Wallet Saptaningtyas

Nalezeno v Amsterdam, Nizozemsko by Van Gogh Museum dne