Speaker

Nalezeno v Harderwijk, Nizozemsko by Dolfinarium dne