Doek, jak nahlášeno Dolfinarium pomocí iLost

Doek

Nalezeno v Harderwijk, Nizozemsko by Dolfinarium dne