Creditcard - A Badoy Badoy

Nalezeno v Amsterdam, Nizozemsko by Van Gogh Museum dne