iLost uses cookies

Thank you for being here! You know they are there: cookies. Below you can indicate your choice for the use of cookies per category.

We anonymise all cookies under the category 'Analytics' and therefore we may place these cookies without permission.

Do you want the best website experience? Then tick all boxes (You can always change this later on via the link in our website footer). Did you accidentally come to our website or do you dislike information tailored to you? Leave them unchecked.

😊
Show details
Necessary cookies help make a website more useful by enabling basic functions such as page navigation and access to secure parts of the website. Without these cookies the website can not work properly.'
Name Provider Purpose Expiry Type
Session ilost.co Preserves the user's session state across page requests. Session HEADER
_LOCALE_ ilost.co Preserves the user's selected language. 12 months HTTP
These statistic cookies help us to understand how visitors interact with our website by collecting and reporting information anonymously.
Name Provider Purpose Expiry Type
_ga ilost.co Registers a unique ID that is used to generate statistics about how the visitor uses the website. 24 months HTTP
_gat ilost.co Used by Google Analytics to slow down request speed. Session HTTP
_gid ilost.co Registers a unique ID that is used to generate statistics about how the visitor uses the website. Session HTTP
generated id mautic.ilost.co Browser ID cookie for anonymous pageview tracking. Session HTTP Secure
Mixpanel .ilost.co Anonymous tracking for site usage analytics. 12 months HTTP
_hjIncludedInSample [x2] ilost.co Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder. Session HTTP
cookie_consent ilost.co Stores the cookie status of the user for the current domain. 12 months HTTP
These marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
Name Provider Purpose Expiry Type
IDE doubleclick.net Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 12 months HTTP
test_cookie doubleclick.net Used to check if the user's browser supports cookies. Session HTTP
fr facebook.com Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 months HTTP
collect google-analytics.com Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel
tr facebook.com Unclassified Session Pixel
lidc .linkedin.com Used for routing 24 hours Cookie
bcookie .linkedin.com Browser ID cookie 12 months Cookie
bscookie www.linkedin.com Secure browser ID cookie 12 months Cookie
L1c www.linkedin.com Browser ID cookie Session Cookie
BizoID ads.linkedin.com LinkedIn Ad analytics 6 months Cookie
BizoData ads.linkedin.com LinkedIn Ad analytics 6 months Cookie
BizoUserMatchHistory ads.linkedin.com LinkedIn Ad analytics 6 months Cookie
BizoNetworkPartnerIndex ads.linkedin.com LinkedIn Ad analytics 6 months Cookie
token www.lynda.com Access token 4 hours Cookie
Player_settings_0_3 www.lynda.com Player settings 3 weeks Cookie
LyndaLoginStatus .lynda.com Login status 10 years Cookie
throttle-XXX www.lynda.com Throttling on Lynda 6 months Cookie
NSC_XXX www.lynda.com Load balancing 5 minutes Cookie
Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
Name Provider Purpose Expiry Type
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. Your consent applies to the following domains: ilost.co, mautic.ilost.co
Cookie declaration last updated on 24 May 2018

Unfortunately, we don’t have this page in the requested language. Below you’ll find the page in its original Dutch version.

Wetgeving gevonden voorwerpen en verloren voorwerpen

De Regeling Gevonden Voorwerpen in het Burgerlijk Wetboek (Burgerlijk Wetboek, boek 5, artikel 5 t/m 12) beschrijft de rechten en plichten van de vinder en van de eigenaar die zijn zaak verloren is. Hieronder staat een populaire bewoording van deze wetgeving.

Gevonden voorwerpen

Als u een voorwerp vindt, bent u verplicht zo snel mogelijk aangifte te doen van de vondst bij de gemeente. Vindt u een voorwerp in een woning, gebouw of een vervoermiddel, dan doet u mededeling van de vondst bij de bewoner of gebruiker van de woning, het gebouw of het vervoermiddel. U kunt altijd de gevonden voorwerpen in bewaring geven aan de gemeente waar u aangifte doet. Vraagt u om een bewijs van aangifte of van inbewaringstelling. Als u besluit het voorwerp zelf te bewaren, bent u verplicht voor het onderhoud ervan te zorgen zodat de staat van het voorwerp niet verslechtert. Als vinder kunt u eigenaar worden van het gevonden voorwerp. U moet dan aangifte hebben gedaan bij de gemeente. Heeft u het gevonden goed zelf in bewaring en wordt de eigenaar niet binnen een jaar bekend, dan vervallen de eigendomsrechten en wordt u eigenaar als u hierom vraagt. Als u geen aangifte heeft gedaan, kunt u nooit eigenaar worden van het gevonden goed.

Afgifte

Het Burgerlijk Wetboek kent geen afgifteplicht, behalve als dat in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is opgenomen. Het is dus mogelijk, afhankelijk van het soort voorwerp, een gevonden voorwerp thuis te bewaren. Dit geldt niet voor gevonden paspoorten, rijbewijzen en/of andere identiteitspapieren of militaire artikelen. Daarvoor geldt wel de plicht deze te deponeren, omdat het staats- of gemeente-eigendommen betreft. Bij het niet nakomen van deze verplichting maakt men zich schuldig aan het misdrijf verduistering.

Noot iLost.nl

Als u vermoedt dat het gevonden voorwerp op enigerlei wijze in relatie staat tot een misdrijf dan dient u het voorwerp te allen tijden bij de politie af te geven en hiervan aangifte te doen. Gevonden wapens moet u te allen tijden naar de politie brengen.

Niet-kostbare zaken

Voor gevonden voorwerpen met een dagwaarde van minder dan € 450 geldt een aparte regeling. De vinder kan zijn vondst mee naar huis nemen maar ook afgeven op het gemeentelijk servicepunt. Daarmee doet hij afstand van zijn rechten. Als de eigenaar zich binnen drie maanden niet meldt, mag de de gemeente de zaak verkopen, weggeven (bijvoorbeeld aan de vinder) of vernietigen. De vinder heeft dus de keus tussen meenemen en na een jaar eigenaar worden, of afgeven en alle rechten laten varen.

Vinder wordt eigenaar

Het voorwerp kan gedurende een jaar na de aangifte worden teruggevraagd door de eigenaar. Daarna wordt het eigendom van de vinder. Het jaar gaat pas in nadat het gevonden goed bij de gemeente is aangemeld. Een vinder die te laat of geen aangifte doet, wordt pas na twintig jaar eigenaar van zijn vondst. Als de eigenaar zich binnen een jaar meldt, moet de vinder zijn vondst teruggeven. Hij heeft dan recht op een vergoeding en mag zijn vondst eventueel houden totdat de eigenaar betaalt. Als de eigenaar niet binnen een maand betaalt, laat de eigenaar daarmee zijn rechten varen. De vinder wordt dan eigenaar.

Noot iLost.nl:

Voor voorwerpen die in eigen bewaring worden gehouden geldt wel een onderhoudsplicht. U dient het voorwerp minimaal in dezelfde staat te houden als dat u het, volgens eigen opgaaf, heeft gevonden. Dit kan voor u wellicht een overweging zijn om de meer kostbare (meer dan € 450) voorwerpen niet zelf in bewaring te houden en deze toch af te geven bij de gemeente.

Vindersloon

Een vinder die voldaan heeft aan zijn verplichtingen, heeft recht op "een redelijke vergoeding". Bij een redelijke beloning wordt vaak gedacht aan 10% van de waarde van de vondst. Een vinder die zijn vindersloon niet krijgt, kan dat eventueel via de rechter opeisen. De gemeente heeft geen recht op vindersloon.

Professionele vinders

De Regeling is ook van toepassing op professionele vinders die gericht op zoek gaan naar verloren voorwerpen, bijvoorbeeld auto"s en motoren.

Gevonden dieren

Een gevonden dier kunt u afgeven in een Gemeentelijk asiel. De wet schrijft in art. 8 sub 3: Indien de gevonden zaak een dier is, is de burgemeester na verloop van twee weken, nadat het dier door de gemeente in bewaring is genomen, bevoegd het zo mogelijk tegen betaling van een koopprijs, en anders om niet, aan een derde in eigendom over te dragen. Mocht ook dit laatste zijn uitgesloten, dan is de burgemeester bevoegd het dier te doen afmaken. De termijn van twee weken behoeft niet te worden in acht genomen, indien het dier slechts met onevenredig hoge kosten gedurende dat tijdvak kan worden bewaard, of afmaking om geneeskundige redenen vereist is.

Teruggave gevonden voorwerp

De gemeente spant zich altijd in om de eigenaar van de aangebrachte goederen te achterhalen. Wordt de eigenaar opgespoord dan ontvangt hij/zij bericht. Stelt de eigenaar geen prijs meer op het goed dan kan hiervan afstand gedaan worden. De eigenaar kan het goed zelf ophalen of iemand machtigen dit te doen. De gemachtigde moet dan een legitimatiebewijs van zichzelf en een legitimatiebewijs (kopie) van de eigenaar meenemen.

Bewaartermijn

Gevonden voorwerpen worden, zo is wettelijk bepaald, na het verstrijken van die wettelijke verjaartermijn door de gemeente verkocht, vernietigd of hergebruikt. Voor vinders die door hen gevonden voorwerpen zelf thuis bewaren, geldt een bewaartermijn van een jaar.