Col Barts, jak nahlášeno Dolfinarium pomocí iLost

Col Barts

Nalezeno v Harderwijk, Nizozemsko by Dolfinarium dne