Fietssleutel, amint azt Gemeente Hilversum az iLost segítségével jelentette.

Fietssleutel

Hilversum, Hollandia-ben találta a Gemeente Hilversum ekkor: