Pinpas el Eshraky

Nalezeno v Amsterdam, Nizozemsko by Kingsland Amsterdam dne