Telefoon Samsung, jak nahlášeno GVB pomocí iLost

Telefoon Samsung

Nalezeno v Amsterdam, Nizozemsko by GVB dne