Powerbank (Hiper brand)

Nalezeno v Amsterdam, Nizozemsko by Van Gogh Museum dne