Baby schoen, jak nahlášeno Dolfinarium pomocí iLost

Baby schoen

Nalezeno v Harderwijk, Nizozemsko by Dolfinarium dne