutsetter noen overføring av nevnte immaterielle rettigheter.

 • 7.2 Brukeren garanterer at deres bruk av iLost-plattformen og innholdet de legger ut ikke krenker tredjeparts immaterielle rettigheter og skadesløsgjør iLost for alle krav fra tredjeparter som følge av slike brudd.

 • 7.3 Bruker er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra iLost (i) å be om og / eller gjenbruke en vesentlig del av innholdet i iLost -plattformen i databaselovens forstand og (ii) gjentatte ganger og systematisk be om og / eller gjenbruk ikke-vesentlige eiendeler av dette innholdet i betydningen av databaseloven.


Artikkel 8. Garantier og ansvar

 • 8.1 iLost gjør iLost-plattformen tilgjengelig for brukeren for å hjelpe brukeren med å tilby og finne varer. Imidlertid garanterer iLost ikke at brukeren faktisk finner en vare eller at en vare som brukeren har fremsatt krav på, vil bli returnert til dem.

 • 8.2 iLost garanterer ikke at iLost-plattformen vil være tilgjengelig uten avbrudd og uten forsinkelse, og heller ikke at informasjonen på iLost-plattformen er fullstendig og korrekt.

 • 8.3 iLost er ikke ansvarlig for skader påført brukeren i forbindelse med avtalen, inkludert skader som følge av:

  • bruk av iLost-plattformen;
  • feil begått av Finder i vurderingen av et krav og / eller beslutningen om at det er en kamp;
  • ødeleggelse eller tap av en vare av Finder;
  • tap eller skade på en gjenstand under innsamling / utsendelse av varen av / til eier som beskrevet i art. 5.
 • 8.4 I tilfelle iLost ikke kan påberope seg ansvarsbegrensningen i art. 8.3 ansvaret er begrenset til direkte skade på (i) høyst beløpet som er utbetalt i den aktuelle saken under ansvarsforsikringen tegnet av iLost uavhengig av verdien av en vare eller (ii) når skaden er et resultat av en iLost tilregnelig krenkelse av personopplysninger i henhold til art. 4 del 12 GDPR, opp til beløpet som betales ut under ansvarsforsikringen tegnet av iLost, delt på totalt antall brukere som pådro seg skade som følge av dette.

 • 8.5 Bestemmelsene i art. 8.3 og 8.4 gjelder ikke for skader forårsaket som følge av forsett eller grov uaktsomhet fra iLosts side.


Artikkel 9. Varighet og oppsigelse

 • 9.1 Avtalen kan når som helst avsluttes via e-post via support@ilost.co. En kansellering vil ikke bli godtatt av iLost hvis det er inkompatibelt med tjenestene som iLost tilbyr til andre brukere eller når det fortsatt er krav, klager eller forpliktelser med hensyn til iLost / andre brukere.
 • 9.2 Hvis iLost sender inn en forespørsel om sletting av data sendt av bruker i henhold til art. 17 GDPR ærer, opphører avtalen ved lov, med mindre annet er avtalt.
 • 9.3 iLost har rett til, med forbehold for retten til å iverksette ytterligere juridiske tiltak og / eller å kreve erstatning, å suspendere eller avslutte levering av tjenestene med umiddelbar virkning og / eller å fjerne iLost-varsler og krav hvis, etter iLosts oppfatning:- Bruker handler i strid med Avtalen og disse generelle vilkårene, loven, offentlig orden og moral eller handler ulovlig overfor iLost eller tredjeparter;
  • Legg ut brukerinformasjon, inkludert iLost -varsler eller krav, på iLost-plattformen som er straffbar, ulovlig, krenkende, uanstendig, villedende, fornærmende eller uriktig, som krenker andres personvern eller som vedrører elementer som er straffbare eller ulovlige er ( stjålne gjenstander, våpen, narkotika, krenkende gjenstander, etc.);
  • Bruker uautorisert tilgang til systemene for iLost eller (Personlige) data, omgå eller forsøke å omgå tekniske sikkerhetstiltak for iLost, eller uforholdsmessig tyngende for systemene til iLost;
  • Brukeren bruker iLost -plattformen uten skriftlig tillatelse til å gjøre kommersielle uttrykk.


Artikkel 10. Diverse

 • 10.1 Avtalen mellom iLost og Bruker er underlagt nederlandsk lov. Eventuelle tvister vil bli forelagt vedkommende domstol i Amsterdam.
 • 10.2 iLost kan når som helst endre disse vilkårene. De endrede generelle vilkårene vil i så fall gjelde fra det øyeblikket de blir gjort tilgjengelig for brukeren via iLost -plattformen.