Stekker, jak nahlášeno UvA REC pomocí iLost

Stekker

Nalezeno v Amsterdam, Nizozemsko by UvA REC dne