Pinpas Anzion

Nalezeno v Rotterdam, Nizozemsko by Kingsland Rotterdam dne