Zakhorloge

Nalezeno v Amsterdam, Nizozemsko by Amsterdam dne