Handschoen, jak nahlášeno Dolfinarium pomocí iLost

Handschoen

Nalezeno v Harderwijk, Nizozemsko by Dolfinarium dne