Horloge, jak nahlášeno Dolfinarium pomocí iLost

Horloge

Nalezeno v Harderwijk, Nizozemsko by Dolfinarium dne