Usb, jak nahlášeno UvA REC pomocí iLost

Usb

Nalezeno v Amsterdam, Nizozemsko by UvA REC dne