Koptelefoon, jak nahlášeno UvA REC pomocí iLost

Koptelefoon

Nalezeno v Amsterdam, Nizozemsko by UvA REC dne