Fietssleutel, jak nahlášeno UvA REC pomocí iLost

Fietssleutel

Nalezeno v Amsterdam, Nizozemsko by UvA REC dne